Dansk grundvand og godkendte pesticider - 2009-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet

25-08-2009

I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det undersøgt, om de er til fare for vores drikke- og grundvand på lang sigt. Tendensen er, at kun få af de godkendte sprøjtemidler overskrider grænseværdien for grundvand, fortæller ny rapport fra Varslingssystemet.

  • Hovedparten af de undersøgte sprøjtemidler udgør ingen trussel mod drikke- og grundvand. 70 % af de undersøgte stoffer (28 ud af 40) blev enten ikke fundet eller kun i årlige koncentrationer under 0,1 mikrogram pr. liter (grænseværdien).
  • 30 % af de undersøgte pesticider (12 ud af 40) blev fundet i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand. Alle stoffer er gentagne gange fundet i en meters dybde og i mindre omfang tillige i det dybereliggende grundvand, her dog i langt lavere koncentrationer. To af stofferne har klart overskredet grænseværdien i det dybereliggende grundvand og må ikke længere anvendes i Danmark (se nedenfor).
  • Udvaskningen af ukrudtsmidlet rimsulfuron, som alene bruges i dyrkning af kartofler, er dog problematisk. Selv flere år efter udsprøjtning, bliver midlets nedbrydningsprodukt udvasket i koncentrationer, der ligger over grænseværdien for drikkevand. Grundvandet i områder med intensiv kartoffelavl er således potentielt truet af dette stof, der endnu ikke indgår i vandværkernes analyseprogram. Miljøstyrelsen er ved at afslutte en detaljeret vurdering af rimsulfurons udvaskning.
  • Gennem årene er glyphosat (Roundup) på forsøgsmarker blevet udsprøjtet både tidligt og sent om efteråret. På drænet lerjord er der fundet udvaskning over grænseværdien for drikkevand ned til en meters dybde. Fundene af glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i det dybereliggende grundvand har i Varslingssystemet været meget få og små.

'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' (VAP) har indtil nu undersøgt 40 godkendte sprøjtemidler og resultaterne indgår løbende, sammen med anden tilgængelig viden, i Miljøstyrelsens samlede vurdering af udvaskningsrisiko.

VAP har tidligere vist, at nedbrydningsprodukter af ukrudtsmidlerne terbuthylazin og metribuzin blev udvasket i koncentrationer over grænseværdien. For at beskytte grundvandet, har Miljøstyrelsen forbudt metribuzin og lagt meget væsentlige restriktioner på terbuthylazin.

I Regeringens nye udspil om 'Grøn Vækst' lægges der op til en forlængelse af VAP til 2016, for hurtigt at kunne reagere, hvis et stof trods den restriktive godkendelsesordning alligevel kan udgøre en fare for grundvandet. Projektet kan derved fortsætte med at undersøge, om de godkendte pesticider kan udvaskes ved regelret anvendelse, og dermed medvirke til at sikre, at landbruget ikke forurener dansk drikke- og grundvand.

Resultaterne er beskrevet i en rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU). Rapporten "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2008", kan downloades fra pesticidvarsling.dk/publ_result/2008.html.

Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Jeanne Kjær, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, telefon: 3814 2333.
Akademisk medarbejder Preben Olsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, telefon: 8999 1763.