Nyt modelværktøj belyser effekt af klimaændring for ferskvandskredsløbet

16-10-2006

I slutningen af dette århundrede vil Danmark blive præget af flere oversvømmelser og der vil oftere komme udtørrede vandløb om sommeren. Det viser en ny model, der tager højde for klimaændringerne.

Nye modelberegninger udført af GEUS for Miljøstyrelsen har påvist hvordan ferskvandskredsløbet i slutningen af dette århundrede vil ændre sig under forudsætning af klimaændringer svarende til de såkaldte A2 og B2 emissionsscenarier. Det nye modelværktøj har belyst hvordan vandets kredsløb, under forudsætning af input fra klimamodellerne, vil blive præget af flere oversvømmelser, samtidig med at der ses en stigende risiko for udtørring af vandløb om sommeren som følge af øget temperatur og fordampning. De nye beregninger kan dermed nuancere debatten om klimaændring.

Når det nye modelværktøj forsynes med input fra klimascenarierne A2 og B2 viser beregningerne, at den gennemsnitlige vinterafstrømning vil øges med 30% i Vestjylland og 30-50% på Sjælland, hvilket hovedsageligt skyldes en forøget tilstrømningen via dræn, grøfter og terrænnære afstrømningsveje. I det såkaldte B2 scenarium stiger den årlige nettonedbør - den del af nedbøren der ikke fordamper, men bliver til grundvandsdannelse og afstrømning - med 22% for Vestjylland og 27% for Sjælland. I både Vestjylland og i Nordsjælland vil grundvandsdannelsen stige, og i 10% af områderne vil grundvandstanden stige med op til 1 meter, hvilket bringer landbrugsdriften på lavtliggende områder i risikozonen, da disse arealer bliver vandlidende en stor del af året. Desuden vil ekstremvandføringerne vokse med ca. 30%, hvilket vil øge risikoen for oversvømmelser.

En væsentlig styrke ved det nye modelværktøj at det er i stand til at belyse konsekvenserne af klimaændringer i sin fulde kompleksitet inkl. betydning af fx tidslige og rumlige variationer. Disse er væsentlige for at få et præcist billede af konsekvenserne for vandbalancen fx i sommerperioden. Når eksempelvis de sæsonmæssige variationer i nettonedbøren betragtes, slår effekten af de højere koncentrationer i drivhusgasser og dermed temperatur igennem i A2 scenariet. I sommerhalvåret, specielt i august og september, beregnes markant lavere nettonedbørsværdier, end de værdier vi kender i dag baseret på nutidsklimaet. I Vestjylland betyder den større fordampning samtidig, at afgrødernes rodzoner i vækstsæsonen bliver mere tør, og at behovet for markvanding dermed vil stige markant, med 20-50%, eller fra i gennemsnit 63 mm/år til 100 mm/år.

I forhold til i dag vil vandføringen i de vestjyske åer i september blive reduceret med 10-25%. For Sjælland er beregnet endnu større reduktioner i sensommeren, helt op til 50-90% for septemberafstrømningen i forhold til nutidstilstanden. På grund af reduktionen i vandføringen i vandløbene i perioden august til oktober, vil der i mange vandløb optræde sommerlignende vandføringer af størrelsesordenen 2 måneder mere end det er tilfældet i dag. I de fremtidige klimascenarier vil vandføringen først stige markant henne i november måned, samtidig med at også den absolutte minimumsvandføring vil blive påvirket negativt i forhold til i dag.

Det nye modelværktøj er en videreudvikling af GEUS's nationale vandressourcemodel, en landsdækkende hydrologisk model der beskriver såvel grundvands- som overfladevandssystemet og interaktionen mellem disse, idet der er udviklet en metodik til kobling af resultater fra klimamodeller med det nationale modelværktøj. Der er benyttet input til beregningerne fra globale klimamodeller fra Hadley centret i England og den regionale klimamodel HIRHAM fra Danmarks Meteorologiske Institut. For første gang er der foretaget en samkøring af signalerne fra klimamodellerne med en landsdækkende hydrologisk model, der detaljeret er i stand til at beskrive hvordan klimaændringerne påvirker vandkredsløbet, geografisk, i forskellige dybder, og tidsligt på baggrund af simuleringer med 30 årige dataserier for nutidsklimaet (1960-90) og det fremtidige klima jf. to udvalgte emissionsscenarier A2 og B2 (2070-2100).

Læs rapporten:
Klimaændringers betydning for vandkredsløbet i Danmark.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2006/22, 75 sider
Sonnenborg, T.O., Christensen, B.S.B., van Roosmalen, L. & Henriksen, H.J.
http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/geus_rap_2006_22-dk.htm

Kontakt:
Torben O. Sonnenborg, GEUS
Tlf: 38 14 27 87
E-mail: tso@geus.dk