Opbygning af geologisk ekspertise i Ghana

30-08-2005

GEUSs søsterorganisation i Ghana skal opbygge viden og udvikle faciliteter til at håndtere landets minedrift. Engang hed landet Guldkysten, og det har stadig en guldmineindustri og et stort potentiale for minedrift.

Mineralsektoren er et vigtigt erhverv i Ghana. Tidligere kaldtes Ghana for "Guldkysten", da en væsentlig del af landets indkomst kom fra guldminedrift. Og den dag i dag udgør mineralske råstoffer ca. 38% af landets eksport. Mere end 36.000 mennesker er beskæftiget i mineralsektoren, og hertil kommer at sektoren giver det daglige brød for måske flere hundrede tusinde mennesker. For at udbygge sektorens rolle yderligere, er der behov for at styrke videnopbygningen i offentligt regi i Ghana, så der dels kan blive stillet gode geologiske kort og viden til rådighed for industrien, de myndigheder der skal regulere efterforskning og indvinding af mineraler, samt andre brugere af geologiske data og viden.

GEUS skal i løbet de næste to et halvt år hjælpe den geologiske undersøgelse i Ghana - Geological Survey Department (GSD) - med at opbygge viden, værktøjer og faciliteter, så institutionen i højere grad kan varetage de opgaver, der er knyttet til såvel udnyttelsen af landets mineralske råstoffer som til andre geologiske opgaver. Projektet, der finansieres af Mining Sector Support Programme (MSSP), er en del af en større europæisk pakke af støtteprojekter til Ghana fra European Development Fund. Foruden kapacitetsopbygningen af GSD omfatter MSSP en række andre projekter - hvoraf de væsentligste er geologisk og geofysisk kortlægning af udvalgte dele af landet.

- GSD er en nøgleinstitution i mineralsektoren, siger geolog Per Kalvig, der er projektleder og skal udstationeres i Accra.
- Det er her den geologiske viden om landet samles, og GSD skal være i stand til at levere god geologisk rådgivningen til regeringen, så landets mineralske råstoffer kan forvaltes hensigtsmæssigt. Herudover forventer de private mineselskaber - som efterforsker efter mineraler - at et lands geologiske undersøgelse kan levere geologiske produkter af høj kvalitet, som fx geologiske kort og andre typer geodata, til brug for indledende geologiske vurderinger, inden de beslutter sig for at investere store summer penge i efterforskning, fortsætter Per Kalvig.

GEUS's arbejde i Ghana vil omfatte vurderinger af institutionens nuværende organisation i forhold til omgivelsernes krav til institutionen og træning af geologerne i geologisk kortlægning og en række geologiske nøglediscipliner som fx geokemi, petrologi, sedimentologi, palæontologi og stratigrafi. Desuden vil der blive ydet hjælp til drift af laboratoriefaciliteter og opbygning af digitale databaser og GIS-værktøjer samt produktion af geologiske kort og rapporter af høj kvalitet. Oplæringen af GSD's personale vil foregå igennem "træning på jobbet" og formelle kurser på stedet, men den vil også indgå kurser hos GEUS i Danmark, hvor geologerne blandt andet introduceres til avancerede laboratoriefacililteter og fortolkningen af data fra disse.

- Projektet er tænkt langsigtet og indeholder derfor ikke kun en række konkrete træningsaktiviteter, men vil også omfatte en forberedelse af et langsigtet program for personaleudvikling, der dækker alle personalegrupper i institutionen, slutter Per Kalvig.

GEUS var fra 2001 til 2003 aktive i Ghana med et lignende projekt finansieret af Nordic Development Fund, og det nye projekt vil bygge på de tidlige erfaringer med kapacitetsopbygning i GSD. Endvidere vil projektet arbejde tæt sammen med de øvrige europæisk finansierede projekter i Ghana i MSSP regi, så den opnåede kompetenceudvikling kan understøtte de nuværende og planlagte aktiviteter inden for geologisk og geofysisk kortlægning.

Læs artiklen om GEUS' tidligere arbejde i Ghana: Co-operation with the Geological Survey Department of Ghana.
http://www.geus.dk/publications/bull/nr4/nr4_p93-96-dk.htm

Kontaktperson
Statsgeolog Christian Knudsen, GEUS
Telefon: 38 14 22 50
E-mail: ckn@geus.dk