Udbud vedr. pesticider - prøvning, inspektion, analyse, overvågning og kontrol

18-02-2004

DK-København: Prøvning, inspektion, analyse, overvågning og kontrol

2004/S 32-028232

UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Tjenesteydelsesaftale

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

I.

1)

Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Att.: Else Skovbjerg Pedersen, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K. Telefon: 38 14 23 00. Fax: 38 14 20 50. E-postadresse: esp@geus.dk . Internetadresse (URL): www.geus.dk .

2)

Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.

3)

Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.

4)

Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i I.1.

5)

Type ordregivende myndighed: Central myndighed.

DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND

II.

1)

Beskrivelse

1.1)

Type bygge- og anlægskontrakt:

1.2)

Type vareindkøbsaftale:

1.3)

Type tjenesteydelsesaftale Tjenesteydelseskategori: 12.

1.4)

Rammeaftale:

1.5)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Udbud af pesticidanalyser i forbindelse med varslingssystemet for udvaskning af pesticider.

1.6)

Beskrivelse/kontraktens genstand: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) udbyder hermed pesticidanalyserne i forbindelse med projektet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider". Tilbudsgiverne opfordres herved til at afgive et tilbud på udførelsen af tjenesteydelsen i overensstemmelse med specifikationerne i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
GEUS, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K. Att.: Else Skovbjerg Pedersen. E-mail: esp@geus.dk .
Baggrund og formål:
Projektet "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand" (herefter VAP) har til formål at undersøge, hvorvidt godkendte pesticider - under regelret brug - udvaskes til grundvandet i uacceptable koncentrationer. Projektet udføres af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Dansk Jordbrugsforskning (DJF), Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) og Miljøstyrelsen (MST). Varslingssystemet består af et antal afgrænsede landbrugsarealer, der dyrkes efter normal landmandspraksis. Porevand, drænvand samt grundvand fra varslingsområdet ønskes overvåget, således at en eventuel udvaskning af de udvalgte pesticider og deres metabolitter kan vurderes over en længere periode. Der er etableret seks varslingsområder, 2 sandede og 4 lerede områder (tabel 1).
Dette udbud omfatter pesticidanalyserne på fem områder: Tylstrup (sandet), Jyndevad (sandet), Silstrup (leret), Estrup (leret) og Fårdrup (leret) i perioden 1. maj 2004 til 1. april 2006.

1.7)

Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:

1.8)

Nomenklatur

1.8.1)

CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 74300000, 74310000, 74311000, 74312000.

1.8.2)

Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC 867.

1.9)

Opdeling i delaftaler: Ja.
Der kan afgives bud på: Alle delaftaler.

1.10)

Vil varianter blive taget i betragtning:

2)

Ordrens mængde eller omfang

2.1)

Samlet mængde eller omfang: Igennem en toårig periode skal der analyseres pesticider på i alt fem lokaliteter. Det samlede antal prøver anslås til at være ca. 975 prøver.

2.2)

Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende:

3)

Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato: 14.4.2004 - Slutdato: 30.3.2006.

DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER

III.

1)

Betingelser i relation til kontrakten

1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår:

1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører, leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles:

2)

Betingelser for deltagelse

2.1)

Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:

2.1.1)

Retlig situation - krævet dokumentation:

2.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:

2.1.3)

Teknisk kapacitet - krævet dokumentation:

3)

Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler

3.1)

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:

3.2)

Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:

DEL IV: PROCEDURER

IV.

1)

Type procedure: Offentligt udbud.

1.1)

Er ansøgere allerede blevet udvalgt:

1.2)

Begrundelse for brug af hasteproceduren:

1.3)

Forudgående offentliggørelser om samme projekt

1.3.1)

Forhåndsmeddelelse om samme projekt:

1.3.2)

Andre forudgående offentliggørelser:

1.4)

Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud:

2)

Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af:
De nedenfor anførte kriterier:
1: Analysekvalitet
2: Pris
3: Kapacitet
4: Leveringssikkerhed.
I prioriteret rækkefølge: Ja.

3)

Administrative oplysninger

3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

3.2)

Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:

3.3)

Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse: 29.3.2004. Klokkeslæt: 12:00.

3.4)

Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte ansøgere:

3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om deltagelse: Dansk.

3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at vedstå sit bud: 3 måneder regnet fra fristen for modtagelse af bud.

3.7)

Fremgangsmåden ved åbning af bud

3.7.1)

Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

3.7.2)

Dato,Klokkeslæt eller sted: 29.3.2004-12.00.
GEUS.

DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER

VI.

1)

Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse:

2)

I givet fald, angives det, om indkøbet har gentagen karakter, samt det skønnede tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

3)

Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU's strukturfonde:

4)

Yderligere oplysninger:

5)

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 4.2.2004.