Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort

Data og kort

​GEUS' offentligt tilgængelige danske og grønlandske kortdata

Danske data

National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter

Landsdækkende database med geologiske oplysninger fra over 295.000 grundvands-, miljø- og geotekniske boringer samt aktive og passive anlæg. Mulighed for download af borerapporter med geologiske beskrivelser, grafisk visning af boringer og data for grundvandskemi (råvand). Boringsdata vedligeholdes af Borearkivet.

Interaktivt kort | WMS | WFS | Google Earth KML | Jupiter søgefomular

National geofysisk database (GERDA)

Gerda

Landsdækkende geofysisk database for miljø- og råstofområdet, med information om geofysiske metoder, udvekslingsformater og muligheder for download af data.

Interaktivt kort | WMS | WFS

Olie- og gas-databasen

Samba

Kortet viser 3D seismiske data samt data fra dybe vurderings- og efterforskningsboringer i Danmark. Bemærk at: Positionerne for både fortrolige og frigivne data vises. Generelt er data fortrolige i minimum 5 år.
GEUS administrerer 2D og 3D seismik samt boringsdata for dybe boringer med relevans for olieindustrien.

Køb 3D data og data fra dybe boringer on-line gennem FRISBEE-systemet frisbee.geus.dk.

Interaktivt kort | WMS | WFS | Kortservice-vejledning

Frisbee - Oil & Gas Data

Frisbee

Frisbee.dk er GEUS' website, hvor der kan søges i og købes data vedrørende olie- og gasefterforskning i Danmark. Databasen indeholder pt. rapporter og data for alle frigivne 3D undersøgelser og dybe efterforsknings og vurderingsboringer i Danmark på land såvel som til havs.
Completion report og Deviation data kan hentes gratis.

Købte data kan betales med kreditkort, eller der kan fremsendes en faktura.

FRISBEE Newsletters

Vurdering af jordens varmeledningsevne

Frisbee

Viden om jordlagenes varmeledningsevne er vigtig ved planlægning og dimensionering af jordvarmeanlæg og anlæg til overfladenær geologisk varmelagring.
Varmeledningsevne afhænger i høj grad af de geologiske formationers sammensætning og kan derfor variere betydeligt fra sted til sted. Denne applikation giver mulighed for at få et estimat af varmeledningsevne og materialesammensætning på en given brugervalgt lokalitet ud fra prøvebeskriveler i boringsdatabasen Jupiter.

Interaktivt kort

Marin råstofdatabase (Marta)

Marta

Kortet viser sejllinjer fra togter foretaget i danske, grønlandske og andre farvande. Marta er den officielle database for marine shallow-geofysiske data ifølge råstofloven. Kortet er på engelsk.

Interaktivt kort | WMS | WFS

Database med grundvandsrapporter

RapportDB

Samling af georefererede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.

Interaktivt kort | WMS | WFS | Søg rapporter

Model-databasen

ModelDB

Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller lagret i GEUS' modeldatabase. Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.

Interaktivt kort | WMS | WFS | Modelbrowser

Danmarks digitale jordartskort 1:25.000

Jordartskortet

Det digitale jordartskort 1:25 000 er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløje- og kulturlag.
Siden 1888 har GEUS (DGU før 1995) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages i målestoksforholdet 1:25 000. Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd i 1 m’s dybde. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum.
Korttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker i 2015 ca. 88 % af Danmarks areal.

Interaktivt kort

Danmarks digitale jordartskort 1:200.000

Jordartskortet

Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark.
Kortet er overvejende baseret på den systematiske geologiske kortlægning af Danmark i 1:25.000. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger samt foto-geologiske tolkninger.

WMS | Google Earth KML | Interaktivt kort

Kort over Danmark

Danmark

En samling af de væsentligste af GEUS' kort over Danmark. Her kan du finde jordartskort, havbundssedimenter, israndslinjer, kort over Den Danske Centralgrav og Det Danske Bassin og meget mere.

Interaktivt kort | WMS | Prisliste

Grund- og drikkevandsrelaterede projekter

Grund- og drikkevand- Hårdhedskortet. Hvor kalkholdigt er vandet i dit område?
- Nitrat i grundvandet. Nitratfund over 2 mg/l i grundvandet
- Grundvandsanalyser som kort og webtjenester

Grønlandske data

Geologisk kort over Grønland i 1:500.000

Geologisk kort over Grønland i 1:500.000

Interaktivt geologisk kort over hele Grønland i skala 1: 500 000. Der er på kortet mulighed for at tilvælge temalag såsom skråfoto fra Nord og Nord-Østgrønland, geologiske tværprofiler og kortene i GEUS' geologiske kortarkiv.

Interaktivt kort

Øvrige geologiske kort over Grønland

Geologi Grønland

Kort for hele Grønland i 1:2.500.000 og Nord- og Nordøstgrønland i 1:250.000.

Greenland Mineral Resources Portal

Greenland Mineral Resources Portal

Portal til geologiske, geokemiske og geofysiske data og dokumenter af relevans for mineralefterforskningen i Grønland.

Interaktivt kort | Gå til webshop

Rubin- og Saphirin forekomster i Vestgrønland

Rubin- og Saphirin forekomster i Vestgrønland

Information om 87 forekomster af rubin-sapphirin i området omkring Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) syd for Nuuk samt i 8 forekomster i områderne omring Nuuk og Maniitsoq.
Dataportalen omfatter beskrivelser af forekomsternes geologi og mineralogi, geografiske positioner med angivelse af koordinater, samt henvisninger til kildemateriale som geologiske kort, videnskabelige publikationer, dagbøger og rapporter.

Interaktivt kort

Olie- & Gas-relaterede data

Samba Grønland

Vis geografisk placering og metadata for olie-/gas-relaterede datasæt.
Data vedligeholdes af Undergrundsarkivet.

Interaktivt kort | WMS | WFS

Geologisk kort over Sydvestgrønland (61.5-64.0 N)

Sydvestgrønland

Geologisk kort i skala 1:100.000 med geologiske temalag vedr. geokronologi, geokemi, strukturgeologi, metamorf petrologi og geofysik. Udvalgt information fra kortet kan overføres til Google Earth.

Interaktivt kort

Ekspeditionshistorie og stednavne i det nordlige Østgrønland

Sydvestgrønland

Interaktivt kort over det nordlige Østgrønlands stednavne. Via fritekstsøgning, kort eller indeks kan man finde stednavnene med deres forklaringer eller deres placering på kort.

Interaktivt kort

Datasamlinger fra Grønland

Datasamlinger fra Grønland

Udvalgte geologiske, geofysiske og geokemiske data til vurdering af Grønlands mineralpotentiale.

Geoscience Documents and Data for Exploration (DODEX)

Geoscience

Database med ikke fortrolige selskabsrapporter modtaget af myndigheder i Grønland og Danmark.

Online Greenland Mineral Occurence Map (GMOM)

GMOM

Kort over grønlandske mineralforekomster samt visning af fysiografiske data og en hel række geodata som f.eks. flybårne geofysiske målinger og regionale geokemiske data.

Interaktivt kort

Data & kort