Projekt: Fortidens ændringer i Indlandsisen og havstrømmene omkring Grønland

Det vides med sikkerhed, at Indlandsisen vil øge sin afsmeltning i et fremtidigt varmere klima. Der er dog stor usikkerhed om, præcis hvor meget vi skal forvente, at havniveauet vil stige som følge heraf. Denne store usikkerhed hænger sammen med, at vi ikke forstår de nøjagtige fysiske processer involveret i afsmeltning af særligt udløbsgletsjere, dvs. de gletsjere, der munder ud i havet.

  • Hvor stor en rolle spiller opvarmning af havvandet ved gletsjerkanten i forhold til opvarmning af luften over gletsjeren?
  • Hvor meget vil opvarmning af de store oceaner betyde for opvarmning af vand i fjordene?
  • Hvad med havis, hvor meget kan den ’beskytte’ gletsjeren?
  • Hvor meget vil en vis ændring i disse parametre præcis betyde for afsmeltningen af gletsjerne?
  • Og hvor stor en rolle spiller den enkelte gletsjers unikke setting (dvs. størrelse, tykkelse, bredde, form, m.m.)?

En væsentlig årsag til, at vi ikke har styr på processerne, er, at vi ikke har nok instrumentelle målinger af isen og klimaets forandringer i fortiden – faktisk har vi kun data for isens bevægelser fra de seneste 30 år og for havvandsforhold i nærheden af gletsjeren højst for 5-10 år og kun fra ganske få fjorde. Dette gør det svært at kloge sig på naturen.

Formål

Formålet med dette projekt er at rekonstruere fortidens variationer i tilførsel af varmt vand fra Atlanterhavet til Grønland samt udløbsgletsjernes afsmeltning over flere hundrede år (i visse tilfælde flere tusinde år) tilbage tid.

Dette gøres ved at analysere sedimentkerner opboret fra en lang række fjorde på togter rundt omkring Grønland (se figur nedenfor).

  Kort over steder på Grønland, hvor sedimentkerner er blevet opboret og analyseret.

Ved at analysere mudderet for sit vekslende indhold – gennem tid – af bl.a. mikroorganismer og materiale afsat af isbjerge kan vi afsløre, hvor meget og hvor ofte klimaet og udløbsgletsjerne på naturlig vis har varieret i fortiden.

Når vi derved får mulighed for at sætte de nutidige forandringer ind i en længerevarende kontekst, giver det os et mere nuanceret billede af naturens sammenhænge og vores egen indflydelse herpå.

Rekonstruktionerne af klima og gletsjerforandringer vil efterfølgende blive brugt til at teste én af de computermodeller, der bruges til at forudsige fremtidens bidrag fra smeltende udløbsgletsjere til et stigende havniveau.

Det øjeblik, en computermodel rent faktisk kan imitere fortidens gletsjerforandringer, får vi langt bedre tiltro til modellens evne til at lave realistiske beregninger af fremtiden.

Dermed kan vi være med til at nedbringe den store usikkerhed om afsmeltning, som de nuværende IPCC-scenarier er behæftet med.

Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Projektfakta

Bevilling
VILLUM Fonden 

Periode
2015-2020

Projektdeltagere fra GEUS
Camilla S. Andresen (PI) 
Flor Vermassen
David Wangner
Nanna Andreasen
Laurence Dyke

(Inter)nationalt samarbejde
Marie-Alexandrine Sicre 
John Jaeger
Sabine Scmidt
Fiamma Straneo
Kurt Kjær
Marit-Solveig Seidenkrantz
Antoon Kuijpers
Longbin Sha
Anne E. Jennings