Havbundens sværvægtere

Silhuet af kæmpesten på Tønneberg Banke. Grafik fra Geodatastyrelsen, Søopmålingen.

Som på landjorden således også på havbunden ligger der sten i alle størrelser, hvor indlandsisen har været, og hvor indlandsisens aflejringer ikke er dækket af havaflejret dynd, sand og grus. Sten og blokke samler sig ofte i stenrev, men indimellem står enkelte ekstra store blokke alene og rager op til glæde for fisk og dykkere, men til fare for skibsfarten.

På denne side har vi samlet en håndfuld indberetninger om kæmper på havbunden, GEUS har modtaget i forbindelse med arbejdet med www.kæmpesten.dk.

Foreløbig har vi medtaget havbundens virkelige sværvægtere, som vil kunne erobre en plads på den top-10, der findes for kæmpestenene på land.

Foreløbig liste over havbundens sværvægtere

Sted  Position  Anslået vægt

Østersøen vest for Rønne, Landinspektørens Sten

ETRS89 N 55⁰ 05.956’ E 14⁰ 37.747’
Se stenens placering på kort

 1280 tons

Kæmpesten i havet syd for Gedser

N 54 29.060' E 23 05.459'
Se stenens placering på kort

750 tons
Tønneberg Banke nordøst for Læsø

N 57°28,043' E 11°17,756' 
Se stenens placering på kort

650 tons
Kæmpesten i Øresund udfor Rungsted

N 55° 53.223’ E 012° 36.925’
Se stenens placering på kort

620 tons
Øresund øst for Kastrup, Vrag Stenen

ETRS89 N 55⁰ 39.122’ E 12⁰ 40.273’
Se stenens placering på kort

 130 tons
Friises Sten ved Rønnerev mellem Læsø og Nordre Rønner

N 57.321571,E 10.917666
Se stenens placering på kort

Friises Sten findes markeret på Danmarks kort 
Flere hundrede tons

 

Landinspektørens Sten, Østersøen vest for Rønne

Danmarks største sten?

Det pirrende spørgsmål indledte et opslag på LinkedIn i august 2021. Opslaget, der med grafik viser stenen med cyklist som målestok, fortsatte med ordene:

 ”SensorSurvey fandt denne sten på 27 meters vanddybde i Østersøen. Stenen måler 15x10 meter og hæver sig mere end 5 meter over havbunden. En 3D volumenberegning giver en vægt på 1140 tons – og dermed 140 tons større end Dammestenen på Østfyn.”

Tak til landinspektør Flemming Allan Christensen fra SensorSurvey A/S for at dele nyheden om det store fund og siden forklare og fremsende flotte farvestrålende illustrationer. På land gælder, at det er ejers privilegie at navngive. Til havs kan vel gælde tilsvarende, at det er stenfinderens ret at give navn til nyopdagede kæmpesten. Kolossen ud for Rønne fik navnet Landinspektørens Sten.

En renset punktsky af multibeamdata afslører silhuetten af kæmpestenen ud for Rønne. En cyklist fra Hvide Sande er indsat i punktskyen som målestok. Illustration venligt stillet til rådighed af Sensorsurvey.

Stenens størrelse

En opfølgende mail fra Sensorsurvey forklarer, at Søopmålingens data efterfølgende blev renset, hvorefter punktskyen blev konverteret til en 3D model, så volumen af stenen kunne bestemmes mere præcist. Beregningen viser, at den del af stenen, der rager op over havbunden, har et rumfang på nøjagtig 475 m3. Hvis vi igen antager, at kolossen vest for Rønne består af granit eller gnejs ligesom det nærliggende bornholmske grundfjeld, kan vi regne videre med en vægtfylde på 2,7 tons per kubikmeter. Og vægten af det, der står over havbunden, er derfor beregnet til 1280 tons. For hver meter af stenen som er gemt i havbunden forøges vægten med ca. 300 tons.

 

Det pæne runde tal 1000 tons ses ofte, når Dammestenens vægt vurderes i litteratur og medier, trykte som digitale. Enkelte trykte faglige artikler nævner både 1183 og 1229 tons som kolossens vægt. Formlen for en omdrejningsellipsoide bruges næsten som standard, når volumen og vægt for kæmpesten vurderes til størrelsen på kæmpesten under Udforsk Danmarks Kæmpesten. Sætter du Dammestenens synlige mål for længde, bredde og højde (13,8 x 9,4 x 6,7 m) ind i formlen for en omdrejningsellipsoide, får du en volumen på 450 kubikmeter og en vægt på 1230 tons. Kun den ene side af Dammestenen er frigravet, så vi ved reelt set ikke, hvor dybt den stikker på den anden. Ligesom vi heller ikke ved, hvor meget af stenen i havet udfor Rønne gemmer under havbunden. Dammestenen - vores førstedame blandt kæmpesten på land - er helt bestemt udfordret, men hvilken af de to kæmper, der reelt er størst, kan vi ikke sige med sikkerhed. Og de er jo ikke sådan lige at få op på en badevægt!

Stenen i havet udfor Rønne måler omtrent 10 x 15 m og rager 5 m op over havbunden. Om stenen fortælles yderligere, at den har et areal på ca. 120 m² og ligger på en stenet sandbund. Stenen er fundet under kontrolmåling af dybderne på en klapplads i Østersøen. Havbund og sten er opmålt med et tilsvarende MultiBeam udstyr, som Geodatastyrelsen anvender til opmåling af dybderne i de danske farvande. Nøjagtigheden af dybderne er bedre en 10 cm - selv på den store vanddybde. Illustration venligt stillet til rådighed af Sensorsurvey.

Stenens placering

Klappladsens lokalisering vest for Rønne Havn, hvor den hidtil største målte løse blok på dansk havterritorie blev fundet i august 2021 på cirka 27 meter vand. Klapning kan også kaldes dumpning. Klappladser er steder, hvor der er givet tilladelse til, at havbundsmateriale fra uddybninger af f.eks. havne og sejlrender må dumpes. Illustration venligt stillet til rådighed af Sensorsurvey.

 


 

Kæmpesten i havet syd for Gedser

Sådan skriver Geodatastyrelsen i september 2020 i en pressemeddelelse:

Søopmålingsskibet ”Birkholm” var på togt syd for Gedser den 18. august, da der blev gjort en opdagelse, der foranledigede en søkortrettelse.
På ca. 12 meter vand lå der en sten. Det vil sige, der hvor der burde være mere end 12 meter dybt, lå der en ikke helt undseelig sten. Med 9,5 meter i længden, 8,5 meter i bredden og en højde 6,4 meter over bunden, rager den betydeligt op i det undersøiske landskab.”

Havdybden på stedet måtte halveres fra 12 til 6 meter på søkortet. Skibsfarten blev hurtigt advaret gennem en meddelelse til Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen, der er ansvarlig for udgivelsen af henholdsvis 'Efterretninger for søfarende' og 'søkortrettelser'.

 

3D billede af barberens sten
Billedet er optaget med skibets multibeam-ekkolod, der kan måle dybderne under skibet og i en vinkel på 60 grader på hver side. Når man lægger alle dybdekurverne oven på hinanden, får man et 3D-billede af havbunden med de store sten, der stikker ud. Billedet er velvilligt stillet til rådighed af Geodatastyrelsen, Søopmålingen.

Stenens størrelse

Stenen har en størrelse som et mellemstort sommerhus. På baggrund af højde, længde og bredde anslås vægten til 730 tons.

Danmarks største kendte sten Dammestenen ved Hesselager måler 13,8 x 9,4 x 6,7 m.  Sætter du Dammestenens synlige mål ind i formlen for en omdrejningsellipsoide, får du en volumen på 450 kubikmeter og en vægt på 1230 tons, idet granit og gnejs i gennemsnit vejer 2,7 tons per kubikmeter.

Vi ved ikke, hvor meget kolossen ud for Danmarks sydspids gemmer under havbunden. Hvis den er lige så høj, som den er lang, og den dermed stikker 3 meter i havbunden, får den en anslået vægt lidt over 1000 tons.

Stenens placering

Kæmpestenen ved Gedser Rev ligger på positionen EUREF89: 54 29.060N 23 05.459E. Stenen ligger cirka 12 kilometer sydøst for Gedser Odde, der som bekendt er Danmarks, Nordens og Skandinaviens sydligste punkt. Søkort med pil og prik er velvilligt stillet til rådighed af Geodatastyrelsen, Søopmålingen.

 


 

Tønneberg Banke nordøst for Læsø

10 kilometer nord for Østerby på Læsøs nordøstlige hjørne ligger stenrevet Læsø Trindel , som blev genopbygget i 2008 med sten fra Norge. Fortsætter du på samme kurs andre 9 kilometer – altså 19 kilometer nord for Østerby – ender du i sejlrenden, hvor de største skibe sejler, når de skal gennem Kattegat.

Sådan lyder rapporten fra søopmålingsskibet FYRHOLM den 27. august 2015 på 1. Eskadres Facebook-side:

”Gigantisk sten fundet under søopmåling nordøst for Læsø.
Søopmålingsskibet FYRHOLM fandt i sidste uge en enkelt sten på havbunden. Stenen, som kaldes en vandreblok, er mere end 12 meter lang, 8 meter bred og rager ca. 5 meter op over havbunden. Stenen er ført med isen fra Norge eller Sverige under den seneste istid for mere end 10.000 år siden. Den er blevet efterladt på havbunden, da isen trak sig tilbage. Dybden over stenen er 8,7 meter, og dybden på den omgivende havbund er ca. 13,5 meter. FYRHOLM rapporterede straks fundet til Søfartsstyrelsen, som bringer advarsel om den mindre dybde i Efterretninger for søfarende. Geodatastyrelsen udsender en rettelse til søkortet.”

3D Billede af Tønneberg Banke
Billedet er optaget med skibets multibeam-ekkolod, der kan måle dybderne under skibet og i en vinkel på 60 grader på hver side. Når man lægger alle dybderne ved siden af hinanden, får man et 3D-billede af havbunden med de store sten, der stikker ud. Billedet er velvilligt stillet til rådighed af Geodatastyrelsen, Søopmålingen.

Stenens størrelse

I kommentarsporet på 1. Eskadres Facebook-side spørger en enkelt, om ”der er nogen, der giver sig til at finde ud af, om den er større end 'Damestenen' ved Hesselager på Østfyn.”

Da vi ikke får stenen op på en badevægt, må vi nøjes med et tilnærmet bud. Metoden er at finde en geometrisk form, som stenen ligner, og derefter bruge de relevante mål i denne formel for at beregne volumen. Fra volumen kan omregnes til vægt.

Beregne er ikke det rette ord. Anslå er bedre, for ingen sten eller blok transporteret med indlandsisen passer præcis ind i en geometrisk form. De fleste sten er som regel uregelmæssigt amøbeformede. Om kæmpestenene på land bruges næsten konsekvent formlen for en omdrejningsellipsoide. Metoden kan du læse om her.

En ellipsoide kan ligne en sammentrykket badebold eller en amerikansk fodbold og indrammes af tre ellipser, der alle har en længde og en bredde. Længde og bredde på kæmpen nord for Læsø 12 x 8 meter, og den når 4,8 meter op over havbunden.

Bruges formlen for en omdrejningsellipsoide, får du en volumen på 240 kubikmeter. De fleste kæmpesten på land består af granit og gnejs, der har en vægtfylde på 2,7 tons per kubikmeter. 240 kubikmeter granit eller gnejs vejer 650 tons. Og det er som nævnt alt sammen sådan cirka.

Danmarks største kendte sten på land: Dammestenen ved Hesselager på Østfyn, måler 13,8 x 9,4 x 6,7 m i længde, bredde og højde. Ud fra formlen på en omdrejningsellipsoide anslås volumen til 450 kubikmeter, hvilket giver en vægt på knap 1230 tons.

Vi ved ikke, hvor meget kolossen i Kattegatsejlrenden gemmer under havbunden. Hvis den er lige så høj, som den er bred, og den dermed stikker godt 4 meter i havbunden, får du en anslået vægt lidt over 1000 tons.

Placering af Tønneberg Banker på kort

Stenens placering

Kæmpestenen findes under den grønne prik mellem Tønneberg banke og Kummel Banke nordnordøst for Østerby på Læsø. Sejlrenden Route T markeres med lilla streger. Sverige vises med gråt mod øst. Den præcise position for stenen er i længde- og breddegrader 57°28,043'N, 11°17,756'E.

 


 

Kæmpesten i Øresund udfor Rungsted

Dykker Allan Jensen skriver sådan her i september 2018:

”For nogen tid siden, opdagede jeg under fiskeri tilfældigvis et større objekt på havbunden, lidt sydøst af Rungsted. På grund af størrelsen var jeg overbevist om, at der var tale om et skibsvrag, men da jeg dykkede på stedet i lørdags, kunne jeg konstatere, at det var en kæmpestor sten. Jeg har ikke målt stenen op og på grund af strøm og sigt, og dens størrelse var vanskelig at vurdere præcist, men der var 19,6 meter dybt på stedet, og højeste punkt på stenen var 14,4, altså er stenen mere end 5 meter høj + hvad der må stikke ned i sandet. Stenen er ret flad på oversiden, og jeg vil vurdere den til at være 6-7 meter bred og 8-10 meter lang.

 

Kæmpesten i Øresund udfor Rungsted
Et billede af ekkoloddet over stenen ved Rungsted taget 11. august 2018 på positionen N 55° 53.223’ E 012° 36.925’. Dybden er 46,3 fod, hvilket svarer til 14 meter. Foto: Allan Jensen.

Stenens størrelse

27. januar 2019 gjorde vejr, vind og strøm det muligt at dykke ned og måle stenen. Opmålingen beskrives sådan her af Allan Jensen:

”Stenen har for det meste ret lodrette sider, og vi har målt fra kant til kant på oversiden. Nogle steder buler den lidt ud ned mod havbunden og andre steder lidt ind. Det er lidt svært at måle præcist længden og bredden, da vi ikke kunne se til modsatte kant på grund af sigten i vandet. Men vi målte flere gange og fik samme værdier, plus/minus ½ meter. Omkredsen målte jeg to gange, og det blev til hhv. 28,5 og 29,5 meter cirka midt på stenen.”

Opmålingen blev optaget på film, og efterfølgende blev observationerne omsat til en skitse af stenen.

På baggrund af skitsen, og fordi stenens sider rejser sig lodret op fra havbunden, kan størrelsen anslås ved at bruge længde og bredde til at beregne overfladearealet af den ellipsoide, som stenen omtrent dækker.

Herefter ganges gennemsnitshøjden på. Det bliver 230 kubikmeter, hvilket svarer til 620 tons, da der sandsynligvis er tale om en sten af granit eller gnejs med en volumenvægt på 2,7 tons per kubikmeter.

Kæmpestenen i Øresund sydøst for Rungsted skitseret af dykker Allan Jensen

 


 

Vrag Stenen, Øresund øst for Kastrup

Søopmålingsvirksomheden SensorSurvey fandt en stor sten i Øresund ud for Amager Strandpark lidt nordøst for Kastrup Lystbådehavn. Stenen fik navnet ”Vrag Stenen”, fordi den på søkortet fejlagtigt er markeret som et vrag.

Vrag Stenen har en flad top og måler ca. 7,3 x 6,4 meter og står ca. 2,0 meter op af havbunden. Bruger vi de mål i formlen for en omdrejningsellipsoide, får det af Vrag Stenen, der står over havbunden, et rumfang på knap 50 m³. Hvis vi desuden antager, at stenen består af granit eller gnejs, kan vi regne med en vægtfylde på 2,7 tons per kubikmeter. Det giver Vrag Stenen en anslået vægt på 130 tons.

Tak til landinspektør Flemming Allan Christensen fra SensorSurvey A/S for at dele nyheden om det store fund og fremsende de flotte illustrationer.

Silhuet

Silhuet af Vrag Stenen som den tager sig ud på multibeamdata. Illustration venligt stillet til rådighed af SensorSurvey.

Med hjælp fra Google maps

Vrag Stenens beliggenhed udfor Amager Strandpark med Kastrup Lystbådehavn og Kastrup Lufthavn i baggrunden. Illustration venligt stillet til rådighed af SensorSurvey.

 


 

Friises Sten ved Rønnerev mellem Læsø og Nordre Rønner

Friises Sten ligger i havet mellem Vesterø Havn og Nordre Rønner lidt vest for Rønnerev. Den stak tre meter ud af havbunden, og toppen lå kun en halv meter under overfladen. Vægten blev anslået til flere hundrede tons. Da den var til fare for sejladsen i farvandet, blev den spulet ned i havbunden engang efter 2010.

Friises Sten dukker først op på danmarkskortet, da de Lave Målebordsblade udkom i første halvdel af 1900-tallet. Da hed den blot Friis Sten. På nyere kort hedder den Friises Sten. Historien er vist den, at en mand med navnet Friis sejlede på stenen.

Få år efter, Friises Sten blev spulet ned, sejlede Barberen på en sten ikke så langt fra den nedspulede. Den kaldes af Læsø-boerne for og selvfølgelig: Barberens Sten.

 

Friis sten placering på kort
Friis Sten ses en anelse sydvest for centrum af kortudsnittet. Udsnit af det Lave Målebordsblad M 719 NORDRE RÖNNER 1: 20 000. Målt 1887, rettet 1928, trykt 1952, Geodætisk Institut, København.

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Webopsætning: Blanca Ahlgren og Maja Tingkær, begge GEUS

Se en kort intro om Danmarks kæmpesten

Har du spørgsmål

Kontakt Henrik Jønsson Granat

E-mail: hjg@geus.dk
Telefon: 4034 0727

Kortlægning af Danmarks kæmpesten er endnu ikke afsluttet. Hvis du har kendskab til kæmpesten, der ikke findes på Kæmpestenskortet, er du velkommen til at tage kontakt.

Kort over kæmpesten på land