Landsdækkende database for grundvandet

Et andet eksempel på værdien af at have en 'geologisk hukommelse' er den systematiske overvågning af grundvandet, som blev sat i gang tilbage i 1926, og som i dag er uvurderlig i forbindelse med beskyttelse af vandressourcerne mod pesticider og andre forureninger.

På det område kunne GEUS notere sig en glædelig begivenhed i 2006. I forbindelse med kommunalreformen i 2006, hvor amterne blev nedlagt, kunne man oprette en GEUS afdeling i Aarhus, GEUS-Vest.

Den nye Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning, med 13 medarbejdere under ledelse af statsgeolog Richard Thomsen havde som hovedopgave at skabe retningslinjer for den metodiske gennemførelse af grundvandskortlægningen, således at de mange data, der blev indsamlet, blev gjort ensartede.

En anden opgave var databearbejdning og rapportering fra grundvandsovervågningen.

Hermed kunne GEUS for det første udnytte de kompetencer, som de nye medarbejdere, der hovedsageligt havde arbejdet i amterne, kom med, så det landsdækkende databasenet blev endnu bedre.

For det andet kunne man realisere en gammel drøm om at skabe ét sammenhængende digitalt, geologisk grundlag med tilhørende database for hele landet.

I den sammenhæng blev amternes data harmoniserede med hinanden og med GEUS´ data. Faktisk havde de tidligere amter oprettet ikke mindre end 30 databaser, som nu blev integreret 30 år efter, at grundvandsovervågningen blev sat i værk i 1975.

Mange vil nok mene, at man kunne have gjort det hurtigere. Men når man tænker på, at undergrunden har været omtrent uforandret i millioner af år, er et par og 30 år vel ikke så længe.

Læs også Alle mand kom godt hjem

Geologiens pris

Geologi er en dyr disciplin og kræver derfor ofte tålmodighed.

Det gælder både for de enkelte udøvere og for deres institution.