EU-millioner til dansk naturprojekt

15-06-2005

Naturen i havet er sårbar og Danmark har derfor taget initiativ til et projekt, der skal udvikle redskaber til at sikre viden om disse naturområder, og viden om hvordan deres råstoffer kan forvaltes.

Østersøen og Kattegat skal kortlægges i et stort internationalt projekt, der skal være med til at beskytte den sårbare natur i havet. Danmark er initiativtager til projektet, der nu kan gå i gang, fordi EU netop har besluttet at bevilge støtte til et projekt på 35 mio. kr.

"Det er endnu en stor anerkendelse til satsningen på at hente EU-penge hjem til dansk naturbeskyttelse. Og det viser, at Danmark med en seriøs indsats får blåstemplet spændende naturprojekter også i europæisk sammenhæng. Danmark ligger i front når det gælder udpegning af habitat- og fuglebeskyttelsesområder på havet. Derfor er det særligt glædeligt, at EU nu også bakker op omkring sikringen af naturbeskyttelsen på havet, som selvfølgelig har en særlig dansk interesse. Og at vi nu kan gennemføre et så ambitiøst projekt med næsten alle lande omkring Østersøen og WWF, understreger blot projektets vigtighed" , siger miljøminister Connie Hedegaard.

Formålet med det marine Østersøprojekt ("BALANCE"-projektet) er at udvikle de nødvendige redskaber til at sikre viden om de særlige naturmæssige værdier, som Skagerrak, Kattegat og Østersøen repræsenterer, og hvorledes disse værdier skal forvaltes og sikres for fremtiden i samspil med andre marine interesser. Østersøen repræsenterer et helt særligt og følsomt, marint økosystem, som kræver en ekstraordinær bevågenhed og styrket samarbejde mellem interessenter for at sikre en bæredygtig udvikling. Eksempelvis eksisterer der i Kattegat de såkaldte "boblerev", som ikke findes andre steder i Europa. For GEUS er projektet et gennembrud i forhold til anvendelsen af maringeologi ved undersøgelse af marine økosystemer.

Projektet er udarbejdet på initiativ af Skov- og Naturstyrelsen samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse med støtte fra Nordisk Ministerråd, og som led i et nyt dansk myndighedssamarbejde på tværs af danske myndigheder med marine opgaver (MariNet-samarbejdet). Fra dansk side deltager i projektet desuden WWF-Danmark, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Miljøundersøgelser. I alt 20 partnere fra 9 lande rundt om Østersøen deltager i projektet.

Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Yderligere oplysninger:
Projektkoordinator Johnny Reker, tlf. 39 47 29 15 eller seniorrådgiver Jørgen O. Leth, tlf. 38 14 29 05

BALANCE projektbeskrivelse

Formålet med det marine Østersøprojekt ("BALANCE") er at udvikle de nødvendige redskaber til at sikre viden om de særlige naturmæssige værdier, som Skagerrak, Kattegat og Østersøen repræsenterer, og hvorledes disse værdier skal forvaltes og sikres for fremtiden i samspil med andre marine interesser. Østersøen repræsenterer et helt særligt og følsomt, marint økosystem, som kræver en ekstraordinær bevågenhed. Styrket samarbejde mellem interessenter for at sikre en bæredygtig udvikling er derfor nødvendigt. Eksempelvis eksisterer der i Kattegat de såkaldte "boblerev", som ikke findes andre steder i Europa.
BALANCE vil udvikle et arealorienteret forvaltningsgrundlag for Østersøen med særligt fokus på 4 pilotområder, Det nordlige Kattegat og Skagerrak, Bornholmerdybet, Ålandsøerne samt Riga Bugten. Forvaltningsgrundlaget bygger på sammenstilling af geofysiske/geologiske/hydrografiske information og biologisk information fra sektorer, der ikke traditionelt samarbejder. Herved kan man kortlægge de helt specielle marine landskaber og habitater, en slags "havets luftfotografier", som karakteriserer Østersøen, Kattegat og Skagerrak. Disse "havets luftfotografier" vil blive anvendt som grundlag for en marine zoneplanlægning, hvori der lægges rammer for samarbejde mellem vidt forskellige sektorer som f.eks. fiskeri, marine råstoffer, kulturarv og energi.

GEUS deltager i projektet sammen med de geologiske undersøgelser fra Norge, Sverige og Finland. GEUS indtager en central og koordinerende rolle i arbejdet med at identificere og kortlægge de marine landskaber og habitater i Østersøregionen. Fra dansk side skal GEUS i nært samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser medvirke til at opstille standarder og retningslinier for marine sektorspecifikke data (geologi, biologi og oceanografi), som vil muliggøre udveksling af data på tværs af sektorer og landegrænser. Interkalibrering og udvikling survey metodikker (akustik, video, prøvetagning mv.) skal muliggøre ekstrapolation mellem geologiske og biologiske data til brug for habitatkortlægning.

BALANCE falder indenfor GEUS' strategiske indsatsområde Maringeologi i areal- og ressourceforvaltning, hvis formål er, at etablere metoder til beskrivelse og klassifikation af havbundens sedimentsammensætning og relatere disse til naturlige biologiske forhold, geohabitater, miljøændringer og konsekvenser af ændret areal anvendelse, herunder råstofindvinding.

BALANCE vil evaluere sammenhængen mellem beskyttede marine områder, f.eks. NATURA 2000 netværket udpeget ifølge Habitatdirektivet, for hele Østersøen, samt bidrage til etableringen af "blå korridorer" mellem sårbare områder. Gennem dette internationale samarbejde på tværs af landegrænser og traditionelt adskilte sektorer, hvori der tages hensyn til lokale og regionale interesser, tages et godt skridt frem mod en bæredygtig udnyttelse af havets begrænsede ressourcer.

BALANCE er udarbejdet på initiativ af Skov- og Naturstyrelsen samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser med støtte fra Nordisk Ministerråd, og som led i et nyt dansk myndighedssamarbejde på tværs af danske myndigheder med marine opgaver (MariNet-samarbejdet). Fra dansk side deltager i projektet desuden WWF-Danmark, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Miljøundersøgelser. I alt 20 partnere fra 9 lande rundt om Østersøen deltager i projektet (alle undtagen Rusland, men inklusiv Norge), som løber fra 1. juli 2005 til 31. december 2007. Det samlede budget er på knap 35 mio. kr.

Der henvises til balance-eu.org for yderligere information.