Maringeologi

Afdeling for Maringeologi indsamler og formidler geologisk viden om havbunden, hvor den geologiske model er det grundlæggende element for løsning af maringeologiske opgaver inden for forskning, udvikling og rådgivning i Danmark og internationalt.

Den maringeologiske hovedaktivitet er kortlægning af havbundens råstoffer. Afdelingen kortlægger også havbundens overfladesedimenter bl.a. som baggrund for habitatkortlægning og VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet). Klimarelaterede studier er i Afdeling for Maringeologi med fokus på bassinstudier, som kombinerer geologisk udviklingshistorie med klima proxy. Remote sensing, marine geofysiske- og sedimentdata sammenstilles i detaljerede beskrivelser af sedimentære aflejringsmiljøer og klimatiske udviklingshistorier.

Geologiske opgaver i forbindelse med offshore installationer, såsom faste forbindelser, havnebyggeri, kabel tracéer og vindmølleparker indgår ligeledes i job porteføljen, så vel som den geologiske opbygning af kystzonen.

GEUS foretager ikke selv marinfysisk planlægning, men vi bidrager med en række geologiske basisdata, som er nødvendige for at kunne beskrive havbundens sedimenter. GEUS arbejder desuden målrettet på at være en vigtig partner sammen med andre marine forskningsinstitutioner omkring beskrivelsen af marine aktiviteter og kvantificering af effekterne på det marine miljø.

Geofysiske data indsamles og lagres i den nationale råstofdatabase Marta og havbundsprøvetagninger i Jupiter-databasen. De nationale databaser bruges bl.a. i forbindelse med råstofevalueringsprojekter og marin arealplanlægning i Danmark samt i EU-projekter.

Afdelingens ekspertiser

Jørn Bo Jensen
Emeritus
Maringeologi
Susan Elgaard Jensen
Afdelingssekretær
Maringeologi
Telefon91333998
Bente Fyrstenberg Nedergaard
Projekt controller
Telefon+45 20555246