Gletschere i Sydgrønland – historie, natur, omgivelser

'Gletschere i Sydgrønland – historie, natur, omgivelser'. Bogen giver en oversigt over områdets gletschere, deres eksistensbetingelser og historie, og en nogenlunde afrundet beskrivelse er gjort mulig på grund af det kvartærgeologiske og glaciologiske arbejde, som hovedsageligt er udført i området af Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU).

Forfatter: Anker Weidick

"Men, da du spurgte, om Landet var frit for Is eller ikke, eller det var bedækket med Is ligesom Havet, da skal du vide det for vist, at det er en ringe Del af Landet, hvor der er bart for Is, men alt det øvrige er bedækket med den, og Folk vide ikke, om Landet er stort eller lidet, fordi alle Fjeldstrækninger og ligeledes alle Dale ere skjulte af Isen, saa at man ingensteds finder Aabning derpaa."

Af: 'Kongespejlet' (her fra Meddelelser om Grønland, Bind 4, side 71), beskrivelse af Grønland fra begyndelsen af det 13. århundrede.

Det ovenstående citat stammer fra nordbotidens Grønland og kunne meget vel være nedskrevet under indtryk af omgivelserne omkring indsejlingen gennem Isafjord (Bredefjord-Nordre Sermilik) og Eriksfjord (Tunugdliarfik) til de centrale nordbobebyggelser omkring Brattahlid (Qagssiarssuk) eller Gardar (Igaliko) i Sydgrønland.

Den foreliggende beskrivelse dækker netop den sydligste del af Grønland op til ca. 61'N bredde, dvs. nordbotidens Østerbygd, senere benævnt Julianehåb distrikt, men omfattende nutidens kommuner Nanortalik, Qaqortoq (Julianehåb) og Narssaq.

Fra Narssarssuaq kan Indlandsisens sydligste dele ses i klart vejr, og efter få timers vandring fra flyvepladsen kan man besøge såvel den sydligste af Indlandsisens isstrømme (Qôrqup sermia) som den gletscherlobe, der afgiver de store smeltevandsmasser til Narssarssuaq-sletten (Kiagtût sermiat).

Tilsvarende let adgang til Indlandsisens randområde findes ved Narssaq by. Efter få timers bådrejse fra byen er der her mulighed for besøg ved Indlandsisens rolige randområde. Store dele af Indlandsisens sydrand kan endog overskues fra Narssaq byområde, ligesom der i Narssaq elvdal findes en mindre, lokal gletscher (Narssaq Bræ), der kan besøges på en enkelt dagsvandring.

Hensigten med denne beskrivelse er derfor at give en oversigt over områdets gletschere, deres eksistensbetingelser og historie, og en nogenlunde afrundet beskrivelse er gjort mulig på grund af det kvartærgeologiske og glaciologiske arbejde, som hovedsageligt er udført i området af Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU). Kortlægningen af løsjordsaflejringerne (den kvartærgeologiske kortlægning) har således givet en baggrund for beskrivelse af områdets historie under og efter sidste istid, og endvidere af gletscherændringerne gennem de seneste mange årtusinder.

Hertil kommer de seneste års glaciologiske arbejde i området, som er udført i forbindelse med undersøgelser af vandkraftens udnyttelse. Undersøgelser af denne art udføres primært for at bestemme smeltevandsafstrømningen fra gletscherne, men giver samtidig en bedre forståelse af sammenhængen mellem klima og gletschere i området.

Indhold

Glaciologi og glacialgeologi
Beretningerne fra det 19. århundrede
Senere gletscherundersøgelser
Indsamling af gletscherinformation

Sne, firn og gletscheris
Gletscherbevægelse
Gletschertyper
Gletscherændringer og massebalance
Isstrømme og surges
Gletschernes indflydelse på landskabet

Det isfri land
Fjordene
Landskabet under det nuværende isdække
Satellitinformation
Seismik og gravimetri
Radar
Resultater i Sydgrønland

De lokale gletschere
Iskapperne
Indlandsisens sydskråning
Sydskråningens isstrømme og deres opland
Indlandsisens rolige områder
Sydskråningens 'massebalance'
Sydgrønlands isdække i verdensmålestok

Istider og mellemistider
Klimaændringer bestemt ved firnboringer og pollenanalyse
Klimaændringer i Sydgrønland siden sidste istid
Maksimale nedisninger
Afsmeltning fra kystområdet siden sidste istid
Ændringerne af isdækket i postglacial tid
Landhævningen i Grønland
De særlige forhold for landhævningen i Sydgrønland
Isdækkernes langtidsændringer

'Den lille istid'
Klimaet i de sidste 800 år
Gletscherændringer som udtryk for klimaændringer
Små lokale gletschere – Sermersôq – Smågletscherne omkring Tunugdliarfik fjord
'Julianehåb Iskappe' – Iskappen ved Tasermiut – Iskappen ved Søndre Sermilik - Iskappens rand nord for Søndre Sermilik
De sydgrønlandske gletscherændringers særpræg

Randområdernes nuværende udseende
Indlandsisens rand nord for Bredefjord og Nordre Sermilik – Området omkring Qagssimiut – Området nord for Manîtsoq øen – Fjorden Kangerdluarssuk nord for Narssaq by – Eqalorutsit kitdlît sermîat
Nord- og vestsiden af Johan Dahl Land – Eqalorutsit kangigdlît sermiat – Nordbogletscher – Nordgletscher
Sydsiden af Johan Dahl Land – Kiagtût sermiat og Sydgletscher – Hullet
Et facit om Indlandsisens ændringer
De små årsager og den store virkning

Turisme og alpinisme
Glacier hazards
Vandkraftens udnyttelse i Sydgrønland
Gletschere og vandkraft

Køb bogen

Du kan købe bogen på vores webshop.

Pris: 40 kr. (ekskl. moms og forsendelse)