Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016

Publiceret 02-03-2018
Nyhed

Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.

Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser ift. nitrat og pesticider, pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.