Olie og gas i Danmark

Kort fortalt - olie og gas i Danmark. I Danmark indvindes olie og gas kun i Nordsøen. I første afsnit skildres Nordsøens geologiske historie og baggrunden for forekomsterne af de værdifulde energiråstoffer i dette havområde. Bogen giver en kortfattet oversigt over de materialer og processer, der danner olie og gas i de geologiske lag. For at finde forekomsterne af olie og gas nede i jorden bruges forskellige undersøgelsesmetoder. Der fortælles om undersøgelserne og om de oplysninger de giver.

Forfattere: Ib Marcussen og Stefan Hultberg

Som olie- og gasproducerende nation har Danmark ikke nogen lang tradition. På 20 år er vi gået fra en situation, hvor så godt som alle energiråstoffer blev importeret, til en situation, hvor vi er selvforsynende med hensyn til olie og gas - ja endog eksporterende af naturgas. Den intensive efterforskning har bragt nye metoder og tankegange til landet, og har i væsentlig grad forøget vor viden om undergrundens opbygning og om den geologiske udvikling. Det skyldes i meget høj grad et frugtbart samarbejde mellem de kommercielle efterforskningsselskaber og DGU. En af frugterne af dette samarbejde har været, at danske geologer har fået mulighed for, gennem studieophold hos firmaerne, at blive bekendt med og trænet i de nyeste geologiske og geofysiske metoder.

Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over emnet olie og naturgas. Fagligt dækkes det af en række specialer inden for geologi, geofysik, kemi, matematik og ingeniørvidenskab og teknisk kunnen. Da der selvsagt er store erhvervsinteresser knyttet til energiråstofferne, er området omgærdet af en høj grad af fortrolighed.

Det er hensigten med denne bog at beskrive det geologiske billede, der i dag tegner sig af Danmarks olie-gasfelter i Nordsøen, samt at give en oversigt over den viden, vi har om dannelsen af olie og gas, og de undersøgelsesmetoder, der benyttes for at finde forekomsterne. Bogens rammer giver kun mulighed for kortfattet at beskrive nogle facetter af emnerne, men vi håber, at læseren vil kunne finde henvisninger i litteraturlisten til egne fortsatte studier.

Ved udarbejdelsen af bogen har flere af vore kolleger været behjælpelige med råd og vejledning, og det har vi været taknemmelige for. Arne Dinesen, DGU og Flemming Ole Rasmussen, Energistyrelsen har gennemlæst manuskriptet og har på meget værdifuld måde forbedret det. De bringes vores varmeste tak. Den grafiske tilrettelæggelse af bogen er foretaget af Henrik Klinge Pedersen, og vi takker for et inspirerende samarbejde.

 Forord

Indledning

Nordsøens geologiske historie 
De dybeste og ældste dannelser 
Bunden går ud af Nordsøen 
Havet trænger ind 
Hvor kommer olien og gassen ind i historien?

Kulstoffets historie 
Kulstoffet i naturen 
Kulstoffets kredsløb 
Det grønne kredsløb 
Det hvide kredsløb

Olie- og gasdannelsen 
Sedimentationen i havet 
Sedimenterne begraves 
De kemiske omdannelser 
Olie eller gas? 
Olien vandrer 
Olien i stenen 
Den hvide og den brune kalk

Hvordan finder man olie og gas? 
Seismiske undersøgelser 
Naturlige og kunstige jordskælv 
Udførelsen af seismiske undersøgelser 
Resultaterne 
Seismiske kort 
Boringer

  • Boreteknikken
  • Prøver

Borehulslogging

  • Hvordan "ser" hullet ud?
  • Målingerne i borehullet

Den geologiske historie stykkes sammen 
Lagenes aldersforhold, stratigrafi 
Det litostratigrafiske profil 
Det biostratigrafiske profil 
Det kronostratigrafiske profil 
Aflejringsmiljøerne 
Hvordan ligger lagene?

Reservoirkortlægning 
Reservoirets form og størrelse 
Fysiske forhold i reservoiret

Olie- og gasforekomster i Danmark 
Indvindingen 
Samfundet og olie-gas forekomsterne

Olie- og gasfelter i Nordsøen

Illustrationskilder

Benyttet litteratur

Litteratur til videre læsning 

undefined

Bestil bogen

Du kan bestille bogen gratis (eksklusiv forsendelse) på vores webshop.

Andre oplysninger

Udgivet: 1995

ISBN: 87-89813-11-1