Vandkredsløbet under lup - i nyt forskningscenter

21-09-2007

Nyt forskningscenter, støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden, skal forbedre opgørelsen af Danmarks vandressourcer. Det skal ske med nye hydrologiske modeller.

Et nyt forskningscenter skal forbedre vores viden om de processer der styrer vandets kredsløb, så vi bliver bedre til at opstille de hydrologiske modeller, der bliver brugt i forvaltningen af Danmarks vandressourcer.

Det nye center - HOBE - VKR Centre of Excellence med hovedadresse på Geocentret på Københavns Universitet etableres gennem en bevilling på 32.8 mio. kr. fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN.

Forskere fra Københavns Universitet, GEUS, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut skal i løbet af de næste fem år foretage en lang række målinger og beregninger af vandets kredsløb i oplandet til Skjern Å, for at få en bedre forståelse af hvordan vandet strømmer i oplandet og i hvilke mængder.

Lederen af HOBE centret professor Karsten Høgh Jensen fra Institut for Geografi og Geologi understreger i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet, at det er vigtigt at forstå de hydrologiske processer for at kunne lave modelberegninger af og prognoser for fx klimaændringernes indflydelse på vandkredsløbet.

GEUS har udviklet en landsdækkende hydrologisk model, den såkaldte DK-model, der regner på hele ferskvandkredsløbet, og institutionen offentliggjorde i 2003 en ny og forbedret opgørelse af landets udnyttelige vandressourcer. Erfaringerne fra dette arbejde viste, at der stadig er usikkerheder i beregningerne.

- Vi måtte justere modelberegningerne en hel del for at få dem til at passe med de målte værdier. Det skyldes blandt andet, at vi ikke har et tilstrækkeligt kendskab til fordelingen af nedbøren og fordampningen, der er meget vigtige input til modellen, siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS.

- Forskningsaktiviteterne i HOBE centeret vil give os ny viden om de hydrologiske processer, så vi kan justere modellen og lave bedre beregninger af landets vandressourcer.

Forskningsaktiviteterne vil blive organiseret omkring ph.d.- og postdoc-projekter og forskeruddannelsen vil foregå i et tæt samspil med Forskerskolen i Vandressourcer (Fiva).

Læs pressemeddelelse om HOBE fra Københavns Universitet

Læs om Fiva
http://www.fiva.dk/

Læs om National Vandressource Model (DK-modellen)
http://vandmodel.dk/