Udvaskning af pesticider - 2008-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet

09-09-2008

Varslingssystemer er lavet for at forhindre, at grundvandet bliver forurenet med pesticider. De fleste af de godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter bliver da heller ikke fundet i grundvandet.

Enkelte godkendte pesticider udvaskes fra landbrugsmarker, mens de fleste undersøgte sprøjtemidler ikke er til fare for grundvandet, fortæller ny rapport fra Varslingssystemet.

  • Et af de ukrudtsmidler, som udvaskes, er rimsulfuron, der bruges ved kartoffeldyrkning. Det har vist sig, at midlets nedbrydningsprodukt stadig udvaskes tre år efter, at der er sprøjtet med rimsulfuron. De årlige koncentrationer ligger mellem 0,10 og 0,14 mikrogram pr. liter i gennemsnit. Altså på eller over grænseværdien for grundvand på 0,1 mikrogram pr. liter. Udvaskningen sker fra rodzonen til en meters dybde, og rimsulfuron kan derfor forurene det underliggende grundvand. På denne baggrund vil Miljøstyrelsen sammen med GEUS gennemføre en nærmere analyse af disse resultater med henblik på en eventuel revurdering af rimsulfuron.
  • 10 af de anvendte pesticider er fundet i årlige gennemsnitskoncentrationer mellem 0,12 og 3,1 mikrogram pr. liter. Alle midler er gentagne gange fundet lige under rodzonen og i mindre omfang tillige i dybereliggende grundvand, her dog i væsentligt lavere koncentrationer.
  • Mange af de undersøgte sprøjtemidler er ikke til fare for drikke- og grundvandet, idet 26 af 36 undersøgte og godkendte stoffer enten ikke blev fundet eller kun fundet i årlige koncentrationer under 0,1 mikrogram pr. liter.

"Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet" (VAP) har frem til i dag undersøgt 36 godkendte sprøjtemidler. 10 af disse eller deres nedbrydningsprodukter kan udvaskes gennem rodzonen i årlige gennemsnitskoncentrationer, der i én meters dybde overstiger grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. De nye resultater vil, sammen med anden tilgængelig information om stofferne, indgå i Miljøstyrelsens samlede vurdering af, om udvaskningen er uacceptabel.

Tidligere har det vist sig, at nedbrydningsprodukter af ukrudtsmidlerne terbuthylazin og metribuzin er udvasket gennem rodzonen i koncentrationer, der ligger over grænseværdien. For at beskytte grundvandet er brugen af metribuzin derfor blevet forbudt og anvendelsen af terbuthylazin reguleret.

Gennem årene er der på VAPs marker blevet sprøjtet med glyphosat (f.eks. Roundup) gentagne gange, såvel tidligt som sent efterår. Tre af fem sene efterårssprøjtninger og en ud af tre tidlige resulterede i årlige middelkoncentrationer over 0,1 mikrogram pr. liter under rodzonen. Glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA er dog kun fundet sporadisk og i lave koncentrationer i dybere grundvand.

Resultaterne er beskrevet i en rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU), og rapporten "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2007", kan downloades fra pesticidvarsling.dk/publ_result/2007.html

Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Jeanne Kjær, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon: 3814 2333.
Akademisk medarbejder Preben Olsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, telefon: 8999 1763.