Grundvandet var en hjertesag for Svend Auken

Det var velkendt, at miljø- og energiminister Svend Auken brændte for sit ressortområde. Muligvis så han ekstra positivt på geologi, fordi han i sin barndom havde kendt Keld Milthers, der blandt andet havde ledet DGU’s store brunkulsefterforskning.

Svend Aukens helt store kæphest var måske nok vedvarende energi, særligt vindkraft, men også kampen for at sikre grundvandet var en hjertesag.

I 1996 og 1997 fik ministeren desuden vink fra EU-Kommissionen, som udtalte kritik af Danmark for manglende overholdelse af EU’s nitratdirektiv.

Resultatet blev, at Folketinget i 1998 vedtog et omfattende program for kortlægning af grundvandet, så det kunne beskyttes målrettet. Det var naturligt, at GEUS blev omdrejningspunktet for det nye program.

Programmet, som løb helt frem til 2015 og forsat kører, betyder, at Danmark ikke blot har et unikt kendskab til sine grundvandsressourcer – som jo er kortlagt under DGU/GEUS’ mangeårige indsats, der startede med oprettelsen af Borearkivet i 1926 – men også et enestående godt kendskab til de mulige trusler mod det.

Ud over den store kortlægning af grundvandet og varslingssystemet for pesticider i grundvand har GEUS gennem de seneste årtier været involveret i en lang række forskningsprojekter med grundvand som fællesnævner.

For eksempel projekter, der viser, hvordan man kan mildne eller forebygge truslen mod grundvandet fra pesticider. Det kan enten være i form af afværgeboringer, ændret tilrettelæggelse af landbrugsdriften eller nye måder at indvinde drikkevand på.

Læs også Stor lokal variation i nitrat-truslen