Grundvand i resten af verden

Grundvandet er et vigtigt livsgrundlag for mange mennesker i verden. Men der er stor forskel på hvor meget grundvand der findes rundt omkring i verden, og hvor tilgængelig ressourcen er. Nogle steder dannes der masser af nyt grundvand, og andre steder næsten intet. GEUS er, med sin store viden om grundvandsforvaltning, involveret i grundvandsbeskyttelse rundt omkring i verden.

På nuværende tidspunkt vurderes det at 20% af verdens befolkning ikke har adgang til rent drikkevand. I Danmark tager vi adgang til rent drikkevand for givet – sådan er det ikke alle steder på kloden.

På nuværende tidspunkt vurderes det at 20% af verdens befolkning ikke har adgang til rent drikkevand. I Danmark tager vi adgang til rent drikkevand for givet – sådan er det ikke alle steder på kloden. Foto: Peter Warna-Moors.

Grundvand på verdensplan

Af alt vand på jorden er kun 2,5% ferskvand. Det findes som grundvand, iskapper, sne, floder, søer og vandløb og andre vådområder. Det ferske grundvand i verden udgør ca. 10.000.000 km3, svarende til 97% af hele ferskvandsressourcen. Det er mere end 200 gange den nedbør der falder på et helt år over hele jordkloden. Meget grundvand er derfor akkumuleret over hundredvis, ja endda tusindvis af år.

Der er ca. 1.4 milliarder kubikkilometer vand på jorden. Heraf er kun ca. 2.5% ferskvand (34 mio. km3). Ca 1/3 af ferskvandet findes under vores fødder som grundvand og ca. 2/3 findes i klodens isdækker.

Der er ca. 1.4 milliarder kubikkilometer vand på jorden. Heraf er kun ca. 2.5% ferskvand (34 mio. km3). Ca 1/3 af ferskvandet findes under vores fødder som grundvand og ca. 2/3 findes i klodens isdækker. Illustration: Carsten E. Thuesen, GEUS.

Grundvand er en af de få ressourcer der findes stort set over hele verden, men mængden, og tilgængeligheden er meget ulige fordelt. Danmark er et af de lande som både har meget grundvand og hvor der også dannes meget nyt grundvand. Mange andre steder og specielt i lande med tørt klima, som f.eks. Nordafrika og Mellemøsten, bliver der ikke dannet lige så meget grundvand længere som der bliver brugt, og derfor vil de områder, hvor vandressourcen udtømmes, brede sig.

Behovet for rent vand er stigende i verden, men den tilgængelige og brugbare vandressource er faldende på grund af overforbrug og forurening. I dag er der mere end 30 lande der lider under kronisk mangel på vand. Grundvand bruges i stigende grad til at dække vandbehovet. Det er især landbruget, der bruger meget grundvand til kunstvanding. Der er store regionale forskelle på hvor der bruges mest vand, men på verdensplan udgør kunstvanding ca. 70% af det samlede vandforbrug (op til halvdelen dækket af grundvand), mens 20% bruges af industrien og 10% bruges i private hjem. Derfor er det vigtigt at finde på mere effektive vandingsmetoder for at bringe forbruget ned.

Når grundvandsmagasinerne tømmes og den globale opvarmning tager til vil stadig flere områder blive ramt af tørke. Her er bunden ved at være nået ved en landsby i det sydlige Indien.

Når grundvandsmagasinerne tømmes og den globale opvarmning tager til vil stadig flere områder blive ramt af tørke. Her er bunden ved at være nået ved en landsby i det sydlige Indien. Foto: Peter Warna-Moors.

Når den lokale vandforsyning er udtømt må vandet hentes længere væk. Her går landsbyens beboere lastbilen med vand i møde for at sikre sig, at de får vand.

Når den lokale vandforsyning er udtømt må vandet hentes længere væk. Her går landsbyens beboere lastbilen med vand i møde for at sikre sig, at de får vand. Foto: Peter Warna-Moors.

Forurening er, som sagt, en anden vigtig faktor der har betydning for mængden af vand på globalt plan. Der er flere kilder til forurening, men på verdensplan er de vigtigste forureningskilder: ubehandlet spildevand, forurening fra landbruget med næringsstoffer og pesticider, tungmetaller fra industrien og langsomt nedbrydelige organiske stoffer.

Adgang til rent drikkevand er af afgørende betydning for sundheden hos mennesker. På nuværende tidspunkt vurderes det at 20% af verdens befolkning ikke har adgang til rent drikkevand, samt at 50% lever uden ordentlige sanitære forhold.

GEUS, grundvand og verden

GEUS’ viden om vand

Danmark fik som det første land i verden en vandforsyningslov i 1926, og har på mange måder været et foregangsland når det gælder forvaltningen af grundvandet. I Danmark er det GEUS der er ansvarlig for overvågning af grundvandet og forskningen i grundvandsrelaterede emner. Det er derfor et af kerneområderne i GEUS’ arbejde. Derfor har vi i Danmark en omfattende ekspertise indenfor vandområdet, som bruges andre steder i verden. GEUS har været involveret i flere store udviklingsprojekter rundt om i verden, til sikring af grundvandet. Der er tale om forskning og udviklingsprojekter, som løser konkrete problemstillinger, men som også overfører dansk viden til de involverede lande, så de bedre kan løse problemerne selv. Nedenfor er nævnt nogle af de projekter GEUS har været involveret i:

Arsen i grundvandet i Vietnam

Forurening af grundvandet med arsen er en alvorlig trussel mod sundheden for mange mennesker, der lever på flodsletter rundt omkring i verden. Et af landene er Vietnam, hvor grundvandet, der pumpes op fra flodsletten omkring Den Røde Flod nær Hanoi, flere steder er forurenet med arsen. Arsen forekommer naturligt i sedimenterne på flodsletten, men forskellige processer i grundvandssystemet kan føre til mobilisering af arsen, så den ender i det grundvand der pumpes op. På grund af den gode bakteriologiske kvalitet af grundvand er omkring 50% af vandforsyningen til Hanoi baseret på grundvand, men forurening med arsen truer nu denne ressource. Vietnameserne har en meget begrænset viden om, hvorfor der forekommer arsen i vandet, og de har derfor ikke så gode muligheder for at vurdere om problemet vil være stigende.

Undersøgelseslokaliteten for arsen i grundvand ved den Røde Flod, 30 km nordvest for Hanoi. Jernrørene angiver placeringen af linjen med undersøgelsesboringer. Disse er placeret ved en sidegren til den Røde Flod.

Undersøgelseslokaliteten for arsen i grundvand ved den Røde Flod, 30 km nordvest for Hanoi. Jernrørene angiver placeringen af linjen med undersøgelsesboringer. Disse er placeret ved en sidegren til den Røde Flod. [Foto: Flemming Larsen, GEUS].

Problematikken har været i fokus i det GEUS-ledede projekt VietAs, hvor danske og vietnamesiske forskere i udvalgte testområder har undersøgt de processer, der fører til forureningen. Undersøgelserne har påvist, at mobiliseringen af arsen især er knyttet til geologiske lag med højt organisk indhold og adgang til ilt, og at forekomsten af arsen også er afhængig af vandgennemstrømning i sedimenterne som følge af oversvømmelser på flodsletten.

Resultaterne er et godt udgangspunkt for at udpege fremtidige placeringer af boringer, hvor risikoen for forurening af grundvandet med arsen er minimal. Projektet sigtede både på forskning og opbygning af viden lokalt, og vietnamesiske forskere har derfor deltaget i aktiviteterne og flere unge vietnamesere har gennemført universitetsprogrammer med fælles vietnamesiske og danske vejledere.

Landbrugets indflydelse på grundvandet i Letland

Letland er, ligesom Danmark, afhængig af grundvandet til drikkevandsforsyning. Men i modsætning til herhjemme er der i Letland en begrænset viden om grundvandets kvalitet i de højtliggende magasiner. Gennem en årrække har GEUS været i gang med at kortlægge forureningsgraden af de øvre grundvandsmagasiner og har vurderet omfanget af fremtidige problemer med grundvandskvaliteten i forskellige egne af landet. I forbindelse med projektet er der overført teknologi til Letland i form af forskelligt bore- og laboratorieudstyr til undersøgelse af grundvandet.