Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Hydrologi

Hydrologisk afdeling

Forskning, rådgivning og kapacitetsopbygning indenfor hydrologi og vandressourcer

;

Heidi Barlebo

Statsgeolog
Heidi Barlebo
email: hcb@geus.dk
tlf.: 9133 3601

JCR

Forskningsprofessor
Jens Christian Refsgaard
email: jcr@geus.dk
tlf.: 3070 9830


Afdelingssekretær; Camilla Santaris, email: cas@geus.dk, tlf.: 9133 3603

Projektsekretær, Ryét Myren, email: rmy@geus.dk, tlf.: 9133 3604

Hydrologisk afdeling beskæftiger sig med karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge. Der arbejdes også med emner af stor betydning for ferskvandskredsløb og vandkvalitet, såsom klima, arealanvendelse, vandindvinding samtinteraktion mellem jordoverflade, rodzone, grundvandsforekomster, vandløb, søer, vådområder og hav.

www.vandmodel.dk Grundvandsressourcens størrelse og vandløbs-afstrømning, Forureningsspredning og -transport, Kvalititetssikring og usikkerhedsvurderinger mv.
Overvågning på Amager.Borehulslogging, Grundvand/overfladevand interaktion,  Salt- og ferskvandszoner,  Optimeret og integreret overvågning og modellering, Remote sensing mv.
Klimascenarier, Oversvømmelser, Saltvands-indtrængning,  Overfladisk afstrømning og vådområder,  Beskyttelse af indvindingsoplande og kildepladser mv.
Ændringer i grundvandsressourcen, Scenarier i forbindelse med større vejanlæg, Ændringer i markvanding, Sikring mod saltvandsindtrængning mv.
Integreret vandressourceforvaltning, Implementering af Vandrammedirektivet, Adaptiv vandforvaltning, Grundvandsbeskyttelse- og forvaltning mv.
Kurser for myndigheder og rådgivere i hydrologisk modellering, International kapacitetsopbygning indenfor forskning og forvaltning af vandressourcer mv.
Modellen beskriver de væsentligste dele af fersk-vandets kredsløb for at opnå et landsdækkende overblik over den udnyttelige ferskvandsressource og dennes regionale fordeling.
retension.jpg National kvælstofmodel til beregning af kvælstoffets transport og retention fra jord til kyst. Udført i samarbejde med Aarhus Universitet.
-


Samtlige medarbejdere i afdelingen

Igangværende projekter:
CLEAR - Center for Sørestaurering
CRES - Centre for Regional Change in the Earth System
DK-model - National Vandressourcemodel
GhanAqua - Ground Water Development and Sustainable Agriculture
HOBE - Center of Hydrology
HydroCast - Hydrological Forecasting and Data Assimilation
KINDRA - Knowledge Inventory for hydrogeology research
Motorvej - Klimatilpasning ved projektering af motorvej gennem Silkeborg
NORDRESS - Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security
Soils2Sea - Reduktion af næringsstofbelastninger fra landbrugsarealer via grundvand og vandløb til Østersøen
SPACE - Spatial calibration and evaluation in distributed hydrological modeling using satellite remote sensing data
TReNDS - Transport og omsætning af nitrat på forskellige skalaer i det danske landskab
Vandforvalter - Landmanden som Vandforvalter

Nyligt afsluttede projekter:
Afgrænsning af grundvandsforekomster - Tredje revision af grundvandsforekomster i Danmark
Analyse af øget vandindvinding til markvanding - Vandløbspåvirkning på ID15 niveau af nuværende markvanding samt 25, 50 og 100% øget markvanding
BaltCICA - Climate change in the Baltic Region
Bæredygtig vandindvinding - Review over de danske vandplaner og praksis for bæredygtig vandindvinding i andre lande
CATALYST - Capacity Development for Hazard Risk Reduction and Adaptation
CLIVET - Impacts of Climate Change on Water Resources and Agriculture - and Adaptation Strategies in Tanzania
CLIWAT - Climate change in the North Sea Region
Effekt af vandindvinding - Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering af grundvandsforekomster
Grundvandets kemiske tilstand - Kemisk tilstand af danske grundvandsforekomster
HYACINTS - Climate change impacts at different scales
Vandforvalter - Landmanden som Vandforvalter
NeWater - New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty
NiCA - Nitratreduktion i geologisk heterogene oplande
PRECIOUS - Prediction of Climatic Impacts on Pesticide Leaching to the Aquatic Environments
Realtidsvarsling - Koncept for nyt varslingssystem til korttidsforudsigelser og -varsling af udviklingen i overflade- og grundvand ifm. skybrud, baseret på modelling med DK-modellen
KIMONO - Koncept for Integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i kystonen

Uddannelse:
International master i vandressourcer
Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i vandressourcer

Organisationer og lign.:
Danish Water Forum
IAH Danmark - International Association of Hydrogeologists
HydrologiForum

 

 Links

 
 

 Eksterne Links

 
Startside