Feltarbejde i Nordvestgrønland - Christian Knudsen beretter

11-08-2009

Christian Knudsen fortæller om formålet med feltarbejdet i Nordvestgrønland, som koncentrerer sig om Baffin Bugtens geologi og råstoffer. Desuden skal ekspeditionen danne kærnen i et tv-program fra KNR.

Først en helt kort præsentation af projekterne, for vi har en mindre buket af projekter med som vi vil prøve at løse på denne tur op langs den nordlige del af Grønlands vestkyst.

Hovedoverskriften er Baffin Bugtens geologi, og målet med dette arbejde er at skabe bedre viden om geologien under havbunden i Baffin Bugten ud fra de observationer man kan foretage på land.

Tre indfaldsvinkler

  1. Alkaline gange: Eftersøgning af gange (sprækker fyldt med størknet magma) dannet i forbindelse med åbningen af Baffin Bugten.
  2. Landhævningsstudier: Indsamling af prøver der skal bruges til at datere de tidspunkter, hvor landet omkring Baffin Bugten har hævet sig.
  3. Proveniens analyse: Indsamling af prøver af sand og grus langs indlandsisens rand til belysning af sammensætningen af det sand, der er skyllet fra Grønland ud i Baffin Bugten og til belysning af hvilke bjergarter, der findes under indlandsisen og deres alder.

Da vi har et skib i området vil vi benytte lejligheden til også at indsamle muslinger fra havbunden. Der er to mål med indsamlingen af muslinger:

  • Vi vil undersøge den naturlige variation af tungmetaller i skallernes årringe og undersøge om gamle muslinger har bevaret vidnesbyrd om den blyforurening, der skete i forbindelse med brydning af bly-zink malmen ved Marmorillik i 70'erne og 80'erne.
  • Vi vil undersøge i hvilken grad man kan spore ændringer i klimaet , der hvor muslingerne har levet, ved at måle på sammensætningen af skallernes årringe.

Endelig vil vi gennemføre en undersøgelse af de titanium forekomster, der er beskrevet fra strandene ved Moriussaq nær Thule Air Base.

Direktør Ivalo Egede fra KNR (Grønlands TV og Radio) har vist interesse for projektet, og fotograf Finn Rosing er med på ekspeditionen for at sikre, at der bliver optaget film til produktion af udsendelser til KNR. Udover at dokumentere de konkrete undersøgelser er det håbet, at vi kan illustrere nogle af de geologiske processer, der har været med til at forme Grønland. Det er også håbet, at vi vil kunne illustrere baggrunden for den interesse, der er for olieefterforskning i farvandet udfor Vestgrønland. KNR har lånt os udstyr til projektet.

Ruten
Ekspeditionen startede i Nuuk, hvor vi alle påmønstrede den 18. juli. Herfra går turen nordover med det mål primært at arbejde på strækningen mellem Upernavik og Moriussaq nær Thule Air Base. Inden Upernavik skal vi besøge tre lokaliteter:

  1. Sikillinge nær spidsen af den store halvø Nuussuaq , hvor vi skal besøge en lokalitet, hvor der findes udsivende olie på overfladen.
  2. Fjorden ved Marmorillik , hvor vi skal indsamle muslinger til miljøstudier.
  3. Fjorden Ignerit , Svartenhuk Halvø , hvor vi skal samle sandstensprøver til proveniens studiet.

Skibet
HJ Rink er et rejseskib bygget på Bogense Skibs- og bådebyggeri i 1969 og det tilhører Rigsombuddet, under Statsministeriet i Danmark. GEUS har fået lov til at chartre det af Rigsombudsmand Søren Hald Møller i Nuuk. Det er et dejligt træskib (eg på eg), og det blev gennemgående renoveret på værftet i Nuuk i 2003. Skibet er 22,5 m langt, har en hydraulisk kran og er særdeles velegnet til vores formål. Der er grønlandsk besætning på fem mand med skipper Isikias Hansen i spidsen, styrmand er Jens Dorph, maskinmester er Nathan Josefsen, matros er Peter Møller og Åse Tausen er kok.

Det videnskabelige hold
Ekspeditionsleder er Christian Knudsen, PhD og statsgeolog ved GEUS. Desuden deltager Kent Brooks, PhD, geolog og ekspert i magmageologi fra Geologisk Museum i København, Roger McLimans, PhD, geolog og ekspert i efterforskning af titanium fra DuPont i USA, Anders Pilgaard, geologistuderende på andet år. Anders har stået for at pakke udstyr og sammensætte udstyr til at udtage boreprøver fra klipper og titanium-rigt sand. Endelig er der Gitte Gro, som er geologistuderende på tredje år; hun vil fokusere på indsamling af muslinger til miljø- og klimastudier.LÆS:
Christian Knudsens dagbog