Assistance fra Søværnet

I den første halvdel af 1990’erne blev der også sat fokus på havbunden ud for Nordøstgrønland, som har samme geologiske oprindelse som den del af den norske kontinentalsokkel, hvor nogle af de allerstørste oliefelter findes.

Takket være en stor bevilling fra EU udførte GGU først luftbårne magnetiske målinger, og senere foretog GGU sammen med Nunaoil og seks af verdens største olieselskaber – BP, Exxon, Japan National Oil Corporation, Shell, Statoil og Texaco – seismiske undersøgelser fra søværnets skib Thetis i et af verdens vanskeligst tilgæn­gelige farvande.

Havet ud for Nordøstgrønland er dækket af is det meste af året, og i de få sommermåneder, hvor havisen bryder op og forsvinder, flyder der store mængder drivis og pakis fra Polhavet ned langs med Østgrønlands kyster.

Erkendelsen af de oliemæssige muligheder i denne region var i høj grad baseret på det mangeårige forskningsarbejde med de nordøstgrønlandske sedimentbassiner, som statsgeolog Finn Surlyk og hans medarbejdere i GGU’s olieafdeling forestod sammen med forskere fra Geologisk Institut ved Københavns Universitet, blandt andre den senere professor og institutleder Lars Stemmerik.

Thetis var et isforstærket inspektionsskib, som Søværnet stillede til rådighed for opgaven, og det blev ombygget, så der blev plads til det geofysiske og elektroniske udstyr.

Under operationerne foretog skibets egen helikopter lokal isrekognoscering, mens undersøgelser af drivisens bevægelser på regionalt plan blev udført af et af Flyvevåbnets fly, der var udstyret med en isradar, så man kunne registrere isforholdene selv i overskyet eller tåget vejr.

Læs også Dansk Lithosfærecenter (DLC) gennem ti år.

KANUMAS-projektet

Under KANUMAS-projektet blev der i årene 1990­–1996 indsamlet næsten 7000 km seismiske linjer ud for Østgrønland og Nordøstgrønland og omkring 4000 km linjer ud for Nordvestgrønland.

De seismiske undersøgelser viste, at der på kontinentalsoklen ud for Nordøstgrønland og Nordvestgrønland findes store sedimentære bassiner, hvor der er gode chancer for at gøre betydelige oliefund.