Mission, Vision og Strategi

GEUS’ formål og opgaver fremgår overordnet af GEUS’ mission, der er en kortfattet gengivelse af formålsbestemmelserne i GEUS' lov. GEUS' vision er formuleret i ni udsagn for det langsigtede mål for institutionen. Strategien udtrykker, hvordan vi vil udføre missionen og gøre visionen til virkelighed.

Mission

 • GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.
 • GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af geologiske naturværdier, og foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling herom.
 • GEUS skal yde rådgivning til myndigheder og private og udføre myndighedsopgaver inden for sine kerneområder.
 • GEUS er et nationalt geologisk datacenter.

Vision

 1. GEUS skal være en internationalt anerkendt, og på udvalgte områder førende, forsknings- og rådgivningsinstitution inden for miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer.
 2. GEUS skal være den centrale institution i rådgivningen af danske og grønlandske myndigheder i alle spørgsmål, hvor geologiske forhold er af betydning.
 3. GEUS skal være det nationale geologiske datacenter, der er i front internationalt og sikrer troværdig og uafhængig information til gavn for offentlighed og erhvervsliv.
 4. GEUS skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor etiske normer og sociale værdier er bærende i virksomhedskulturen.
 5. GEUS skal være aktiv i udvikling af geologien i fagets grænseområder.
 6. GEUS skal være toneangivende i at udvikle partnerskab med andre forskningsinstitutioner, erhvervsliv og internationale organisationer.
 7. GEUS skal sammen med parterne i Geocentret være et internationalt kendt forskningscenter, som tiltrækker gæsteforskere og ph.d.-studerende.
 8. GEUS skal være en synlig aktør i den internationale udviklingsbistand vedrørende udnyttelse og beskyttelse af geologiske naturressourcer.
 9. GEUS skal være synlig i samfundet og formidle geologisk viden til offentligheden på en lettilgængelig måde.