Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Land > Deponering og lagring af radioaktivt affald fra Risø

Deponering og lagring af radioaktivt affald fra Risø

GEUS har bl.a. deltaget i arbejdet med at finde mulige lokaliteter for et slutdepot for det radioaktive affald fra Risø
Forside, Geoviden 2/2011
I 2011 udgav GEUS et nummer af det populærvidenskabelige magasin Geoviden med titlen: Slutdepot for Risøs radioaktive affald. Geoviden nr. 2, 2011 er skrevet i samarbejde med medarbejdere fra Dansk Dekommissionering og Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.
GEUS har deltaget i arbejdet med at finde mulige lokaliteter for et slutdepot for det radioaktive affald fra Risø. Arbejdet har bestået i udarbejdelse af et Beslutningsgrundlag til Folketinget i en Tværministeriel arbejdsgruppe, deltagelse i Forstudier for at udpege mulige områder samt i Omegnsstudier for at karakterisere seks udvalgte områder nærmere.
Derudover har GEUS deltaget i udarbejdelse af et "Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald".

Baggrund

Forsøgsanlæg Risø blev oprettet sidst i 50'erne ved Roskilde Fjord. Forsøgsanlægget har siden udgjort det danske center for forskning i nuklear teknologi og først i 60'erne blev anlægget bl.a. udbygget med 3forsøgsreaktorer og et hot-cell anlæg til undersøgelse af stærkt radioaktive emner, som fx brugt nukleart brændsel efter drift i en reaktor.
Forsøgsanlægget omfattede også faciliteter til håndtering af det radioaktive affald, som driften af forsøgsreaktorerne gav anledning til, fx inddampning af flydende radioaktivt affald og opbevaring af affaldet under sikre forhold. Risø modtog og håndterede endvidere også radioaktivt affald fra danske sygehuse, industrivirksomheder og forskningsinstitutioner. Alt dansk generet radioaktivt affald er således gennem årene blevet samlet på Risø under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.
Efter Folketingets beslutning i 1985 om, at atomkraft ikke skulle indgå i den danske energiforsyning, blev Risøs forskningsprofil tilpasset, men den indebar stadig brug af specielt forsøgsreaktor DR 3 til avancerede materialeundersøgelser og -forskning og til bestråling af silicium for den hastigt stigende globale halvlederproduktion.
I 2000 måtte DR 3 lukkes ned på grund af problemer med en utæthed i reaktortanken, og Risøs bestyrelse besluttede efterfølgende den endelige nedlukning. Videnskabsministeriet kunne i 2003 forelægge Folketinget beslutningsforslag B 48, der blev vedtaget med tilslutning af alle de politiske partier.

Beslutningsforslaget havde følgende ordlyd: Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen fremmer afviklingen (dekommissioneringen) af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø hurtigst muligt i regi af den selvstændige virksomhed Dansk Dekommissionering, sådan at arealerne af de nukleare tilsynsmyndigheder kan frigives til ubegrænset brug inden for en tidshorisont på op til 20 år. Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen samtidig med afviklingen (dekommissioneringen) påbegynder udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Da første fase i udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag bestod i at fastlægge de overordnede rammer og strålebeskyttelsesprincipper for et dansk slutdepot, blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med formandskabet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og med deltagelse fra Videnskabsministeriet, Dansk Dekommissionering (DD), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Strålebeskyttelse (SIS), Beredskabsstyrelsen, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Arbejdsgruppen udarbejdede et beslutningsgrundlag, der dannede baggrund for en redegørelse, der blev fremlagt af Indenrigs- og sundhedsministeren i Folketinget i 2009.

Læs: Beslutningsgrundlag. For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald på hjemmesiden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2008/November/~/media/Filer%20-%20dokumenter/SlutdepotAffald.ashx

Redegørelsen fastlagde de overordnede rammer og principper for et dansk slutdepot og pegede på gennemførelse af tre forstudier inden næste fase med henblik på at udpege en række områder i Danmark, der muligvis ville kunne benyttes til at etablere et dansk slutdepot. Disse områder skulle dernæst undersøges og udredes nærmere under Omegsstudier.

Forstudierne

De tre forstudier blev gennemført af henholdsvis DD, SIS og GEUS med afslutning i foråret 2011. De tre institutioner udarbejdede sammen et nummer af bladet Geoviden i 2011 om resultaterne af de tre forstudier. 

Læs: Slutdepot for Risøs radioactive affald. Geoviden, Geologi og Geografi nr. 2, 2011 på Geocenter Danmarks hjemmeside, geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html

Depotkoncepter

Det første studie beskriver tre depotkoncepter set i forhold til fire forskellige typiske, men teoretiske geologiske situationer. Koncepterne omfatter et depot på terræn eller lige under terræn eller 30-100 m under terræn. Muligheden for at have et åbent, reversibelt depot er også blevet vurderet. Risikofaktorerne i forbindelse med et udslip fra et depot, både under normale forhold og ved en ulykke, er blevet analyseret.

Læs: Forstudier hovedrapport: Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste. Disposal concepts. Main Report, 2011 på Dansk Dekommissionering's hjemmeside, www.dekom.dk/vores-opgave/slutdepot.aspx

Transport

Forstudiet om transport af det radioaktive affald analyserer den risiko, der er forbundet med transporten af affaldet fra Risø til et slutdepot i Danmark. Studiet viser, at risikoen ikke begrænser valget af et slutdepots placering i Danmark.

Læs: Radiation doses from the transport of radioactive waste to a future repository in Denmark - A model study. Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, 2011.
sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2011/Maj/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Depot-maj-2011/Slutdepot_Transportstudie_SIS_Maj-2011.ashx

Geologi

Det tredje studie var en regional kortlægning af de geologiske forhold i Danmark, baseret på eksisterende informationer i arkiver, databaser og litteratur. Målet var at finde ca. 20 områder, som kunne være depotlokaliteter. Kortlægningen udpegede 22 egnede områder ud fra geologiske og hydrogeologiske kriterier. Af de 22 områder blev der peget på 6 områder til det fortsatte arbejde. De 6 områder er vurderet til at være lidt bedre egnede som slutdepot end de øvrige 16 områder ud fra geologiske kriterier.

GEUS udarbejde 11 rapporter (se Publikationer herunder) samt en fællesrapport sammen med DD og SIS, hvor der var udvalgt 6 områder til de videre Omegnsstudier: Østermarie-Paradisbakkerne på Bornholm, Rødbyhavn på Lolland, Kertinge Mark på Fyn, Hvidbjerg på Thyholm, Thise på Salling og Skive vest.

Læs: Resumé af hovedkonklusioner og anbefalinger: Forstudier til slutdepot for lav-- og mellemaktivt affald. Sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier på Dansk Dekommissionering's hjemmeside, http://www.dekom.dk/vores-opgave/slutdepot.aspx

Resultaterne af forstudierne blev præsenteret for Folketingets politiske partier i Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 4. maj 2011, og der var tilslutning fra partierne til at fortsætte med Omegnsstudierne. Resultaterne blev offentliggjort samme dag.

Omegnsstudierne

Omegnsstudierne omfattede yderligere undersøgelser inden for de seks områder. Der blev udført supplerende boringer for at underbygge de geologiske forhold, analyser af jordskælvsforhold og grundvands/drikkevands problemer samt sammenstilling af arealbindinger inden for planlægning, natur, miljø, råstofindvinding og historiske/arkæologiske mindesmærker.

Opgaven blev udført af GEUS suppleret af Naturstyrelsen og også baseret på notater fra de respektive kommuner. Der blev udarbejdet en rapport for hvert område, der dokumenter forholdene i områderne og lige uden for områderne (se Publikationer herunder). Rapporterne blev offentliggjort 31 januar 2013. Undersøgelserne skal bidrage til at bringe de 6 områder ned til 2 områder, hvis Folketinger beslutter at følge slutdepotsporet.

Miljøvurdering

Der er i henhold til lovgivningen blevet udført en Miljøvurdering af den Plan, der er udarbejdet for de udpegede slutdepotområder GEUS deltog i styringsgruppen for opgaven samt i fem borgermøder i de respektive kommuner. Rambøll varetog arbejdet med sammenstilling af rapporter og behandling af høringssvar og har sammen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udsendt den endelige rapport.

Læs: Plan og miljøvurdering for etablering af et slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. Sammenfattende redegørelse, Februar 2015 på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside, http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2015/Februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Slutdepot-26022015/01-Sammenfattende-redegoerelse.ashx

Mellemlager

I forbindelse med opgaven med at finde en lokalitet for et slutdepot til lagring af det radioaktive affald fra Risø, har Regeringen og Folketingets partier også ønsket en redegørelse for mulighederne for at etablere et terrænnært mellemlager, som skulle kunne oplagre det danske radioaktive affald i op til 100 år. I det hidtidige arbejde har der alene været fokuseret på mulighederne for et slutdepot, hvor der er udarbejdet et Beslutningsgrundlag og gennemført Forstudier og Omegnsstudier med tilhørende rapporteringer.

Der er derfor udarbejdet et Beslutningsgrundlag. Det var forudsat, at Beslutningsgrundlaget byggede på sikkerhedsretningslinjer fra IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur), erfaringer med etablering af mellemlagre i udlandet og resultater fra de udførte slutdepotstudier, som er relevante.

Beslutningsgrundlaget for et mellemlager blev udarbejdet på grundlag af eksisterende viden og med kontakt og besøg på udenlandske mellemlagre. En række analyser og beskrivelser fra arbejdet med slutdepotet blev anvendt.

En af opgaverne var en gennemgang af mulighederne for udformning af et mellemlager (bygningstyper, materialer m.m.). Krav til de naturgivne forhold på potentielle lokaliteter og overordnede principper for at finde en lokalitet er desuden beskrevet.

Et andet vigtigt punkt er krav til etablering og drift af et mellemlager med beskrivelse af organisation, monitering m.v..Krav til sikkerhedsanalyser herunder vurdering af mulighederne for udsivning/spredning af radioaktivt materiale fra lageret er omtalt.

Der er i Beslutningsgrundlaget peget på de emneområder, hvor nødvendige studier skal foretages, kaldet Mellemlagerstudier. Det er f.eks. indenfor sikkerhed og lokalisering.

Projektperioden strakte sig fra starten juni måned 2013 til starten af 2015, og deltagere var Dansk Dekommissionering (DD) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) deltog i besøg på udenlandske mellemlagre.

Beslutningsgrundlaget er sammenstillet i en rapport, som er behandlet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe og derefter fremsendt til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i februar md. 2015.

Mellemlager studier

Ved et møde i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mellem Ministeren og Folketingets partier d. 11 marts 2015 var der enighed om at fortsætte med at undersøge mellemlagersporet, mens slutdepotsporet blev sat i bero. Der var ligeledes enighed om at undersøge kritierer for lokalisering, sikkerhed, drift og økonomi omkring et mellemlager.

Dette arbejde er påbegyndt og skal være færdigt ved udgangen af 2016. GEUS står for kriterier for lokalisering af mellemlageret mens DD står for de øvrige tre opgaver.

Læs rapporten: Kriterier_for_mellemlager-rapport-Final_Vers_1_dec.pdf

Hele opgaven er pr juni måned 2015 flyttet fra Ministeriet for Sundhed og Ældre til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som skal lede arbejdet frem til en politisk afgørelse om, hvorvidt det radioaktive affald skal placeres i et slutdepot, på et langtidsmellemlager eller eksporteres.

Eksport af affaldet

Mulighederne for eksport af affaldet er desuden blevet undersøgt, men forløbigt uden held.

Læs: Notat om mulighederne for slutdeponering af lav - og mellemaktivt affald fra Risø i udlandet, marts 2015 på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside, http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2015/Marts/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Slutdepot-26022015/Notat-om-mulighederne-for-slutdeponering-udlandet.ashx

De geologiske forhold

Undersøgelse af de geologiske forhold i Danmark i 500 m's dybde
GEUS-NOTAT nr.: 05-VA-16-08 (pdf-fil ~4mb)

Kontakt:

Peter Gravesen, GEUS
Tlf.: 9133 3577
Email: pg@geus.dk

Publikationer fra GEUS

Populærvidenskabeligt magasin

Slutdepot for Risøs radioactive affald. Geoviden, Geologi og Geografi nr. 2, 2011, http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2011.pdf (pdf-fil 7,6 mb)

Faglige rapporter - Forstudier

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 1. Data, maps, models and methods used for selection of potential areas. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2010/122, 47 pp. (pdf-fil 3,1 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S., Binderup, M. & Laier, T. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 2. Characterization of low permeable fractures sediments and rocks in Denmark. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2010/123, 78 pp. (pdf-fil 3,0 mb)

Pedersen, S.A.S. & Gravesen, P. 2010: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 3. Geological setting and tectonic framework in Denmark. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2010/124, 51 pp. (pdf-fil 5,1 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 4. Characterization and description of areas Bornholm. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/44, 85 pp. (pdf-fil 10,4 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 5. Characterization and description of areas Falster and Lolland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/45, 76 pp. (pdf-fil 6,6 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 6. Characterization and description of areas Sjælland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/46, 85 pp. (pdf-fil 8,7 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 7. Characterization and description of areas Langeland, Tåsinge and Fyn. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/47, 119 pp. (pdf-fil 12,0 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 8. Characterization and description of areas Østjylland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/48, 117 pp. (pdf-fil 15,3 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 9. Characterization and description of areas Limfjorden. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/49, 138 pp. (pdf-fil 10,8 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 10. Characterization and description of areas Nordjylland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/50, 51 pp. (pdf-fil 5,0 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M. 2011: Low- and intermediate level radioactive waste from Risø, Denmark. Location studies for potential disposal areas. Report no. 11. Områdebeskrivelser - Description of areas. Dansk og engelsk resumé. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/51, 64 pp. (pdf-fil 8,5 mb)

Faglige rapporter - Omegnsstudier

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Område Østermarie-Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/123, 100 pp. (pdf-fil 6,5 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Område Rødbyhavn, Lolland Kommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/124, 55 pp. (pdf-fil 4,7 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S., 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Område Kertinge Mark, Kerteminde Kommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/125, 68 pp. (pdf-fil 6,4 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Område Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/126, 61 pp. (pdf-fil 5,4 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Område Thise, Skive Kommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/127, 83 pp. (pdf-fil 7,5 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. Larsen, T. & Pedersen, S.A.S. 2012: Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risø, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Område Skive vest, Skive Kommune. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/128, 91 pp. (pdf-fil 9,6 mb)

Faglige rapporter - Mellemlager

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) & Dansk Dekommissionering (DD), 2015: Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald. Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Februar 2015. 128 pp.

Notater

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. & Pedersen, S.A.S., 2011: Forstudier: Regional Kortlægning. Kriterier og metoder til udvælgelse af 6 områder ud af 22 områder, som kan anvendes til et potentielt slutdepot for Risø´s lav- og mellemaktive radioaktive affald. GEUS-NOTAT Nr.: 08-EN2011-28, 12pp. (pdf-fil 0,8 mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M. & Pedersen, S.A.S., 2012: Risøområdet Geologi og grundvand vurderet i forbindelse med slutdepotprojektet. GEUS-NOTAT Nr.: 05-VA-12-06, 18pp. (pdf-fil 1,2 mb)

Artikler og posters

Gravesen, P., Binderup, M., Nilsson, B. & Pedersen, S.A.S., 2011: Geological characterisation of potential disposal areas for radioactive waste from Risø, Denmark. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol.23, pp. 21-24. www.geus.dk/publications/bull/nr23/nr23_p21-24.pdf (pdf-fil ~0.4 Mb)

Gravesen, P., Nilsson, B., Binderup, M., Larsen, T.B., & Pedersen, S.A.S., 2013: Geology, seismic activity and groundwater conditions at six potential disposal sites for radioactive waste from Risø, Denmark. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol. 28, 13-16. www.geus.dk/publications/bull/nr28/nr28_p13-16.pdf (pdf-fil ~0.3 Mb. 

Gravesen, P., Nilsson, B., Rasmussen, P. & Pedersen, S.A.S., 2014: Borehole logs from the Precambrian basement on Bornholm, eastern Denmark: geology and groundwater flow. Bull. Geol. Surv. Denmark and Greenland, Vol. 31, 15-18. www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/31/Documents/nr31_p15-18.pdf

Gravesen, P., 2012: Regionale undersøgelser for at udpege potentielle områder til slutdepot for det lav-mellem radioaktive affald fra Risø. Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, ATV-møde, Vingsted, side 70.

Nilsson, B., Gravesen, P., Pedersen, S.A.S. & Binderup, M., 2012: Final repository for Denmark's low- and intermediate level radioactive waste. AGU Fall Meeting 3-7 December 2012 San Francisco, USA, (Poster).

Gravesen, P., Nilsson, B., Petersen, S.A.S. & Binderup, M. 2015: Final repository for Denmarks´s low- and intermediate level radioactive waste. Abstract and Poster. Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement. 6th International Clay Conference, Brussels March 23-26, 2015, page 299.

Deponering og lagring af radioaktivt affald fra Risø