Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Hydrologi

Hydrologisk afdeling

Forskning, rådgivning og kapacitetsopbygning idenfor hydrologi og vandressourcer

 

Heidi Barlebo

Statsgeolog
Heidi Barlebo
email: hcb@geus.dk
tlf.: 9133 3601

JCR

Forskningsprofessor
Jens Christian Refsgaard
email: jcr@geus.dk
tlf.: 3070 9830 


Afdelingssekretær,  Camilla Santaris, email: cas@geus.dk, tlf. 9133 3603

Projektsekretær, Ryét Myren, email: rmy@geus.dk, tlf. 9133 3604 

Hydrologisk afdeling beskæftiger sig med karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge. Klima, arealanvendelse og vandindvinding har stor betydning for ferskvandkredsløb og vandkvalitet. Interaktion mellem jordoverflade, rodzone, grundvandsforekomster, vandløb, søer, vådområder og hav er ligeledes af central betydning. Aktuelle problemstillinger indenfor hvilke hydrologisk afdeling bidrager med forskning, rådgivning og kapacitetsopbygning fordeler sig på følgende hovedområder:


Samtlige medarbejdere i afdelingen


Hydrogeologiske feltstudier Borehulslogging - Niveaubestemt prøvetagning - Grundvandsdatering - Salt- og ferskvandszoner - Grundvand/overfladevand interaktion og tilknyttede økosystemer- Følsomhed overfor udvaskning af pesticider - Optimeret og integreret overvågning og modellering - Remote sensing til estimering af hydrologiske variable - Sprækketransport - Slutdeponering af radioaktivt affald
Modellering af vand- og stofkredsløbet Ferskvandsressourcen - Forureningsspredning og stoftransport - Kvalitetssikring og usikkerhedsvurderinger
Klimaeffekter på vandkredsløbet Grundvandsressourcens størrelse og vandløbsafstrømning - Oversvømmelser- Saltvandsindtrængning - Udvaskning af pesticider og næringsstoffer - Beskyttelse af indvindingsoplande og af kildepladser - Overfladisk afstrømning og vådområder
Vandkredsløbet - værktøjer og løsninger til klimatilpasning Ændringer i grundvandsressourcen - Ændringer i grundvandsindvinding til markvanding og andre effekter i landbruget - Scenarier i forbindelse med større vejanlæg og andre byggerier - Sikring af grundvandsressourcen mod saltvandsindtrængning
Vandforvaltning Implementering af Vandrammedirektivet - Integreret vandressourceforvaltning - Adaptiv vandforvaltning - Grundvandsbeskyttelse og -forvaltning
Kapacitetsopbygning Træningsaktiviteter for kommuner og rådgivere omkring hydrologisk modellering - International personlig og institutionel kapacitetsopbygning indenfor forskning og forvaltning af vandressourcer.


Projekter:
BaltCICA - Climate change in the Baltic Region
CATALYST - Capacity Development for Hazard Risk Reduction and Adaptation
CLEAR - Center for Sørestaurering
CLIVET - Impacts of Climate Change on Water Resources and Agriculture - and Adaptation Strategies in Tanzania
CLIWAT - Climate change in the North Sea Region
CRES - Centre for Regional Change in the Earth System
HOBE - Center of Hydrology
HYACINTS - Climate change impacts at different scales
HydroCast - Hydrological Forecasting and Data Assimilation
Motorvej - Klimatilpasning ved projektering af motorvej gennem Silkeborg
Vandforvalter - Landmanden som Vandforvalter
NiCA - Nitratreduktion i geologisk heterogene oplande
PRECIOUS - Prediction of Climatic Impacts on Pesticide Leaching to the Aquatic Environments
Realtidsvarsling - Koncept for nyt varslingssystem til korttidsforudsigelser og -varsling af udviklingen i overflade- og grundvand ifm. skybrud, baseret på modelling med DK-modellen
KIMONO - Koncept for Integreret vurdering og styring af risikoen for kliMagenererede grundvandsOversvømmelser af puNktkildeforureninger i kystZonen

Uddannelse:
International master i vandressourcer
Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i vandressourcer
FIVA - Forskerskole i vand


Organisationer og lign.:
Danish Water Forum
IAH Danmark - International Association of Hydrogeologists
HydrologiForum


 

 Links

 
 

 Eksterne Links

 
Startside