Fortrolige rapporter om værdien af olieområder

I 1981 indgik energiminister Poul Nielson (S) på statens vegne en ny stor aftale med DUC om både olie og gas. Ved aftalen i 1976 var den danske del af Nordsøen blevet opdelt i områder, såkaldte blokke.

Ifølge den nye aftale skulle DUC gradvist give arealerne tilbage til staten.

DUC beholdt dog et område med ni blokke, kaldet ‘det sammenhængende område’. Området udgjorde kun 1,4 procent af det oprindelige bevillingsområde, men det blev vurderet som særligt interessant med hensyn til olie.

Desuden kunne DUC beholde de oliefund, der var gjort uden for området, hvis selskabet ville erklære fundene ‘kommercielle’ og gå i forhandling med staten om arbejdsprogrammer for dem.

Arne Dinesen sørgede igen for, at en rapport fra DGU kom til at udgøre en hjørnesten i statens forhandlingsgrundlag.

Under daglig ledelse af geolog Claus Andersen udarbejdede DGU’s indtil da største arbejdsgruppe af geologer, geofysikere, biostratigrafer og geokemikere flere omfattende rapporter til Energistyrelsen om oliepotentialet i Danmark.

Da rapporterne byggede på de indsendte boreprøver og data, der var omfattet af klausuler om fortrolighed i fem år, var DGU’s rapporter også fortrolige. En af rapporterne handlede om Centralgraven (Danish Central Graben), hvor de mest interessante områder i den danske del af Nordsøen lå.

Rapporten vurderede, hvad de enkelte koncessionsområder var værd, og hvor Energistyrelsen skulle forsøge at få A.P. Møller – Mærsk og evt. andre selskaber til at intensivere olie­efterforskningen.

Anbefalingerne af efterforskningsmål gjaldt selvfølgelig en fortsat efterforskning af olie og gas i skrivekridtet, men som noget nyt og ret kontroversielt også efterforskningsmål på dybere niveauer end skrivekridtet, dvs. i sandstenslag fra øvre Jura- og nedre Kridttid.

Den indgåede aftale kom således til at skærpe DUC’s pligter betydeligt, herunder også pligten til at gå efter sandstenslagene. For hvert område, hvor der allerede var gjort fund, skulle virksomhederne endvidere skriftligt bekræfte deres interesse for udnyttelse inden for en given tidshorisont. I ‘det sammenhængende område’ skulle erklæringen dels ledsages af dokumentation for udført efterforskning, dels en plan for det videre arbejde.

Læs også Staten vs. A.P. Møller – Mærsk

International interesse

Hvert tredje år skulle erklæringen om interesse i udnyttelse af olie og gas fornys. Ved manglende interesse eller utilfredsstillende dokumentation skulle området gå tilbage til staten, som da kunne overdrage koncessionen til andre interesserede.

Samme år som aftalen blev indgået, 1981, erklærede 20 internationale energi-virksomheder, at de ville være interesserede i den danske del af Nordsøen, hvis områderne blev givet fri.