Vandressourcer efteruddannelsestilbud 2007

15-02-2007

GEUS udbyder kurser til kommunale medarbejdere og rådgivere inden for vandforsyning og tilgrænsende emner. Kurserne fokuserer på behovene efter kommunalreformen og vandrammedirektivet.

Arbejder du med vandressourcer i miljøforvaltningen i den kommunale/statslige sektor eller som konsulent/rådgiver i private firmaer, så kan du her finde relevante efteruddannelsestilbud. Kurserne imødekommer de behov som kommunalreformen og implementering af Vandrammedirektivet afstedkommer i Danmark i de kommende år. Det dækker bredt emner indenfor vandressourcer inklusiv karakterisering og kortlægning af geologi og hydrogeologi, grundvandsstrømning og -transport, rodzonen, det hydrologiske kredsløb samt udvaskning af næringsstoffer (f.eks. nitrat) til vandmiljøet.

Efteruddannelsens målgruppe er medarbejdere i de nye storkommuner, de statslige miljøcentre, regionerne, vandforsyningerne, private rådgivere og landbrugskonsulenter.

Kursusudbuddet består af fire grundkurser og to videregående kurser.

Grundkurser:

● Rodzonen og nitratudvaskning
● Anvendt grundvandsmodellering
● Opstilling af geologiske modeller
● Kildepladsundersøgelser

Videregående kurser:

● Modellering af det hydrologiske kredsløb
● Usikkerhedsmodellering.

Kurserne udbydes af et netværk bestående af Institut for Geografi og Geolog og Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, DHI Institut for Vand og Miljø samt Watertech a/s.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på hjemmesiden: Efteruddannelse Vandressourcer (EVA) http://www.e-va.dk/default.asp