Grundvandet i Danmark

'Kort fortalt – Grundvandet i Danmark'.

Mennesket er en del af naturen – miljøet, som man ofte siger. Vi er afhængige af naturen omkring os, for dels skal vi leve af den, dels skal vi have vores føde og råstoffer fra den. Råstoffer er ikke kun jern- og kobbermalm, grus, ler og mange andre stoffer. Det er også vand. I bogen fortælles om, hvorfra og hvordan vi får vand til vore hjem, til landbruget og til industrien i Danmark.

Forfatter: Ib Marcussen

Når vi åbner for vandhanen, strømmer rent og velsmagende vand ud. Det har vi vænnet os til, og det betragtes af de fleste danskere som et værdifuldt og umisteligt gode. Vandet henter vi op af jorden, hvor det findes som grundvand. Grundvandet har været og er fortsat de allerfleste steder af en så høj kvalitet, at det efter simpel behandling kan sendes direkte ud til forbrugerne som drikkevand.

I mange år har det været den almindelige opfattelse, at grundvandet er godt og effektivt beskyttet mod forurening. Dybden til de vandførende lag og ikke mindst tykke, dækkende lag af ler blev anset som en garanti for, at kilden til vort drikkevand ikke blev forurenet. De seneste års mange eksempler på, at forurenende stoffer er trængt ned i undergrunden, har for alvor ændret denne opfattelse. Vort dyrebare grundvand er truet. Denne utilsigtede forurening, som vedrører hele vandmiljøet, må stoppes. Men med de langsomme processer, der karakteriserer grundvandets strømning, tager det tid at vende udviklingen og genoprette en bæredygtig situation. Derfor er de initiativer, der i de senere år er taget til at beskytte vore grundvandsressourcer, så vigtige at få ført konkret og effektivt ud i livet, inden problemerne bliver uoverskuelige.

Som led i disse initiativer bliver grundvandets kvalitet og mængde nøje overvåget, og ny viden om grundvandsdannelsen og de processer, der foregår i jorden, bliver til stadighed frembragt gennem forskning.

En væsentlig del af den danske miljødebat drejer sig om drikkevandet, og det er derfor hensigten med bogen at oplyse om råvaren til dette vort vigtigste forbrugsgode, grundvandet.

Forord
Indledning

Vandets kredsløb

Hvor findes vandet i jorden?

Hvor gammelt er grundvandet?
Hvor meget grundvand bliver der dannet?
Vandets kemiske sammensætning
Det salte grundvand
Hvordan får vi vandet op?
Hvad sker der på vandværket?
Hvor meget grundvand indvinder vi?
Hvad bruger vi vandet til?
Hvor meget vand kan vi få op?

Truslerne mod grundvandet
Grundvand og politik

Billedfortegnelse
Udvalgte bøger og artikler til fortsat læsning

undefined

Bestil bogen

Du kan bestille bogen gratis (eksklusiv forsendelse) på vores webshop.

Andre oplysninger

Udgivet: 1998

ISBN: 87-7871-039-1