Rapport om drænvand som mål for pesticidudvaskning

28-11-2005

Drænvands indhold af glyphosat giver et retvisende billede af udvaskningen af glyphosat fra markerne til grundvandet på de almindeligste danske jordtyper. Det viser en ny undersøgelse.

I forbindelse med revurderingen af glyphosat er der rejst tvivl om, hvorvidt nedvaskning til dræn kan anvendes som mål for nedvaskning af pesticider til samme dybde mellem drænene. Eller med andre ord, om drænene giver et retvisende billede af den gennemsnitlige årlige koncentration, der findes i ca. én meters dybde. GEUS har i samarbejde med DJF belyst problemstillingen gennem et omfattende studie af såvel danske som udenlandske videnskabelige undersøgelser.

Der findes ingen studier, der belyser netop denne problemstilling fuldt ud. Rapportens konklusion baserer sig derfor på en sammenstilling af en lang række studier, der hver især belyser elementer af nævnte problemstilling.

På de danske (typisk) porøse lerjorde vurderes drænvand generelt at være repræsentativ for udvaskningen fra rodzonen til drændybde. På meget veldrænene jorde, samt på meget tunge lerjorde, vil brugen af drænvand som mål for udvaskningen derimod kunne give et misvisende billede. I sådanne tilfælde vil man både kunne overvurdere og undervurdere udvaskningen.

Brugt kritisk, og i sammenhæng med viden om de hydrologiske og geologiske forhold, som det sker i Varslingssystemet, vurderer forfatterne at drænvandsundersøgelser kan bruges til at give det bedst mulige billede af udvaskningen fra rodzonen til samme dybde mellem drænene.

Resultaterne er beskrevet i rapporten:
"Is drainage water representative of root zone leaching of pesticides?"
Den engelsksprogede rapport kan rekvireres hos GEUS

 

Kontakt:
Forskningsleder Ole H. Jacobsen, DJF. Tlf. 89 99 17 61.
Forsker Jeanne Kjær, GEUS. Tlf. 38 14 23 33.