En model i fortsat udvikling

Den sammenhængende model for vandressourcerne i hele landet, DK-modellen, beskriver ferskvandets kredsløb på land.

Modellen bygger på en forståelse af geologien i undergrunden og vandets strømning i forskellige jordlag, samt hvordan der sker en udveksling mellem vandet i undergrunden og vandløb.

Modellen udvikles og opdateres løbende med afsæt i ny viden fra geologiske studier, som gør det muligt at forbedre modellens beskrivelse af undergrunden og vandets strømningsveje.

Desuden udnyttes opdaterede data for klima og indvinding af drikkevand til at teste og tilpasse modellen. På den måde bliver modellen gradvist et stadig mere pålideligt redskab.

Oprindeligt var det en femårig bevilling fra det daværende Miljø- og Energiministeriet, der finansierede skabelsen af DK-modellen. I perioden 2004–2009 har midler fra NOVANA sikret videre udvikling af modellen. Siden bevillingen udløb i 2009, er det ikke lykkedes at tiltrække midler til at udvikle modellen videre.

Alligevel er arbejdet med modellen fortsat prioriteret højt, fordi den er helt central for GEUS. Udviklingsarbejdet har dog kun været muligt, fordi GEUS hele tiden har haft en vifte af eksternt finansierede projekter inden for grundvand, for eksempel i forbindelse med analyser af klimaeffekter på grundvand og vandkredsløb.

Under ledelse af forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, der blev hentet til GEUS fra DHI, har især forskningsprojekterne vedrørende DK-modellen bidraget til dens udvikling.

Ud over at holde hus med grundvandet har GEUS løbende haft opgaver, som handler om truslerne mod grundvandet. Gennem anden fase af Det Strategiske Miljø-
forskningsprogram i anden halvdel af 1990’erne blev der stillet betydelige midler til rådighed for forskningen i pesticiders spredning, omdannelse og eventuelle nedbrydning i grundvandet.

Da det Strategiske Miljøforskningsprogram udløb, lykkedes det i 1999 at skaffe midler gennem den almindelige finanslov til et program, der skal advare om trusler mod grundvandet fra pesticider. Programmet tester nedsivningen af pesticider i markskala under normale dyrkningsforhold.

Læs også Tidlig advarsel om sivende pesticider