Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning

Den geologiske kortlægning omfatter forskning og rådgivning indenfor opbygning af 3D geologiske modeller i Danmark og internationalt, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data.

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning arbejder desuden med jordartskartering af de øverste jordlag, udgivelse af jordartskort og tilhørende kortbladsbeskrivelser samt råstofkortlægning på land i Danmark. Herudover arbejder vi også med geologiske aspekter af overfladenær geotermi og varmelagring og varetager driften af GEUS’ Boreprøvelaboratorium og Borearkiv.

På grundvandsområdet bidrager vi til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og GEUS' arbejde med grundvandsovervågning, herunder den årlige rapportering af overvågningens resultater. Vi arbejder desuden med landovervågningen LOOP og har en række aktiviteter indenfor området drikkevand og sundhed.

Afdelingens ekspertiser

Torben Bach
Statsgeolog
Maringeologi
Telefon60261883
Bente Fyrstenberg Nedergaard
Projektcontroller
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon20555246