8. februar 2016
Maringeologi får ny afdeling og chef
Jørn Bo Jensen
Jørn Bo Jensen tiltrådte den 1. januar 2016 stillingen som statsgeolog ved GEUS', hvor han skal lede den nye Afdeling for Maringeologi.
Jørn Bo Jensen tiltrådte den 1. januar 2016 stillingen som statsgeolog ved GEUS', hvor han skal lede den nye Afdeling for Maringeologi, som får til huse i Aarhus fra september i år.

GEUS har oprettet en ny afdeling, som et led i en mindre strukturændring i forbindelse med regeringens planer for geografisk flytning af statslige arbejdspladser. Afdeling for Maringeologi får fra september 2016 til huse i Aarhus sammen med GEUS' Afdeling for Grundvandskortlægning og Kvartærgeologi.

Maringeologisk afdeling vil efter flytningen bestå af ca. 12 medarbejdere under ledelse af statsgeolog Jørn Bo Jensen. Medarbejderne er primært overført fra GEUS' tidligere Afdeling for Maringeologi og Glaciologi, hvor den resterende del nu udgør Afdeling for Glaciologi og Klima.

Styrket maringeologisk indsats
Afdeling for Maringeologi skal forsætte og styrke GEUS' maringeologiske arbejde, som omfatter geologisk kortlægning til havs og i kystzonen bl.a. til udpegning af råstoffer, habitater og områder egnede til fx vindmølleparker. Også klima- og miljøundersøgelser på den danske havbund indgår i afdelingens opgaver.

Afdelingen vil sammen med Afdeling for Grundvandskortlægning og Kvartærgeologi styrke GEUS' indsats med at sammenkoble den geologiske viden på land og til havs, som er en af forudsætningerne for en god forvaltning af råstoffer og kystzonen.

Endelig vil den nye afdeling styrke GEUS' nuværende samarbejde med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, der er partner i Geocenter Danmark, sammen med GEUS og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Statsgeolog Jørn Bo Jensen skal lede Afdeling for Maringeologi
Jørn Bo Jensen tiltrådte den 1. januar 2016 stillingen som statsgeolog for Afdeling for Maringeologi som får til huse i Aarhus fra september i år.

Jørn Bo Jensen er 60 år og er uddannet geolog fra Københavns Universitet i 1984. Han har derefter arbejdet som maringeolog først i Fredningsstyrelsen og senere i Skov- og Naturstyrelsen indtil 1991, hvor den maringeologiske gruppe blev overflyttet til GEUS.

I 1992 færdiggjorde han sit Ph.d.-studie, om de marine aflejringers stratigrafi og aflejringshistorie i den sydvestlige del af Østersøen, og samme år blev han ansat som seniorforsker ved GEUS.

Jørn Bo Jensens karrierer som seniorforsker ved GEUS har været meget alsidig, og den har omfattet deltagelse i og ledelse af både forskningsprojekter og rådgivningsprojekter indenfor maringeologi, råstofkortlægning, klima og miljøundersøgelser m.m.

Det er derfor en meget erfaren geolog og projektleder, der nu sætter sig i chefstolen for Afdelingen for Maringeologi ved GEUS, hvor han skal fastfolde og styrke GEUS' marigeologiske indsats både indenfor forskning og rådgivning.

Kontakt:
Statsgeolog Jørn Bo Jensen, GEUS
Tlf.: 91 33 38 25
E-mail: jbj@geus.dk

Kontakt vedrørende GEUS strukturændring:
Administrerende direktør Johnny Fredericia, GEUS
Tlf.: 91 33 34 01
E-mail: jfr@geus.dk
3. februar 2016
Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series 7
Cover of Map Series 7
Descriptive text to the Geological map of Greenland, 1:500 000, Lambert Land, Sheet 9, by Anthony Higgins
The Lambert Land map sheet, printed in 2000, displays the northern part of the East Greenland Caledonides, a series of W-directed thrust sheets displaced against the rocks of the Palaeo- to Mesoproterozoic foreland.

The westernmost, parautochthonous Thin-skinned fold-and-thrust belt comprises several thrust sheets of Ordovician to Silurian carbonate rocks of the Iapetus passive margin. The overlying Vandredalen thrust sheet is dominated by the siliciclastic Neoproterozoic Rivieradal Group (R), with a spectacularly folded zone of carbonate rocks of the Hagen Fjord Group along its 200 km long western front. The next, Western thrust belt crops out in the mountainous terrain of Hovgaard Ø, Lynn Ø and adjacent to Ingolf Fjord. The uppermost Nørreland thrust sheet exposes crystalline rocks from the deepest crustal level and includes abundant eclogitic enclaves in the eastern, coastal region of the map area.

Post-Caledonian sedimentary rocks of the Wandel Sea Basin are exposed in the north-eastern part of the map area.

Download Map Series 7:
Descriptive text to the Geological map of Greenland, 1:500 000, Lambert Land, Sheet 9

Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series is available from:
Geologicial Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +45 38 14 20 50, e-mail: geus@geus.dk
Price: 240 DKK ex. VAT
All the descriptive texts in the Map series can be downloaded from:
www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-map/Sider/default.aspx

1. februar 2016
Videnskabelig udredning om international viden om indvinding af skifergas
DTU, GEUS og DCE har samlet internationale erfaringer med skifergas produktion, miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger.

Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende interesse internationalt og i Danmark.

På den baggrund har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DTU, GEUS og DCE om at indgå en konsortieaftale om at udarbejde en videnskabelig udredning.

Formålet med den videnskabelige udredning er at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation til en dansk kontekst.

I udredningen redegøres der for de regionale geologiske forhold i skifergasproduktion i Danmark, boring og effekt af boring og frakturering, og der foretages en analyse af de mulige påvirkninger af miljø og vandressourcer samt landskab og trafik.

På den baggrund gives der indledningsvist en overordnet beskrivelse af skifergas, forventet anvendt teknologi i forbindelse med skifergasproduktion samt en beskrivelse af mulige miljøpåvirkninger og tilgængelige afværgeforanstaltninger.

Den videnskabelige udredning indeholder også en screening af de risici og farer, der kunne være forbundet med skifergasindvinding i Danmark.

GEUS har blandt andet bidraget med viden om geologi og mængder af skifergas , vandforbrug ved gasproduktion, arealanvendelse, uorganiske sporstoffer og radioaktive stoffer fra skiferen, sprækker og seismologi.

Kontakt:
Seniorforsker Anders R. Johnsen,
Mobil 9133 3551,
E-mail: arj@geus.dk

Rapporten kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside.
naturstyrelsen.dk/nyheder/2016/jan/ny-rapport-samler-viden-om-skifergas
31. Januar 2016
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 34
Cover of Bulletin 34
The ammonites of the Middle Jurassic Cranocephalites beds of East Greenland by J.H. Callomon, P. Alsen & F. Surlyk.

The Mesozoic sedimentary succession of eastern Greenland is renowned for its Boreal Jurassic ammonite record. The marine Middle Jurassic deposits of the Jameson Land Basin in central East Greenland are particularly rich in ammonites and have been the subject of much detailed taxonomic and stratigraphic study since the first collections at the beginning of the 20th century. Over the last fifty years, much of the work on the Middle Jurassic ammonite faunas has been undertaken by John H. Callomon, working initially under Lauge Koch's last expeditions and subsequently with the University of Copenhagen and the Geological Survey of Greenland (GGU, now GEUS).

This bulletin presents the culmination of these endeavours, published after John H. Callomon's death. It focusses on the so-called Cranocephalites beds of the Ugleelv area of Jameson Land where a detailed ammonite stratigraphy comprising thirty-four faunal horizons is established for the Borealis, Indistinctus and Pompeckji Standard Zones. The Pompeckji Zone is subdivided into four new subzones and four new species are described. This detailed taxonomic and stratigraphic analysis confirms the status of the Jameson Land succession as the key Boreal reference section for this time interval, and furthermore allows a high-resolution study of the evolution of the ammonites which on this time-scale appears to be continuous.

Download the bulletin:
The ammonites of the Middle Jurassic Cranocephalites beds of East Greenland

The printed version of Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 34 will soon be available from:
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +45 38 14 20 50, e-mail: geus@geus.dk

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin: Scientific, internationally reviewed papers based on research results from Denmark, Greenland, the Faroe Islands and off-shore areas, as well as other countries where the Survey works. The Bulletin is currently published with three annual issues, including Review of Survey activities, which contains a number of concise 4-page contributions about selected research activities. All articles in the Bulletin series can be downloaded from:
www.geus.dk/UK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/Pages/default.aspx
29. januar 2016
Geovidenskab i Aarhus flytter sammen
Lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus
GEUS' Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus i februar. I september følger GEUS' Afdeling for Maringeologi.
GEUS flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus. 17. marts 2016 fejrer GEUS og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet i fællesskab indflytningen med afholdelse af symposium og efterfølgende reception.

GEUS' Aarhus afdeling, Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning, flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus, mandag den 1. februar 2016.

Indflytningen bliver fejret torsdag d. 17. marts af GEUS og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet i fællesskab med afholdelse af symposium og efterfølgende reception.

Vand, overfladenær geotermi samt kvartær- og maringeologi er på programmet i symposiet som præsenterer eksisterende og fremtidigt forskning og samarbejde mellem Institut for Geoscience og GEUS.

Anden fase af GEUS' indflytningen på Aarhus Universitet Campus vil blive fejret i september 2016 hvor GEUS's Maringeologiske Afdeling flytter ind i samme bygning.

Symposium: Forskning og samarbejde mellem Geoscience og GEUS
TIDSPUNKT: Torsdag 17. marts 2016, kl. 09.30 - 13.30
STED: GEUS - C.F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110 - 8000 Aarhus C
Hent program for Symposiet: indbydelse_geovidenskab_aarhus-2016.pdf

Reception:
TIDSPUNKT: Torsdag 17. marts 2016, kl. 14.00 - 17.00
STED: Institut for Geoscience - Høegh-Guldbergs Gade 2 - 8000 Aarhus C

Tilmelding til symposium og reception er nødvendig og sker ved hjælp af dette link:
https://auws.au.dk/geussymposium2016

Tilmeldingsfristen er 1. marts 2016

Program for dagen
09.30 - 10.00: RUNDSTYKKER OG KAFFE
10.00 - 10.20: Kort velkomst ved Direktør Johnny Fredericia, GEUS og Dekan Niels Christian Nielsen, AU
10.20 - 10.40: Hydrogeofysik, Esben Auken, AU
10.40 - 11.00: 3D geologisk modellering, Flemming Jørgensen, GEUS
11.00 - 11.20: Kvartærgeologi, Jan Piotrowski, AU
11.20 - 11.50: PAUSE MED MULIGHED FOR RUNDVISNING I GEUS' NYE LOKALER
11.50 - 12.10: Overfladenær geotermi, Claus Ditlefsen, GEUS
12.10 - 12.30: Drikkevand og Sundhed, Søren Munch Kristiansen, AU og Birgitte Hansen, GEUS
12.30 - 12.50: Maringeologi, Jørn Bo Jensen, GEUS
12.50 - 13.10: Eksternt indlæg ved Anders Bækgaard, Vandcenter Syd
13.10 - 13.30: Afrunding ved Søren Bom Nielsen, AU, Thomas Vangkilde-Pedersen og Jørn Bo Jensen, GEUS
13.30 - 14.00: GÅTUR TIL GEOSCIENCE
14.00 - 17.00: Reception med frokostbuffet

27. januar 2016
Velbesøgt Kulturnat hos GEUS i Nuuk
Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukHer er nogle af gæsterne ved at blive overtalt til at deltage i quiz'en.
Forstør foto
Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukEmeritus, adjungeret seniorforsker og forfatter Niels Henriksen (til venstre) fortæller her om, hvordan der skaffes vand i forbindelse med boringer. Det at skaffe vand til boringer kan være en udfordring, hvilket man blandt andet kan læse om i hans nye bog Grønlands geologi udforskes, som GEUS udgav for nylig.
Forstør foto


Grønlands Naturinstitut og GEUS åbnede dørene for mange nysgerrige og videbegærlige besøgende på kulturnatten i Nuuk, lørdag den 23. januar 2016

Det myldrede ind med mennesker på Grønlands Naturinstitut lørdag den 23. januar 2016, hvor GEUS og Naturinstituttet bød indenfor til et Kulturnat arrangement. 962 besøgende i løbet af de tre timers åbningstid, så GEUS' personale havde travlt med at svare på spørgsmål og fortælle om geologi, mineraler, jordskælv og meget mere.

Ligesom sidste år var det sjovt at være med, og der var mange nysgerrige og videbegærlige borgere.

Også i år gav vi mulighed for, at folk kunne tage sine egne sten med og få at vide "om den var interessant", og ellers kunne de besøgende studere nogle af de mange forskellige grønlandske malme og sten med olie, som der var lagt frem. Udover de mange sten havde vi taget nogle hverdagsting med, så de besøgende kunne forsøge at parre de forskellige sten med materialerne i de ting, vi benytter i hverdagen.

En skærm, hvor dagens, gårsdagens, de sidste 14 dages, og de sidste 5 års jordskælv kunne ses, var et hit blandt mange, både små og store. Skærmen er en touch-skærm, hvor man ved et enkelt tryk kan se størrelsen på de enkelte jordskælv, tidspunkt samt lokalitet. Dette ledte naturligt til diskussion om pladeteknonik og videre til information om indsamling og indlevering af krav om Nordpolen, som udsprang af data indsamlet i §76-projektet om kontinentalsoklen nord for blandt andet Grønland.

Naturinstituttet og GEUS præsenterede i samarbejde, hvordan en mine ved Kvanefjeldet ved Narsaq kunne se ud. Selve mineområdet var opbygget i sand, mens køretøjer, knusningsanlæg etc. var lavet i Lego. Til de der turde, var der yellow cake, som er et af de produkter der vil blive produceret i en eventuel mine.

En anden af de store attraktioner på dagen var en totalt splittet computer, hvor man kunne være med til at gætte, hvilke råstoffer der indgår i en computer. Mange var overraskede over, at en computer består af mere end 60 forskellige grundstoffer, og at mange af disse grundstoffer findes i de grønlandske fjelde.

Emeritus, adjungeret seniorforsker Niels Henriksen (Oscar) var i anledningen af sin nye bog Grønlands geologi udforskes i Nuuk og var selvfølgelig med til kulturnatten, hvor han øste ud af sin enorme viden om Grønlands geologi. Vi håber, at han ved hjælp af mikroskop og tyndslib fik flere unge interesseret i geologi...

Også i år var der quiz. Spørgsmål og svar kan du se her: www.geus.gl

Kontakt:
Chefkonsulent Kisser Thorsøe
Telefon: +299 56 23 65
E-mail: kit@geus.dk


Foto fra kulturnat hos GEUS i Nuuk
Hele opstillingen af minen. I forgrunden ses yellow cake (her i form af citronkage), som er et af de produkter, som vil blive produceret i en eventuel mine.
Forstør foto
Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukMor, far og søn ser på, hvor der har været jordskælv den seneste tid.
Forstør foto

Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukGeolog, Ph.d.-studerende Majken D. Poulsen fortæller om, hvilke mineraler der indgår i nogle af de ting vi omgiver os med til daglig.
Forstør foto
Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukHer ses mineområdet, som er lavet i en vask i bordpladen.
Forstør foto

Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukKonstitueret afdelingschef Per Kalvig fra GEUS fortalte i samarbejde med ingeniør Morten Birch Larsen fra Grønlands Naturinstitut om alle de processer, der sker i forbindelse med minedrift. Her eksemplificeret ved udvinding af uran ved Kvanefjeldet. Tailingsanlægget stod til højre for tørring- og pakkeområdet.
Forstør foto
Foto fra kulturnat hos GEUS i NuukIngeniør Rune Clausen sidder med en totalt splittet computer og fortæller, hvad gættelegen går ud på.
Forstør foto


25. januar 2016
Udforskningen af Grønlands geologi: foredrag i Katuaq i Nuuk
Arrangement i Katuaq i Nuuk
Forfatteren til den nye bog "Grønlands geologi udforskes" Niels Henriksen fortalte om geologernes mangeårige arbejde i Grønland ved et arrangement i Katuaq i Nuuk.
Onsdag den 20. januar 2016 inviterede Råstofdepartementet og GEUS til en aften i geologiens tegn, hvor der bl.a. var mulighed for at høre Niels Henriksen, som er forfatter til den nye bog Grønlands geologi udforskes.

Aftenens arrangement var velbesøgt, og der var en god stemning. Kisser Thorsøe, leder af GEUS' Nuuk-kontor, bød velkommen, hvorefter GEUS' direktør Johnny Fredericia fortalte om, hvorfor geologiske undersøgelser er vigtige - og også vil være det i fremtiden. Julie Hollis, afdelingschef i Råstofdepartementet, fulgte op og gav en kort status på den nuværende kortlægning og understregede behovet for at fortsætte den geologiske, geofysiske og geokemiske kortlægning og sikre at dette er tilgængeligt for efterforskningsindustrien.

Inden pausen gennemgik direktør i NunaMinerals A/S Ole Christiansen nogle estimater for, hvor mange penge der er investeret i efterforskningsindustrien og den samfundsøkonomiske betydning af disse investeringer; kun hvis investeringslysten er høj, vil der blive fundet nye miner - og dette kræver, at der er gode geologiske informationer, som industrien kan bruge i deres projekter.

Geologiske fakta og anekdoter
Efter pausen fik Niels Henriksen - almindeligvis blot kaldet Oscar - ordet. Oscar gennemgik de seneste 60 års geologiske kortlægning af Grønland og de logistiske udfordringer der har været forbundet med dette arbejde. Selv kom Oscar til Grønland første gang i 1953 og har siden arbejdet næsten overalt på kysten og har bl.a. haft ansvaret for udarbejdelsen af en meget betydelig del af de geologiske kort.

Geologiske fakta blev krydret med anekdoter, bl.a. om rygepolitik, eller manglen på samme, alle røg, og alle røg hele tiden. Og om hvordan det var at blive nybagt far og få denne besked via kystradioen sammen med alle andre der lyttede med, og først se sin yngste datter 1,5 måned senere. Foredraget var en rejse gennem tid, som også viste, at det oprindeligt meget akademiske formål med at forstå Grønlands geologi, nu er et samfundsanliggende hvis det skal lykkes at skaffe råstoffer og indtægter.

Efter foredraget benyttede flere muligheden for at købe bogen og sikre sig Oscars signatur i bogen.

Kontakt:

Råstofdepartementet
Tlf.: +299 34 50 00
Web: www.nanoq.gl

GEUS' Nuuk kontor
Tlf.: +299 36 12 62
Web: www.geus.gl
18. januar 2016
Lær om jordskælv og klima på Folkeuniversitetet
Foråret 2016 programmet for Folkeuniversitetet i København er ude. Lær om jordskælv og klimaændringer.
Forskere fra GEUS tilbyder undervisning i jordskælv og klimaændringer under foråret 2016 programmet ved Folkeuniversitetet i København.


Jordskælv - hvad sker der og hvad kan vi lære?
Ved seniorforsker Trine Dahl-Jensen, GEUS

Jordskælv skaber ofte overskrifter - både de store katastrofale ude i verden og de sjældent følte jordskælv herhjemme. Men hvad forårsager jordskælv, og hvad kan vi lære af at studere dem?

Seismologien fik sin begyndelse omkring århundredeskiftet og gjorde det muligt at bestemme jordens indre opbygning i store træk.

Dr. Inge Lehmann, der var dansk seismologisk pioner, grundlagde Danmarks seismiske tjeneste og er berømt for i 1936 at have opdaget, at jorden har en indre fast kerne.

Den seismiske tjeneste ligger i dag ved GEUS, hvor vi dagligt modtager data via nettet fra stationer i Danmark og Grønland og moniterer for jordskælv. Vi lokaliserer hvert år flere hundrede (meget små) jordskælv i Danmark og Grønland. Videnskabeligt bruger vi i dag jordskælv som redskab til at studere jordens opbygning.
  1. Hvad er jordskælv - hvor sker de og hvorfor?
  2. Seismologiens historie - opdagelsen af jordens basale struktur
  3. Store jordskælv - Japan 2011 og Nepal 2015
  4. Monitering af jordskælv i Danmark og Grønland
  5. Hvad kan man bruge målinger af jordskælv til videnskabeligt?
Jordskælv - tid sted og tilmelding hos Folkeuniversitetet i København:
www.fukbh.dk/program/forelaesningsraekker/geologi/geologi-jordskaelv,-hvad-sker-der-og-hvad-kan-vi-laere.aspx


Klimaændringer i fortid og nutid
Ved ph.d. Ole Bennike, GEUS

Klimaet har altid ændret sig, men i dag er der grund til bekymring, fordi mennesket for alvor er begyndt at påvirke klimaet. I denne forelæsningsrække gennemgår vi nogle eksempler på, at klimaet i fortiden har været både varmere og koldere end i dag.

Derefter ser vi på klimaudviklingen gennem de senere årtier, hvor opvarmningen har ført til, at både havis og gletsjeris er smeltet alarmerende hurtigt. Endelig ser vi kort på, hvad klimamodeller siger om fremtidens klima.

De globale klimaændringer og den voldsomme vækst i jordens befolkning sætter naturen under voldsomt pres og fører til knaphed på fødevarer og andre ressourcer. Blandt de emner, vi vil berøre, er strandforskydning, bratte klimaændringer, Indlandsisen, Arktis og Antarktis, flydende gletsjere og havis.

Klimaændringer - tid sted og tilmelding hos Folkeuniversitetet i København:
www.fukbh.dk/program/forelaesningsraekker/biologi/biologi-klimaaendringer-i-fortid-og-nutid.aspx


14. januar 2016
Foredragsaften i Katuaq i Nuuk: Udforskningen af Grønlands geologi
Naalakkersuisut


GEUS

Onsdag den 20. januar 2016 inviterer Råstofdepartementet og GEUS til en aften i geologiens tegn, hvor der bl.a. er mulighed for at høre Niels Henriksen, som er forfatter til den nye bog Grønlands geologi udforskes.

I anledning af Niels Henriksens nye bog Grønlands geologi udforskes inviterer Råstofdepartementet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) alle interesserede til foredrag:

Arrangement: Udforskningen af Grønlands geologi
Tidspunkt: Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19:00
Sted: Lille Sal i Katuaq, Nuuk, Grønland


OBS: Foredragene vil være på dansk

Før pausen vil der være indlæg af GEUS’ direktør Johnny Fredericia, afdelingschef i Råstofdepartementet Julie Hollis og tidligere direktør i NunaMinerals A/S Ole Christiansen.

Efter pausen vil der være foredrag af Niels Henriksen med fokus på, hvordan udforskningen af Grønlands geologi er foregået siden midten af 1900-tallet.

Om forfatteren:
Niels Henriksen har været ansat som geolog ved statens geologiske undersøgelse (GGU/GEUS) fra 1963 til 2000, heraf i næsten 30 år som leder af den geologiske kortlægning af Grønland. Han har deltaget i feltarbejdet i 35 sæsoner og har gennem årene ledet en række af de store geologiske ekspeditioner, specielt til Nord- og Nordøstgrønland. Han har publiceret en lang række videnskabelige afhandlinger og geologiske kort og har herudover fået udgivet forskellige rigt illustrerede populærvidenskabelige bøger, bl.a. Grønlands geologiske udvikling (2005) og her senest Grønlands geologi udforskes (2015).

Kontakt:

Råstofdepartementet
Tlf.: +299 34 50 00
Web: www.nanoq.gl

GEUS' Nuuk kontor
Tlf.: +299 36 12 62
Web: www.geus.gl
13. januar 2016
10th Annual Meeting of Danish Water Forum 28 January 2016
Danish Water Forum organizes its 10th annual meeting on Thursday 28 January with presentation of issues within Danish water research and innovation.
This year, there will be plenary presentations on - among other things - Water Footprint in food production, a new nitrogen retention map for Denmark, a cloud burst plan for Copenhagen followed by parallel sessions covering Water and Food production, Water and Climate Change, Wastewater, Water Management, Young Water Professionals: Innovation and Mindset Changes, Drinking Water Quality, Water Cycle Hydrology and Geochemistry, and Geological Modelling and Geophysics.
Have a look at the full programme.

As this is a jubilee celebration, a dinner is organized after the presentations.

The venue is at University of Copenhagen, in the Festauditorium, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.

Registration is open.
12. januar 2016
Factors affecting mineral criticality: the US perspective - MiMa Meeting, 4. februar 2016 kl. 15
Faktablad om Uran
Væksten i produktionen (%) af udvalgte kritiske metaller i perioden fra 1971 til 2011 (baseret på Speirs et al. 2014). Figuren stammer fra MiMa rapport 2015/3: Mineralske råstoffers betydning for dansk industri - anvendelse, forsyningsrisiko og økonomisk betydning
Forstør fig.
Ligesom Europa er man i USA helt klar over udfordringerne med at sørge for forsyninger af råstoffer, der er vitale for, at amerikanske virksomheder kan klare sig i en højteknologisk, globaliseret verden, hvor lokale interesser, uroligheder, politiske interesser og alt derimellem potentielt kan være med til at spænde ben for virksomheders og regeringers ønsker om vækst og velfærd. Torsdag den 4. februar holder direktøren for National Minerals Information Center, USGS, Steven Fortier, foredrag om det amerikanske syn på begrebet råstofkritikalitet.

I USA er der en mangeårig tradition for at indsamle data om mineralske råstoffer fordi man har indset at dette har stor økonomisk betydning at være sikker på at industrien har de råstoffer som den skal bruge. Endnu før etableringen af de amerikanske geologiske undersøgelser, (US Geological Survey, USGS) i år 1879 er præsident Thomas Jefferson citeret for at have anerkendt den samfundsmæssige betydning af en systematisk indsamling af information om mineralske ressourcer, og siden starten af det 20. århundrede har de amerikanske myndigheder indsamlet, evalueret og analyseret data om anvendelse, produktion, import/eksport og forbrug af mineralske råstoffer. Systematisk indsamling af amerikanske virksomheders produktion, forbrug og behov for mineralske råstoffer er sket vha. spørgeskemaer (med behørig diskretionering af virksomhederne), og i dag varetager National Minerals Information Center under USGS denne funktion, som giver private og offentlige beslutningstagere grundlaget for at kunne udarbejde råstofpolitikker og -strategier. Centeret, der består af bl.a. statistikere og råstofeksperter, undersøger alle dele af forsyningskæden for de enkelte mineralske råstoffer, fra minedrift, forarbejdning over anvendelse og genanvendelse til lagre (stocks) og transport og udgiver årligt en række rapporter og andre udgivelser.

Torsdag den 4. februar får Videncenter for Mineralske råstoffer og Materialer (MiMa) besøg af direktøren for National Minerals Information Center, USGS. Steven Fortier, som vil give et foredrag med titlen Factors affecting mineral criticality: the US perspective. Foredraget vil belyse den amerikanske vinkel på de kritiske råstoffer og de strategier, man satser på for at imødegå forsyningskriser.


Tidspunkt: kl. 15:00 (foredraget varer ca. 1 time)
Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Auditorum A (3. sal)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København K

Alle interesserede er velkomne - TILMELDING

Kontakt:
Per Kalvig
Centerleder
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka@geus.dk
6. januar 2016
GEUS registrerer kraftig rystelse fra Nordkorea d. 6. januar 2016
GEUS seismografer i Grønland og Danmark har i nat registreret en usædvanlig rystelse. Rystelsen stammer fra det nordlige Nordkorea og fandt sted kl 02:30 dansk tid. Området rammes normalt ikke af jordskælv, men er kendt som et sted, hvor Nordkorea tidligere har foretaget atomprøvesprængninger.

Flere indicier, udover lokaliteten, peger på at rystelsen stammer fra en eksplosion og ikke fra et naturligt jordskælv. Signalet på seismogrammerne er meget enkelt og kortvarigt i modsætning til de komplekse bølgeformer naturlige jordskælv afstedkommer. Derudover viser beregninger, at kilden til rystelsen har befundet sig meget nær jordoverfladen.

GEUS har beregnet størrelsen på rystelsen til 5.5 mb på Richterskalaen, da denne giver nem mulighed for sammenligning med ældre rystelser. Nordkoreas seneste internationalt bekræftede atomprøvesprængning fandt sted d. 12. februar 2013 på samme lokalitet som nattens rystelse. Sprængningen i 2013 blev også af GEUS målt til 5.5 mb, og signalerne fra 2013 og 2016 er meget nær identiske. Se seismogrammer

Folketinget tiltrådte i 1996 FN-traktaten om forbud mod atomprøvesprængninger, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, og GEUS er ansvarlig for Danmarks seismologiske bidrag til FN’s overvågning.

For yderligere information:
Seniorforsker Tine B. Larsen, tbl@geus.dk, tlf. 91 33 39 32
Seniorforsker Trine Dahl-Jensen, tdj@geus.dk, tlf 91 33 39 19

Baggrundsinformation om FN-traktaten: www.ctbto.org
Baggrundsinformation om jordskælv: extra.geus.info/njs/njs_iff_01_00.html
4. januar 2016
Ny undersøgelse viser, at Indlandsisen hurtigere kan frigive smeltevand
En ny undersøgelse publiceret i Nature Climate Change viser, at smeltevand fra Indlandsisen i Grønland kan frigives hurtigere end forventet på grund af massive islag i de overfladenære lag af sne og firn.

En ny undersøgelse, af de såkaldte firn lag i Indlandsisen i Grønland, viser, at den seneste atmosfæriske opvarmning ændrer de overfladenære firn lags evne til at lagre smeltevand.

Undersøgelsen, som netop er publiceret i Nature Climate Change, viser, at store mængder smeltevand er trængt ned i sneen og firnen under de seneste års meget varme perioder. Her fryser vandet igen og danner massive islag, som virker som et låg, der forhindrer yderligere nedsivning af vand. Smeltevandet siver derfor ikke ned i firnen, men løber væk fra isen gennem floder på isoverfladen.

"Vi opdagede det for første gang i 2012, hvor der pludseligt blev dannet store floder af smeltevand oven på Indlandsisen. Derved kunne vi se, at smeltevandet ikke trængte ned i isen, som den plejede, men i stedet løb ud i havet," siger seniorforsker Dirk van As fra GEUS, som er medforfatter til artiklen, til videnskab.dk

Læs artiklen på videnskab.dk: Globale vandstigninger kan komme hurtigere end ventet
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/globale-vandstigninger-kan-komme-hurtigere-end-ventet

Se video og interview med Dirk van As fra GEUS:
AN ICE LID - more Greenland meltwater into the oceans.
http://www.undergroundchannel.dk/video/12476109

Læs også Nyhedsbrev nr. 9 2015 fra PROMICE
promice.org/Newsletter.html

Læs artiklen i Nature Climate Change:
Greenland meltwater storage in firn limited by near-surface ice formation
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate2899

Kontakt:
Seniorforsker Dirk van As, GEUS
Tlf.: 91 33 38 18
E-mail: dva@geus.dk
29. december 2015
Ny varslingsmodel skal forudsige oversvømmelser
Ny varslingsmodel, der også holder styr på vandet i jordlagene, kan hjælpe med til at forudsige oversvømmelser.

Danske forskere har lavet en ny varslingsmodel, der hjælper vejrtjenesterne med at forudsige oversvømmelser op til 48 timer, før de finder sted.

Arbejdet blev præsenteret ved American Geophysical Unions årlige møde i december i San Francisco, USA af post doc Xin He fra GEUS.

Den nye model benytter vejrudsigtsdata fra hele Danmark til at varsle grundvandsniveauet og hvor meget vand der er i vandløbene.

Fordelen ved den nye model er, at den kan hjælpe vejrtjenesterne med at forudsige hændelser, som der ellers er en risiko for, at de vil overse, hvis forskerne ikke har data om vandet opmagasineret i jordenlagene.

"Vi vil få brug for sådanne systemer i fremtiden. Verden bliver varmere og varmere, og vandet i floderne stiger," fortæller senior rådgiver Hans Jørgen Henriksen fra GEUS, som er medforfatter til arbejdet til ScienceNordic og videnskab.dk.

Læs artiklen på videnskab.dk: Oversvømmelser i Danmark kan forudses to døgn i forvejen.
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/oversvommelser-i-danmark-kan-forudses-dogn-i-forvejen

Kontakt:
Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Tlf: 91 33 36 12
Email: hjh@geus.dk
1 - 14 af 749 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Sidst opdateret: Mandag den 8. Feb. 2016 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)