Information og fakta om udvinding af uran i Grønland

Hent den 4. opdaterede udgave af informationshæftet (2015) om uran, uranforekomster, efterforskning og miljøforhold i forbindelse med uranudvinding.

Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.

I Grønland findes en række kendte forekomster af uranholdige mineraler, der potentielt kan være af betydelig økonomisk betydning, og som med ophævelsen af nultolerance-princippet kan blive mål for udenlandske selskabers efterforskning. Der pågår desuden undersøgelser af mulighederne for at producere uran som biprodukt fra Kvanefjeld i Sydgrønland.

Hæftet Information og fakta om udvinding af uran i Grønland, der udgives af GEUS i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), har til formål at formidle viden og fakta om uran og besvarer blandt andet spørgsmål som:

  • Hvad er radioaktive stoffer?
  • Hvad er uran, og hvad bruges det til?
  • Hvordan brydes uran?
  • Når minen lukker – hvad så?

Download Hæfte

Hæftet findes på dansk og grønlandsk og kan downloades: