Marin dataindsamling

Båden Maritina
Maritina er GEUS’ 31 fods motorbåd til seismiske undersøgelser, prøvetagning mv.

GEUS indsamler alle typer marine havbundsdata og foretager forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og erhverv med udgangspunkt i indsamlede akustiske data, sedimentprøver fra havbunden og laboratorieanalyser.

I praksis benyttes en vifte af akustisk udstyr, blandt andet sidescan, ekkolod/multibeam, sediment-ekkolod og seismisk udstyr som boom er og sparker. Med disse indirekte metoder sejles der i et net af sejllinjer, hvorved der kan kortlægges arealer med letgenkendelige havbundstyper og bundformer. Dernæst udpeges inspektionspunkter, som efterfølgende moniteres med en kombination af boringer, bundprøver og foto-/videodokumentation. Det færdige produkt er et fladedækkende kort med inddeling af havbundens overflade, samt udbredelse af overfladenære lag i havbunden.

Aflejringsmiljøer tolkes og geologiske modeller opstilles som baggrund for vurdering af udbredelsen, volumen og kvaliteter til råstofefterforskning, anlægsarbejder til søs, habitat undersøgelser samt havbundens geologiske udviklingshistorie. GEUS foretager ligeledes indsamling og tolkning af relevante sediment og akustiske data til miljøvurderinger (VVM).

undefined


Et overblik over de akustiske og seismiske instrumenter, der anvendes til kortlægning af havbundes sedimenter. Positionen bestemmes ud fra GPS signaler fra satellitter. Sidescansonaren ses nederst til venstre, mens de seismiske instrumenter trækkes tættere på skibet. Illustration: Carsten Egestal Thuesen, GEUS.