Geologi i Midtjylland

Prækvartæroverfladens højdeforhold og landskabets udformning, kortbladet 1214 Silkeborg. Bogen henvender til alle med interesse for geologi og geologiske kort. Den giver en gennemgang af en lang række oplysninger om Danmarks undergrund. På denne baggrund diskuteres, hvordan geologiske processer har betydning for den jordoverflade, vi alle går rundt på.

Forfattere: Knud Binzer og Jens Stockmarr

I løbet af de sidste få år har vi oplevet, at stedse større kredse i befolkningen har fået interesse for geologi. Denne øgede interesse hænger naturligvis sammen med den voksende forståelse for geologiske forholds betydning ved olieefterforskning, miljøspørgsmål (lossepladser, grundvandsforurening m.v.) og råstofkortlægningen i det hele taget.

I erkendelse af dette forhold og i erkendelse af et voksende behov for lettere tilgængelig litteratur om geologi, udgav DGU bogen "Geologi for enhver". Heri søges geologi tilgængeliggjort for en større kreds for enhver over 15 år med interesse for geologi.

Nærværende publikation udgives med det håb, at emnet har interesse for andre end geologer, men også for de mennesker, der i det daglige arbejde, som f.eks. lærere, landmænd, planlæggere o.s.v., kommer i berøring med problemer af geologisk art.

Bogen indeholder først og fremmest et kort, der rummer en mængde oplysninger om undergrunden, men også en geologisk fortolkning af disse oplysninger. På grundlag af den dokumentation, der er trykt på kortet eller på grundlag af nye oplysninger, der er kommet, siden kortet blev udgivet, er det muligt for enhver selv at foretage andre tolkninger end dem, der er nedlagt i kortet.

Teksten indeholder en beskrivelse af kortet og dets indhold og en diskussion af de muligheder for tolkning af de geologiske processer, der har resulteret i den geologiske opfattelse, som kortet er udtryk for.

Indhold

 • Materialer og metoder
 • Prækvartæroverfladens morfologi
 • Højdeområder
 • Lavninger
 • Dalstrækninger
 • Strukturer under prækvartæroverfladen
 • Saltstrukturer
 • Forkastningszoner
 • Kvartærlandskabets og prækvartæroverfladens højdeforhold
 • Sammenfatning
 • Kort indlagt i lomme bag i bogen 

Køb bogen

GEOLOGI I MIDTJYLLAND kan købes ved at kontakte:

GEUS Bogsalg
Mail: bogsalg@geus.dk

Pris: Kr. 20 (ex. moms og forsendelse)