LAS-indberetning

Hvad er et log-datasæt?

Et log-datasæt er en samling logs skrevet ind i én LAS-fil. Logs i den samme fil skal være målt inden for samme logging-kampagne i løbet af højst nogle få dage. Logs, der indberettes til Gerda, skal være udført i et borehul, der har et DGU-nr.

Hvis logningen er udført i mere end én stamme i borehullet, skal de respektive logdata indberettes som separate log-datasæt.

Hvis der sker udvikling af boringen i løbet af logging-kampagnen, skal logs fra hvert stadie indberettes som individuelle log-datasæt, da boringsoplysningerne i modsat fald ikke ville være dækkende for alle logs i datasættet. Et log-datasæt indeholder enten dybde- eller tidsrelaterede kurver. Hvis kurverne er tidsrelaterede, skal alle data i datasættet være målt i samme dybde. Hvis data er målt i forskellige dybder, skal data fra hver dybde indberettes som individuelle datasæt.

Borehullets placering (dvs. UTM-koordinater og kote) er registreret i Jupiter og skal derfor ikke indberettes sammen med log-datasættet.

Hvilke filer kan indberettes?

Gerda kan håndtere LAS-filer i version 2.0-formatet. LAS-filer kan indberettes enten i rå eller zippet form. Ønskes en præsentations-fil knyttet til LAS-fil-indberetningen, skal denne være i pdf-format og zippet sammen med LAS-filen. Én zip-fil kan højst indeholde én LAS-fil og én pdf-fil.

Hvordan gør man?

indberetningssiden indtastes indberetters e-mailadresse (kræver, at man er oprettet i Gerda), og den fil, der skal indberettes, vælges. Ved tryk på ’upload’-knappen sendes filen til Gerda-serveren, hvor den behandles. Hvis denne førstebehandling påviser graverende fejl i filen, bliver man gjort opmærksom på disse.

Det vil da være nødvendigt at rette i filen og indberette den igen. Hvis der ikke findes graverende fejl, bliver man præsenteret for en side med et antal input-felter. Her har man mulighed for at rette op på eventuelle fejl eller tilføje informationer til indberetningen, som ikke stod i den oprindelige fil. Hvad der skal rettes op på, vil fremgå af en fejl-rapport øverst på siden. Man kan til enhver tid trykke på ’Check filen’ for at få at vide, hvad der mangler, før informationerne er klar til at blive indberettet.

Når alle fejl er væk, får man øverst en besked om, at man nu kan indberette, og knappen ’Indberet’ bliver aktiveret. Ved tryk på ’Indberet’-knappen sker følgende:

 • Informationerne bliver tjekket endnu en gang.
 • Der bliver skrevet en ny LAS-fil med de nye informationer.
 • Alle data bliver indsat i databasen.
 • Der bliver sendt en e-mail til indberetteren med besked om, hvorvidt alt gik godt, og i bekræftende fald med et link, hvor den nygenererede LAS-fil kan hentes.

Hvad er graverende fejl?

Graverende fejl kan være en af følgende:

 • En eller flere linjer efterlever ikke LAS-formatet. En korrekt formateret LAS-linje kan f.eks. se således ud:
  STOP.M 198.0 :STOP DEPTH
  Linien skal starte med en mnemonic – i dette tilfælde STOP – efterfulgt af et punktum. Umiddelbart efter punktummet kan der komme en enhed, men det er ikke i alle tilfælde
  nødvendigt. Feltet, der kommer efter første blank-tegn, betegnes data, og dette felt skal i alle tilfælde være til stede. Efter data-feltet skal der komme et : og derefter kan der evt. komme en kommentar.
 • ~VERSION-sektionen må kun (og skal) indeholde VERS og WRAP. VERS skal være 2.0, og WRAP skal være NO eller YES.
 • Felterne STRT, STOP, STEP og NULL skal være til stede i filen og indeholde numeriske data. STRT, STOP og STEP skal have samme enhed, og denne skal være enten M eller S.
 • Alle linjer i ~CURVE INFO sektionen skal have en enhed.
 • Felter ~WELL INFO.CAL, -CAD, CAS og –BS skal – hvis de er til stede – have et løbenummer. F.eks. CAL1.
 • Der skal være lige så mange linjer i ~CURVE INFO-sektionen, som der er log-kurver i ~A-sektionen.

Hvad skal være i orden, inden man kan indberette?

Før man kan indberette, skal alle informationer leve op til de krav, der sættes af Gerda-databasen – ligesom nogle få andre regler skal opfyldes. Database-kravene vil typisk være, at visse felter skal udfyldes (disse er markeret med rød stjerne), og at visse informationer skal være numeriske. En beskrivelse af databasens tabeller og felter kan ses her, mens oplysninger om, hvilke af LAS-filens felter der indsættes i hvilke database-felter, kan ses her. Her kan der også læses om de regler, der gælder for de enkelte felter.

GERDA-postkassen