Målestationer ved isranden

Massetabet fra Indlandsisen vækker naturligt nok bekymring.

Blandt andet på baggrund af daværende miljøminister, Connie Hedegaards besøg sammen med GEUS’ direktion ved GEUS’ forsøgsmålestation i kanten af Indlandsisen i Sydgrønland, lancerede Klima- og Energiministeriet i 2007 måleprogrammet PROMICE (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet).

PROMICE er Danmarks væsentligste bidrag til overvågningen af iskappen. GEUS, DTU Space og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser) står i fællesskab for opgaven, hvor GEUS har opbygget et landsdækkende netværk af ­målestationer ved isranden.

Projektet blev designet og ledet af seniorforsker Andreas Ahlstrøm.

Målet er at udfylde hullerne i den internationale overvågning af iskappens massetab og skaffe hårde måledata til brug i de klimamodeller og iskappemodeller, som anvendes til at vurdere, hvordan Indlandsisen vil reagere på de forventede temperaturstigninger i Arktis.

Netop mangel på data var årsagen til, at IPCC i klimapanelets statusrapport fra 2007 afstod fra at estimere fremtidens massetab fra iskappen og dermed bidraget til den globale vandstandsstigning.

Connie Hedegaard

Direktør for GEUS Martin Ghisler (tv), daværende miljøminister Connie Hedegaard og daværende bestyrelsesformand for GEUS Per Buch Andreasen i 2005 foran gletsjeren, der kælver i Bredefjord i Sydgrønland.      Foto: Johnny Fredericia.

Paradoksalt nok mangler klimaforskerne især målinger fra randen af Indlandsisen, hvor smeltevandet dannes. Det skyldes, at isranden ofte er et kaos af sprækker og præget af voldsomt vejr, hvorfor områderne ofte kun kan nås med helikoptere, som koster dyrt.

Derfor har GEUS syv steder ved isranden placeret automatiske klimastationer, som med korte mellemrum bestemmer solindstrålingen, vindforholdene, lufttemperaturen, isens temperatur, nedbøren, snehøjden og afsmeltningen, hvorpå de observerede data via satellit sendes til København.

På hvert af de syv steder, som er placeret strategisk hele vejen rundt omkring iskappen, er der anbragt to klimastationer – en oppe på isen og en nær isranden – så de to stationer i forening kan bestemme afsmeltningen i hele smeltezonen.

Netværket suppleres med GPS-målinger på udvalgte udløbsgletsjere samt med flymålinger af gletsjernes flydehastighed og istykkelse hele vejen rundt omkring iskappen, som udføres af DTU Space. GEUS overvåger desuden via satellitter 20.000 mindre gletsjere og iskapper, som ligger udenfor selve Indlandsisen.

Læs også Havstrømme påvirker gletsjerne

Klimastation

GEUS opbyggede i 2007-2011 et netværk af klimastationer på Indlandsisen i projektet PROMICE.

Foto: Andreas Ahlstrøm, GEUS.