Populære diagrammer over vandboringer

I 1971 havde Danmark fået verdens første ministerium for ‘forurenings-
bekæmpelse’, som i 1973 blev til Miljøministeriet. Det betød også ny lovgivning. Ud over en række ændringer af råstofloven og vand-
forsyningsloven fik planloven stor betydning for DGU.

Planloven pålagde de daværende amter at udarbejde planer for forsyningen med geologiske råstoffer som grus, sand og ler – og ikke mindst for forsyningen med rent drikkevand baseret på udvinding af grundvand.

I 1965 havde DGU skilt hydrogeologien ud i en selvstændig afdeling. Fundamentet for afdelingen var det fortsatte arbejde med at forstå det danske grundvand endnu bedre på baggrund af især det enestående materiale fra brøndboringer, som Borearkivet rådede over. En af ildsjælene var geolog Lars Jørgen Andersen (Fyn), der senere blev leder af hydrogeologisk afdeling.