To geologer til et helt land

Set med nutidens øjne kan det undre, at man forestillede sig at kortlægge hele Danmark med en stab, der bestod af blot to geologer samt fire assistenter.

Assistenterne – som typisk var studerende ved universitetet – var kun ansat i de fem måneder i sommerhalvåret, hvor feltarbejdet foregik. I vinterhalvåret var de to geologer beskæftiget med at analysere de udtagne prøver i laboratoriet og naturligvis med at udarbejde de geologiske kortblade.

Over denne lille stab svævede Johannes Frederik Johnstrup som leder af DGU, selvom han fortsat var professor i mineralogi ved Københavns Universitet.

Han formulerede selv sin rolle i indstillingen til Folketinget:

I Danmark vil det (…) være naturligt at sætte (DGU) i Forbindelse med Universitetets mineralogiske Museum, hvis Samlinger og Hjælpemidler ikke kunne undværes ved Bearbejdelsen af de indvundne Resultater, og at Ledelsen af Undersøgelserne overdrages Professoren i Mineralogi. Hans Embedsforretninger tillade dog ikke, at han i Almindelighed tager direkte Del i Undersøgelserne.

Forbindelsen til universitetet via Johnstrup var i øvrigt også årsagen til, at Folketinget valgte at placere DGU under Kulturministeriets ressort, hvor universiteterne dengang lå. I 1916 blev ministeriet spaltet i Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet. DGU fulgte med universiteterne over i Undervisningsministeriet.

Læs også om Spændinger mellem geologerne.