Grundvandsovervågning 2001: Fortsat nitrat og pesticider i grundvandet

03-12-2001

Den årlige rapport "Grundvandsovervågning 2001" er nu på gaden med oplysninger om grundvandets tilstand.

Siden 1970 har indholdet af nitrat i det øvre grundvand ligget på et niveau der svarer til grænseværdien for drikkevand. Mange steder er indholdet af nitrat dog dobbelt så højt, og det øvre grundvand er derfor ofte uegnet til drikkevand. Det forventes at begrænsningerne i forbruget af handelsgødning på langt sigt vil mindske grundvandets indhold af nitrat, men i områder med stort dyrehold vil grundvandet antagelig fortsat være uacceptabelt forurenet med nitrat.

I grundvandsovervågningen er hver 4. boring forurenet med pesticider eller deres nedbrydningsprodukter mens hver 3. af de undersøgte vandværksboringer er forurenede. Gennem de sidste fem år har hver 10. boring været forurenet til over grænseværdien for drikkevand. Grundvandet vil fortsat være forurenet, men antallet af forurenede vandværksboringer forventes at falde i takt med at man flytter indvindingen til uforurenet grundvand. De hyppigst forekommende pesticider og nedbrydningsprodukter i landbrugsområder stammer fra triaziner (atrazin, simazin m.fl.). Stoffet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) forekommer også hyppigt, men det skyldes antagelig i højere grad forurening fra brug af dichlobenil i beboede områder og langs veje.

På det østlige Sjælland og i Ribe Amt er nikkel et problem. Nikkel frigives fra bjergarterne ved et væsentligt ændret grundvandsspejl. Også arsen er visse steder et problem.

Der findes fortsat mange organiske mikroforureninger i det danske grundvand, men langt de fleste fund er under grænseværdien for drikkevand. De fleste forureninger skønnes at stamme fra gamle lossepladser og forurenede grunde.

Rapporten Grundvandsovervågning 2001 kan læses her

Yderligere oplysninger: Seniorrådgiver Jens Stockmarr, tlf: 38 14 27 82, e-mail: sto@geus.dk