Geologisk lagring af CO₂ – et bidrag til fremtidens klimapolitik

22-02-2005

CO₂-lagring i undergrunden er en måde at reducere udledningen af CO₂ på. Det kræver dels, at man indfanger CO₂, og dels at man har en passende geologisk formation at gemme CO₂ i.

Det er titlen på et nyt temanummer af det populærvidenskabelige blad Geologi – Nyt fra GEUS, der kan læses fra denne side. Bladet præsenterer en del af forskningen inden for lagring af CO2 i undergrunden – en metode, der kan være med til at nedbringe udslippet af drivhusgassen til atmosfæren.

Udledning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler såsom kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af Jordens klima. Der er en international fælles vilje til at nedbringe CO2-udledningen, som beskrevet i Kyoto-aftalen, men målene kan være svære at nå, da verden samtidig tørster efter energi til skabelse af vækst og velstand. Lagring af CO2 i undergrunden er en oplagt mulighed for at indskrænke udledningen.

Læs blandt andet om:

Praktiske erfaringer med lagring af CO2 i undergrunden:
Underjordisk oplagring af CO2 er allerede en realitet ved det norske gasfelt Sleipner i Nordsøen. Her har Statoil siden 1996 fjernet CO2 fra gassen og pumpet den ned i undergrunden. Statoil forventer at pumpe i alt 20 millioner tons ned i feltet i løbet af 20 år.

Forøget olieindvinding ved hjælp af CO2:
I Nordamerika pumper man CO2 ned i undergrunden for at forøge indvindingen fra eksisterende oliefelter. Den øgede olieindvinding er mulig, fordi CO2 er blandbar med olien og får den til at flyde lettere mod produktionsbrøndene. I Canada anvender man metoden i et producerende oliefelt nær byen Weyburn. Det forventes, at indvindingsgraden for feltet kan øges fra 25% til mindst 35% af den tilstedeværende oliemængde i løbet af 20 år.

Lagringskapaciteter i Danmark:
Forskningsresultater viser, at der er gode muligheder for at lagre CO2 i den danske undergrund. Foreløbige skøn viser en lagringskapacitet, der svarer til Danmarks CO2-udledning fra store punktkilder som fx kraftværker i over 500 år eller vores samlede Kyoto-forpligtigelse i næsten 1300 år.

Grønt lys for et CO 2-lagringsanlæg ved Berlin:
I januar 2004 startede et projekt, der skal opføre og drive verdens første anlæg til lagring af CO2 fra et kraftværk. Forskningsprojektet skal demonstrere, at det er teknisk muligt og sikkert at lagre CO2 i undergrunden fra almindelig energiproduktion.

Læs hele bladet:
Geologisk lagring af CO2 – et bidrag til fremtidens klimapolitik. Geologi – Nyt fra GEUS, nr. 2, 2004

Kontakt:
Chefkonsulent Niels Peter Christensen, GEUS
Tlf. 38 14 21 53
E-mail: npc@geus.dk

Dansk Geologisk Forening (DGF) afholder 15. marts 2005 kl. 16.00 et temamøde om separation og lagring af CO2, hvor du kan møde forskerne fra GEUS, der arbejder med emnet. På mødet vil der blive lejlighed til at høre om de mange aktiviteter på området og stille spørgsmål. Mødet foregår på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.

Læs mere om DGF på deres hjemmeside.

Besøg også GEUS' temasider om geologisk lagring af CO2. Her finder du blandt andet korte beskrivelser af alle de forskningsprojekter, som GEUS deltager i, og en samling af links til internationale sider, der behandler emnet.
www.geus.dk/program-areas/energy/denmark/co2/index-dk.htm