Geologi i Aalborgområdet

Geologi i Aalborgområdet - råstoffer, fundering, vandindvinding. Geologien i Aalborgområdet er spændende og danner grundlag for mange store industrivirksomheder. Der fortælles om kridt, ler, grus og andre af undergrundens aflejringer - hvor de findes - og hvilken betydning de har haft for byudviklingen. Vandforholdende i de geologiske lag beskrives og man følger udviklingen i drikkevandsforsyningen fra middelalder til i dag.

Forfatter: Ole Bertelsen

Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) begyndte i 1968 en ny publikationsserie, omfattende geologiske undersøgelser af særlig samfundsmæssig betydning. Det var fra starten tanken, at der i denne serie skulle indgå en særlig kategori af rapporter, omhandlende by-geologiske beskrivelser. Der var 3 gode grunde til at behandle byernes geologi og jordbundsforhold:

  1. Man havde på DGU gennem årene konstateret et stadig voksende antal henvendelser vedrørende byernes jordbundsforhold.
  2. Man måtte forvente, at de forestående kommunesammenlægninger ville give anledning til bebyggelsesmæssige opgaver, hvis løsning måtte forudse indgående kendskab til de nye kommuners geologiske opbygning.
  3. Man rådede på DGU over den rigtige igangsætter, instituttets ingeniør-geologiske medarbejder, Ellen Louise Mertz. Fru Mertz havde ganske vist passeret pensionsalderen, da bygeologierne skulle startes, men hun havde bevaret sin utæmmelige energi, og hun havde gennem mange års virke erhvervet sig en enorm viden om geologi og funderingsproblemer. Det var derfor uden tøven, man bad hende påtage sig opgaven. Hun accepterede som ventet med begejstring.

I de forløbne år har fru Mertz beskrevet de geologiske forhold i 10 byer. Den sidste - Korsør - udkom i efteråret 1985, og med den har hun besluttet at indstille sin geologiske virksomhed.
Jeg har som hendes efterfølger valgt at følge den sti, hun anlagde. Men ikke at gå i hendes fodspor. Og stien er blevet bredere. Udover geologi og mulige funderingsproblemer er der medtaget et afsnit om råstofudnyttelsen i historisk belysning samt et afsnit om byområdets vandforsyning, som i høj grad er betinget af de geologiske forhold.
Fru Mertz har under hele bogens tilblivelseshistorie fulgt udviklingsprocessen med en levende interesse. Utallige oplysninger er hentet frem fra hendes fabelagtige hukommelse. Gode råd er kommet til undervejs, ledsaget af små spark vekslende med venlige skulderklap.