Sjælland og øerne

Sjælland og øerne - bogudgivelse i serien Geologisk Set. Lokaliteter af national geologisk interesse på Sjælland og øerne er blevet beskrevet i en bog, som danner et godt udgangspunkt for at opleve, studere, forstå og formidle de geologiske processer og naturområder i landsdelen. Sjælland og øerne rummer Danmarks geologiske historie fra de sidste 80 millioner år. Samtidig er det et område, hvor nutidens naturkræfter sætter deres markante præg på landskabet, ikke mindst ved kysterne.

Forfattere: Peter Gravesen, Merete Binderup, Michael Houmark-Nielsen og Johannes Krüger

Bogen er udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, herunder GEUS, i samarbejde med Geografforlaget. Det er bind 6 ud af 6 i serien Geologisk set.

Det danske landskab består af tre elementer: Geologi, biologi og kultur, og af disse tre faktorer kan geologien siges at være grundlaget for dyr og planters levevilkår og for menneskets virke. Den geologiske natur synes alligevel at leve en skjult tilværelse i planlægning af naturbeskyttelsen og af tekniske og kulturelle aktiviteter, mens den i de senere år har haft en fremskudt position i arbejdet med råstoffer og grundvandsbeskyttelse. Af hensyn til forskning, undervisning og turisme samt miljø- og ressourceundersøgelser er det imidlertid nødvendigt at beskytte og pleje de mest interessante landskaber, profiler og områder med aktive processer.

Derfor udpegede den daværende Fredningsstyrelse (nu Miljøstyrelsen) i 1984 omkring 200 Nationale Geologiske Interesseområder. Områderne blev foreslået af en arbejdsgruppe af fagfolk fra universiteterne, Danmarks Geologiske Undersøgelse (nu Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS) og Fredningsstyrelsen.

En beskrivelse af områderne blev påbegyndt i 1992 med bogserien "Geologisk set", hvor der foreligger "Det nordlige Jylland", "Det mellemste Jylland", "Bornholm", "Fyn og Øerne" og "Det sydlige Jylland". Denne bog er således den 6. i rækken, og den afsluttet serien.

På Sjælland og øerne ligger der 42 af de Nationale Geologiske Interesseområder. I disse områder ses de mest instruktive resultater af de geologiske processer, der gennem millioner af år har skabt Danmark, og som stadig er en vigtig del af vores foranderlige land. Når landet forandrer sig gennem tiden, dukker der ny viden op om nye lokaliteter af national interesse, ligesom eksisterende lokaliteter vil miste deres betydning, fordi vigtige lag eller hele lokaliteter forsvinder.

Formålet med bogen er at give bedre muligheder for at opleve, studere og forstå de geologiske processer, materialer og naturområder og forhåbentlig også opleve skønhedsværdien i landskabernes og lokaliteternes udtryksformer. Bogen er også ment som en vejledning ved administration og planlægning af det åbne land og som en guide til geologien på Sjælland og øerne.

Det er ønsket, at bogen skal medvirke til et bedre kendskab til områderne og til geologien i almindelighed, og at den kan bidrage til, at de geologiske interesseområder bliver bedre beskyttet og plejet end hidtil. Det er der både en lokal og national forpligtigelse til. Da geologien ikke er en isoleret del af samfundets grundlag, skal de geologiske værdier også ses i sammenhæng med menneskets udnyttelse af jorden til råstof-, grundvands-, bygge- og jordbrugsformål. Selv om bogen er et indlæg for beskyttelse af bestemte områder, skal de geologiske interesser naturligvis indgå i en afvejning mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.

Bogen er forfattet af Peter Gravesen og Merete Binderup fra GEUS, samt Michael Houmark-Nielsen og Johannes Krüger fra Geologisk Museum. Derudover er der bidrag fra 25 fagpersoner. Det geologiske fag er som alle andre fag i stadig udvikling, og der kan være forskellige tolkninger af de samme geologiske observationer. Der er dog ikke medtaget egentlige diskussioner af forskellige opfattelser. Det skal understreges, at de geologiske afsnit i bogen står for forfatternes regning.