Amerikanske geologer måtte korrigere oprindeligt skøn fra 2000 og kom i 2008 med en mere realistisk vurdering

Når USGS i 2000 overvurderede olieressourcerne i Nordøstgrønland, skyldtes det flere forhold.

For det første mente amerikanerne, at de tykke sedimenter med potentielle olieforekomster ud for Nordøstgrønland dækkede et større område, end det faktisk er tilfældet.

For det andet var alle tidligere vurderinger af de samlede forekomster af olie og naturgas i store sedimentære bassiner blevet udført i områder, hvor der allerede var gjort oliefund. I den situation er det lettere at estimere størrelsen af ressourcerne, end det er tilfældet ud for Nordøstgrønland, hvor der ikke er udført en eneste efterforskningsboring.

For det tredje var der usikkerhed om, hvorvidt de potentielle kildebjergarter i havbunden har dannet olie eller naturgas.

Netop det spørgsmål blev genstand for et nyt undersøgelsesprogram, hvor der blev udboret flere borekerner i de nærliggende land­områder, mens alle ældre data blev gennemgået og nyfortolket.

På den baggrund kom USGS i 2008 med en mere realistisk vurdering, som estimerer, at havbunden ud for Nordøstgrønland indeholder 9 milliarder tønder olie plus masser af naturgas – til sammen 31 milliarder tønder olieækvivalenter.

USGS vurderede samtidig, at sandsynlig­heden for at finde olie ligger pænt over 50 procent, hvilket er gode odds i den branche og en spore for olieselskabernes interesse.

På den baggrund gik Råstofdirektoratet i Nuuk i gang med at udarbejde en strategisk miljøvurdering af konsekvenserne af kommerciel olieefterforskning i det isfyldte farvand ud for Nordøstgrønland, f.eks. i form af undersøgelsesboringer.

Samarbejdet mellem USGS og GEUS blev siden udvidet til at estimere de potentielle reserver af olie og naturgas i hele Arktis, hvilket ingen tidligere havde sat tal på.

Resultaterne blev offentliggjort i 2009 i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Science, med Kai Sørensen fra GEUS som medforfatter – en artikel, som stadig bliver citeret flittigt af oliegeologer og journalister verden over.

Konklusionen var, at havbunden nord for polarcirklen rummer 13 procent af verdens uopdagede olieressourcer og 30 procent af klodens uopdagede forekomster af naturgas.

Hovedparten af de uopdagede forekomster ligger på kontinentalsoklerne på vanddybder på under 500 meter.