Havbundens overfladesedimenter

Havbundens overfladesedimenter i Danmark
Havbundens overfladesedimenter i Danmark

Data stammer i høj grad fra habitatkortlægning udført for Naturstyrelsen, samt fra Naturstyrelsens og råstoferhvervets råstofkortlægninger gennemført i løbet af de sidste 5–10 år. Derudover er der store mængder af nye data fra Kystdirektoratets kortlægninger i Nordsøen samt data indsamlet i forbindelse med etablering af havvindmølleparker.

Alle anvendte data er samlet i GEUS’ databaser Jupiter og Marta.

Kortet viser

Sedimentkortet viser fordelingen af havbundssedimenter i de danske farvande. Der er en meget ujævn fordeling af data fra den danske havbund – nogle steder ligger data meget tæt, andre steder meget spredt. Tolkningerne er derfor baseret på ekstrapolationer mellem datapunkterne, men den geologiske viden om dannelsesforholdene sammenholdt med præcise kort over dybdeforholdene har været anvendt til at tegne grænserne mellem sedimentklasserne. Endvidere har biologiske informationer (udbredelsen af bundlevende alger, ålegræs og mus linger) været anvendt som supplement til de geologiske data, idet de giver indirekte indikationer om det substrat, der knytter sig til de enkelte arters tilstedeværelse.

Sedimentkortet er et geologisk kort, der hovedsageligt er baseret på seismiske og akustiske baggrundsdata kalibreret ud fra sedimentprøver.

Der er ikke foretaget systematiske prøveindsamlinger, som man gør i mange af vores nabolande. Klassifikationerne på kortet er et udtryk for et gennemsnit af havbundens sedimenter i de øverste ca. 0,50 m.

Sedimentklasserne

Hver sedimentklasse er defineret ud fra specifikke kornstørrelsessammensætninger. ‘Moræneler’ er dog et blandingssediment ligesom klassen ‘Sedimentært grundfjeld’ dækker over flere mio. år gamle aflejringer af forskellig oprindelse.
De anvendte klassifikationer:

  • Moræneler helt/delvist dækket af mindre end 0,50 m restsedimenter af sten, grus, groft sand og/eller sandet mudder.
  • Sand, grus og småsten Blandingssediment med lagtykkelse over 0,50 m. Dannet af udvasket moræneler, smeltevandssedimenter eller fossile kystdannelser.
  • Sand Ensartet bund af løst sand. Øverste 5–20 cm omlejres jævnligt af bundstrømme. Meget velsorteret. Fremstår ofte med strømribber.
  • Sandet dynd/dyndet sand Blandingssediment; meget variabelt forhold mellemsand og dynd. Aflejret på kanten af bassinområder, samt som et tyndt dække på dele af erosionsområderne.
  • Dynd/marint lergytje Blødt, finkornet sediment med mere end ca. 10 % findelt organisk stof og med højst nogle få vægt % sandkorn, ofte med muslingeskaller og planterester. Meget højt vandindhold. Findes i akkumulations- og bassinområder i indre danske farvande.
  • Kvartært ler Hav-, smeltevands- eller søler og tørv vekslende med indslag af sand/silt. Eventuelt med tyndt dække af restsedimenter (sand, grus, småsten). Ler-/ tørvelaget kan være Yoldialer (Kattegat), Baltisk/Ancylusler (Østersøen) og Holocænt ler (Nordsøen).
  • Sedimentært grundfjeld Findes fremeroderet omkring Bornholm, ved Øresundstærsklen, ud for Vestkysten og foran kalkklinter.