EU-udbud om pesticidanalyser. SIMAP ID-2007-101806

12-12-2007

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF), Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (DMU) og Miljøstyrelsen (MST) udfører projektet 'Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand' (herefter VAP), der har til formål at undersøge, hvorvidt godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – under regelret brug – udvaskes i uacceptable koncentrationer. Varslingssystemet består af fem afgrænsede landbrugsarealer, der dyrkes konventionelt.

Projektet indebærer et behov for kemiske analyser for pesticider og metabolitter i grundvand, porevand og drænvand.

Hele udbudsmaterialet findes her i pdf-format, og den tekniske specifikation findes endvidere i en Word-udgave.

Det oplyses, at udbudsmaterialet ved udsendelsen den 12. december 2007 indeholdt enkelte slåfejl.

Stoffet Fluazinam på side 11, 12, 41, 42, 43 og 44 i udbudsmaterialet  var fejlagtigt angivet som Flazinam. Det skal pointeres, at der i alle tilfælde er tale om Fluazinam.

Fejlene er rettet den 17. december 2007, hvorfor materialet, som det fremstår nu, er korrekt. Hvis der er sket download i perioden fra den 12. december til den 17. december 2007, anbefaler vi, at der sker et fornyet download af materialet.

Kontaktperson:
Jeanne Kjær
tlf. 3814 2333
email: jkj@geus.dk