EU og de sjældne jordartsmetaller

Der er stor interesse for de sjældne jordartsmetaller, som i de senere år har fået stigende global betydning i bl.a. højteknologi som elektroniske displays, smartphones, computere, MR-skannere (kontraststof) og avancerede pumper.

Derudover er metallerne nødvendige i mange grønne teknologier. Et eksempel er permanente magneter i vindmøller, hvor der forbruges et ton neodymium, for hver megawatt møllen kan yde. Et andet eksempel er klimavenlige hybridbiler med ti kilo lanthan i batteriet og et kilo neodymium i elmotoren.

Undersøgelsesboring

Undersøgelsesboring ved Kvanefjeldet i Sydgrønland efter sjældne jordarter i 2011. Allerede i 1958 begyndte man at undersøge området for at kortlægge mineralforekomsterne. Foto: Greenland Minerals and Energy (GME)

EU’s behov var hovedemnet på en stor mineralkonference, som GEUS i 2012 afholdt i København. Blandt talerne var der direktører og vicedirektører fra de involverede direktorater under EU-Kommissionen samt topledere fra store mineselskaber, bilindustrien og højteknologiske industrivirksomheder i Europa og USA.

Lederen af GEUS’ afdeling for Petrologi og Malmgeologi, statsgeolog Karen Hanghøj, havde forsamlingens fulde opmærksomhed i det fyldte auditorium, da hun fortalte om forekomsterne af de sjældne jordartsmetaller på verdens største ø: Grønland.

I 2013 havde GEUS fokus på kritiske mineraler gennem feltundersøgelser i Grønland og igennem samarbejdsprojekter med industrien og andre forskningsinstitutioner, bl.a. i europæisk regi.

I løbet af året blev der gennemført malmgeologiske, petrologiske og mineralogiske undersøgelser i Gardar-provinsen i Sydgrønland for at vurdere og forstå dannelsen af flere forekomster af kritiske mineraler – herunder sjældne jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE), niobium og tantal.

Projektet foregår i samarbejde med prospekteringsselskaber, som er aktive i Gardar-provinsen, med henblik på at skabe incitamenter for yderligere investeringer i efterforskning og minedrift.

Læs også Kontinentalsokkelprojektet

 

Kina i kontrol

I dag kontrollerer Kina 97 procent af forsyningskæden af sjældne jordarter på verdensplan, og kineserne har indført eksportrestriktioner for at dække landets eget behov.

USA har reageret ved at genåbne en mine i Mountain Pass i Californien, som for nogle år siden blev lukket, fordi de kinesiske metaller var billigere. Situationen er anderledes i EU, hvor der ikke findes betydelige forekomster, og hvor der er frygt for, at mangel på sjældne jordartsmetaller kan blive en hæmsko for højteknologiske og grønne industrier.

Derfor er EU meget interesseret i de store grønlandske forekomster, og EU har estimeret, at de sjældne jordartsmetaller i Grønland kan dække en fjerdedel af verdens behov i 50 år.

Konference 2012

GEUS afholdt i 2012 en velbesøgt konference om kritiske mineraler og deres brug i industrien.

Konferencen beskæftigede sig med adgangen til kritiske mineraler i Europa, og hvilke løsninger der skal til for at sikre udbuddet. I forreste række til højre ses klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, som indledte konferencen, og ved siden af ham sidder administrerende direktør for GEUS Johnny Fredericia.

Foto: Jakob Lautrup, GEUS.