23. Sept. 2014
Mange skovbrande påvirker Indlandsisen
Rekord i skovbrande går hårdt ud over Indlandsisen, det viser et nyt dansk satellitstudium.
Der har i 2014 været et rekordstort antal skovbrænde på den nordlige halvkugle. Det viser nye studier af satellitdata udført af forskningsprofessor Jason Box fra GEUS. En del af kulpartiklerne havner på Indlandsisen i Grønland, hvor de gør isoverfladen mørkere. Mørkfarvningen betyder at isen i langt højere grad optager solens stråler og smelter hurtigere.

"Den mørke is har på den måde stor indflydelse, hvor hurtigt Indlandsisen smelter," siger Jason Box fra GEUS til videnskab.dk.

Læs artikel på videnskab.dk: Rekord i skovbrande går hårdt ud over Indlandsisen.
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/rekord-i-skovbrande-gar-hardt-ud-over-indlandsisen
17. sept. 2014
Nitratreduktion i jordlagene – kan vi udpege hvor? Invitation til seminar
Resultaterne fra et nitratreduktionsprojekt præsenteres på et seminar på Aarhus Universitet, torsdag den 9. oktober 2014. Læs program og tilmeld dig.
NiCA projektet har udviklet et nyt koncept til at udpege områder, hvor den naturlige nedbrydning af nitrat er stor eller lille, og konceptet giver også en vurdering af usikkerheden. Resultaterne bliver præsenteret på et seminar på Aarhus Universitet, torsdag den 9. oktober 2014.

Regulering af det danske landbrug er ens landet over og har hidtil ikke taget hensyn til, at de naturlige betingelser for nitratreduktion varierer betydeligt afhængigt af geologien. Derfor rammer reguleringen også de dele af det danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt har, fordi nitraten alligevel bliver nedbrudt i jordlagene mellem rodzonen og vandløbet. Modsat er der således også områder, hvor den generelle regulering ikke er tilstrækkelig.

I NiCA projektet er der udført nye feltmålinger og modelberegninger af nitratkredsløbet i oplandet til Nordminde Fjord omkring Odder. Resultaterne viser, at der på grund af stor geologisk heterogenitet er en meget stor variabilitet i nitratreduktion indenfor få hundrede meters afstand. Tilsvarende viser analyser, at usikkerheden på nitratreduktionen er betydelig på lokal skala, men meget mindre på større skalaer. Der er endvidere foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser af forskellige former for differentierede reguleringer af landbrugspraksis. På seminaret præsenteres hovedresultaterne af projektet.

NiCA er et forskningsprojekt finansieret af det Strategiske Forskningsråd i perioden 2010-2014.

Læs programmet for seminaret og tilmeld dig på NiCA projektets hjemmeside:
nitrat.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1404821332|cgifunction=form
16. sept. 2014
Udveksling af geologisk viden og know-how i Arktis
I Nuuk blev uge 37 brugt på intens workshop med udveksling af viden om geologi, mineralressourcer og geovidenskab. I samarbejde med Canada-Nunavut Geoscience Office (CNGO) afholdt GEUS den 8.- 12. september en workshop på Grønlands Naturinstitut med spændende oplæg fra begge sider af Davis Strædet.
Formålet med workshoppen var at udveksle information mellem Nunavut, Grønland, Canada og Danmark om geologi, mineralressourcer og generel geovidenskab. Workshoppen indgår som en naturlig del af bestræbelserne på at opbygge geologiske kompetencer i både Nunavut og Grønland, hvor man ønsker at drage fordel af kultur- og klimamæssige fællestræk.

Dagene var spækket med spændende oplæg fra begge sider af Davis Strædet og ekskursion i Godthåbsfjorden. Mange af de faglige diskussioner tog afsæt i oplæggene, og efterfølgende blev mulighederne for fagligt samarbejde drøftet, ligesom erfaringer inden for administration og kompetenceopbygning i Nunavut og Grønland blev diskuteret.

Workshoppen var arrangeret at chefkonsulent Kisser Thorsøe, GEUS Nuuk, kit@geus.dk og chefgeolog David Mate, Canada-Nunavut Geoscience Office, Iqaluit, David.Mate@NRCan-RNCan.gc.ca.

For yderligere information kontakt statsgeolog Karen Hanghøj, kha@geus.dk, +45 2018 3366, Kisser Thorsøe eller David Mate.Deltagerne til workshoppen på Grønlands Naturinstitut, hvor GEUS Nuuk holder til. Nederst fra venstre: David Mate (Canada-Nunavut Geoscience Office), Mary Sanborn-Barrie (Geological Survey of Canada, Ottowa), Majken Djurhuus Poulsen (GEUS Nuuk), Linda Ham (Government of Nunavut), Sally Pehrsson (Geological Survey of Canada, Ottowa). I midten fra venstre: Karen Costello (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada), Holly Steenkamp (Canada-Nunavut Geoscience Office), Kisser Thorsøe (GEUS Nuuk), Anette Juul-Nielsen (Government of Greenland), Karen Hanghøj (GEUS), Tommy Tremblay (Canada-Nunavut Geoscience Office), Jonas Petersen (Government of Greenland). Bagerst fra venstre: Ronnie Suluk (Government of Nunavut), Mike Beauregaard (Government of Nunavut), Shunxin Zhang (Canada - Nunavut Geoscience Office), Alexander Bartels (GEUS) Christian Knudsen (GEUS), Thomas Find Kokfeldt (GEUS).Under feltekskursion i Godthåbsfjorden blev der set tre spændende fedtstenslokaliteter, her på Storø. Mike Beauregaard fra Government of Nunavut kunne fortælle lidt mere om sådanne lokaliteter på baggrund af hans arbejde med fedtstensforekomster i Nunavut.De gamle bjergarter i Nuuk-området blev studeret pr. båd under en feltekskursion i Godthåbsfjorden.

15. september 2014
Syv nye professorer i geologi på IGN
Med udnævnelsen af fem professorer og to adjungerede professorer i geologi bliver de fire forskningsgrupper i Sektion for Geologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) alle markant styrket. Sektionen inviterer alle interesserede til at deltage i den fælles tiltrædelsesforelæsning, som holdes den 3. oktober 2014.
Fem af de nye professorer er allerede ansatte i Sektion for Geologi, mens de to adjungerede professorer Jochen Kolb og Torben Sonnenborg kommer fra GEUS. Jochen Kolb, som har været forskningsprofessor ved GEUS siden 2011, tiltræder som adjungeret professor i forskergruppen Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer, og Torben Sonnenborg, som har været seniorforsker ved GEUS siden 2005, tiltræder som adjungeret professor i forskergruppen Vandressourcer.

Professor Karsten Høgh Jensen, som leder sektionen, forklarer: "Vi forventer, at de nye professorater vil styrke instituttet og samarbejdet på tværs af GeoCenter Danmark. Det vil medføre en øget fokus på geologi, som vi forventer, vil medføre en stigning i antallet af studerende, som søger uddannelse her, og nye større forskningsaktiviteter."

Læs mere om professorerne og se invitation til tiltrædelsesforelæsningen på IGN's hjemmeside:
http://ign.ku.dk/nyheder/2014/syv-nye-professorer-i-geologi-paa-ign/
1. september 2014
En mørk fremtid
Sneen på indlandsisens overflade er blevet mørkere de seneste 10 år. Grønlands indlandsis går en mørkere fremtid i møde. Sneen på indlandsisens overflade er blevet mere end 5% mørkere henover de seneste 10 år - og en mørkere overflade fanger mere sollys der igen giver mere afsmeltning. Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen var i Grønland i august, hvor han bl.a. besøgte en af PROMICE klimastationerne på Indlandsisen i Sydgrønland.

Læs mere og se billederne på PolarPortal.dk, hvor du også kan følge med i isens afsmeltning:
polarportal.dk/nyheder/nbsp/nyheder/en-moerk-fremtid/

Læs mere om den mørke is på PROMICE programmets hjemmeside:
promice.org/DarkeningIce.html

Kontakt:
Seniorforsker Andreas Ahlstrøm, GEUS
Tlf.: 91 33 38 10
E-mail: apa@geus.dk

Professor Jason E. Box, GEUS
Tlf.: 41 14 54 28
E-mail: jeb@geus.dk
29. august 2014
Evaluering af råstof trustfond i Verdensbanken
GEUS skal i gang med at evaluere Verdensbankens råstof trustfond, som skal sikre at råstofrige udviklingslande får noget ud af, at deres råstoffer bliver udnyttet.
GEUS har i samarbejde med Orbicon A/S vundet et projekt for Verdensbanken, som skal evaluere aktiviteterne fra 2009 til 2014 i Verdensbankens trustfond EI-TAF.

Extractive Industries Technical Advisory Facility (EI-TAF) er en multi-donor trustfond, som forvaltes af Oil, Gas and Mining Policy and Operations Division i Verdensbanken. EI-TAF tilbyder rådgivning og kapacitetsopbygning til råstofrige udviklingslande omkring kontraktforhandlinger med udvindingsindustrien og udarbejdelse af tilknyttede politiske reformer og rammer.

Formålet med EI-TAF er at hjælpe disse lande med at strukturere udviklingsprojekter med udvindingsindustrien og relaterede politikker, så man reducerer risikoen for fejlslåede projekter, som både kan være dyre og politisk vanskelige at rydde op efter.

EI-TAF vil skabe lige konkurrencevilkår mellem råstofrige udviklingslande og råstofselskaberne, for at sikre at landene også får noget ud af, at deres råstoffer bliver udnyttet.

Evalueringen starter den 1. september 2014, og resultaterne vil blive præsenteret til donor gruppen ved dens næste møde i foråret 2015.

Kontakt:
John Tychen, GEUS
Tlf.: 21 47 43 31
E-mail: jt@geus.dk
28. august 2014
Fint besøg på Grønlands Naturinstitut og GEUS Nuuk
Ministerdelegation på besøg på Grønlands Naturinstitut og GEUS Nuuk: Fra venstre til højre er det departementschef Thomas Egebo, specialkonsulent Jens Brandt Sørensen, direktør Marianne Thyrring (DMI), klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, adm. direktør Johnny Fredericia (GEUS), fuldmægtig Louise Sprotte-Hansen, Carsten Eskebjerg (DMI), fuldmægtig Morten Skovgaard Olsen (Energistyrelsen), chefkonsulent ministersekretær Janus Gohr Mørk, kontorchef Rikke Thoning, og vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen (GEUS).
Forstør
Tirsdag den 19. august underskrev Grønland og Danmark en femårig samarbejdsaftale på råstofområdet. I den forbindelse fik GEUS Nuuk fint besøg. En større delegation med klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen besøgte Grønlands Naturinstitut. I september 2013 oprettede GEUS et kontor i lokaler på Naturinstituttet med det formål styrke opbygningen af viden om geologi og råstoffer i Grønland.
Grønland og Danmark har indgået en samarbejdsaftale på råstofområdet vedrørende rådgivning og projektsamarbejde. Den nye aftale blev underskrevet tirsdag den 19. august og er gældende i fem år fra 1. januar 2015. Aftalen betyder, at GEUS vil fortsætte med at opbygge og sikre de geologiske kompetencer i Grønland i form af rådgivning og konkrete forsknings- og markedsføringsprojekter.

Aftalen blev underskrevet i Nuuk af klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard. Efter aftalen var underskrevet, besøgte ministeren sammen med blandt andet departementchef Thomas Egebo, GEUS’ direktør Johnny Fredericia og vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen Grønlands Naturinstitut, hvor GEUS i september 2013 oprettede et kontor netop med det formål at styrke viden, dialog og samarbejde om Grønlands geologi og råstoffer. Delegationen fik en rundvisning i bygningen og blev introduceret til det arbejde, der udføres på Naturinstituttet, og hørte om GEUS’ kontors opgaver i Grønland.

Læs mere:
Ny samarbejdsaftale styrker råstofudviklingen i Grønland
www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1408455487|cgifunction=form

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen besøger Naturinstituttet
www.natur.gl/kommunikation/nyheder/nyhed/a/klimaminister-rasmus-helveg-petersen-besoeger-naturinstituttet
27. aug. 2014
Øjenvidner til jordskælvssværm
Kort over Tasiilaq området. Gul tegnestift 65.7953N og 37.1552W angiver teltlejren, hvor de tre geologer fra GEUS en tidlig morgen mærkede sværmen af jordskælv. Røde prikker viser epicentrene for de enkelte jordskælv i sværmen. ANGG angiver placeringen af GEUS seismograf i Tasiilaq.
Forstør kortet
En tidlig morgen i juli i Sydøstgrønland var tre geologer fra GEUS øjenvidner i til en sværm af små jordskælv, mens de lå i soveposerne i deres telte i god kontakt med underlaget.
Nogle af geologerne fra GEUS havde rystende historier med sig, da de forleden vendte hjem til Danmark efter fire ugers feltarbejde i Sydøstgrønland. Geolog Thomas Find Kokfelt kunne fortælle, at han sammen med sine kolleger Sam Weatherly og Matti Nelleman Petersen havde oplevet en jordskælvssværm, mens de var på feltarbejde i et område 30 kilometer nordøst for Tasiilaq i Sydøstgrønland.

"Jordskælvssværmen fandt sted d. 22. juli 2014 om morgenen fra kl 06:31 til 07.56. Da det startede lå vi alle i vores telte og havde derfor god kontakt til underlaget," beretter Thomas Find Kokfelt og forsætter:
"I alt var der tale om ca. 9-10 rystelser over de 1½ time, og hver rystelse varede nogle få sekunder. I løbet af de første 10 minutter forekom 4 rystelser med jævne mellemrum, herefter var der længere tid, ca. 10-15 min imellem hver. Det sidste skælv kom efter ca. en halv time uden rystelser. De stærkeste rystelser var vel over 3 på Richter skalaen og var ledsaget af en rumlen efterfulgt af rystelser."

"Vi forhørte os samme morgen over GEUS´ radio, om andre felthold i området havde bemærket rystelserne; men ingen havde tilsyneladende bemærket dem."

Efter de rystede geologers hjemkomst har GEUS´ seismologer kigget på registreringerne fra Grønland, og de kunne bekræfte, at der har været en jordskælvssværm i området.

"Vi har logget 12 jordskælv i løbet af knap 4 timer alle med epicenter i nærheden af lejren, hvor Thomas, Sam og Matti befandt sig. Det største var 2.5 på Richter skalaen, "siger seismolog Trine Dahl-Jensen fra GEUS.

Størrelsen af jordskælvene i sværmen lå i intervallet fra 1.1 til 2.5 på Richter skalaen. Der sker jævnligt jordskælv i Tasiilaq området og fra starten af 2014 og frem til den 25. august er der således registreret 129. Det største er 2.5 skælvet i sværmen af jordskælv, som geologerne mærkede i teltlejren.

Jordskælvssværme i Grønland
Sværme af jordskælv er tidligere blev observeret i Grønland. Et af områderne er ved Umiivik ud for kysten i Sydøstgrønland omkring 190 kilometer sydvest for Tasiilaq. Det viser et nyt studium, som i løbet af sommeren blev publiceret af GEUS´ seismologer i Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31.

En jordskælvssværm er en serie af jordskælv af samme størrelse, som finder sted i et begrænset område. Størrelsen af det største jordskælv er typisk mindre end 4 på Richter skalaen. Jordskælvsaktiviteten i sværme er markant forskellig fra aktiviteten i mere almindelige jordskælv, som ofte er kendetegnet ved et stort hovedskælv efterfulgt af mindre efterskælv.

Jordskælvssværme optræder ofte i områder med tektonisk og/eller vulkansk aktivitet, men de forekommer også i stabile miljøer langt fra jordens pladegrænser fx i områder med ældre geologiske grænser. Ifølge det nye studium er jordskælvssværmen ved Umiivik såleledes registreret tæt på en stor geologisk grænse mellem det gamle arkæiske landområde mod syd og det palæo-proterozoiske foldebælte mod nord.

"Vi kender ikke årsagen til sværmen ved geologernes lejr, selv om det er et område med relativt mange jordskælv generelt," siger Trine Dahl-Jensen.

Yderligere information
Læs artiklen: Earthquake swarms i Greenland i Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31.
www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/31/Documents/nr31_p75-78.pdf

Mere om jordskælv på GEUS' e-learnings program: Når jorden skælver
geus.net/e-learning/njs/index.html

Kontakt:
Seniorforsker Trine Dahl-Jensen
Tlf.: 91 33 39 19
E-mail: tdj@geus.dk

Thomas Find Kokfelt
Tlf.: 91 33 38 83
E-mail: tfk@geus.dk
19. august 2014
Ny samarbejdsaftale styrker råstofudviklingen i Grønland
Den nye rammeaftale blev underskrevet af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Jens-Erik Kirkegaard og klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen tirsdag den 19. august. De var begge glade og tilfredse med resultatet.
Forstør foto
En ny og forbedret platform for samarbejde er nøgleordet i den nye samarbejdsaftale, der er indgået mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Aftalen løber fra den 1. januar 2015 til 31. december 2019 og vil afløse den nuværende femårige samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at GEUS vil medvirke til at opbygge og sikre de geologiske kompetencer i Grønland i form af rådgivning og konkrete forsknings- og markedsføringsprojekter. Ligeledes vil GEUS understøtte opbygningen af geologiske kompetencer og viden i Grønland.

Læs pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
www.kebmin.dk/nyheder/ny-samarbejdsaftale-styrker-raastofudviklingen-groenland

16. august 2014 - opdateret 18/8 kl. 11
Jordskælv ryster Bornholm
Seismogram fra GEUS seismograf på Bornholm
Forstør
Jordskælvet havde sit epicenter ca. 10 km syd for Dueodde
Forstør
Natten mellem fredag og lørdag d 16. august 2014 kl 00:36 blev Bornholm rystet af et lille jordskælv. Jordskælvet havde sit epicenter ca. 10 km syd for Dueodde og målte 2.6 på Richterskalaen. Selvom jordskælvet var lille, kunne det tydeligt mærkes på Bornholm. Jordskælvet blev registreret på seismografer så langt væk som i Norge.
Seismogrammerne fra GEUS seismograf på Bornholm viser tydeligt, at S-bølgen kun kommer ca. to et halvt sekund efter P-bølgen. Det fortæller os, at epicenter er tæt på seismografen. Det viste tidsudsnit er ca 15 sekunder langt. Læs mere om P- og S-bølger på GEUS e-learning om jordskælv her http://geus.net/e-learning/njs/njs_iff_03_01.html

GEUS har ikke tidligere registeret et jordskælv i dette område, men det er ikke usædvanligt, at små jordskælv popper op steder, som ikke er kendt for jordskælvsaktivitet. Jordskælvet udgjorde ingen fare for mennesker eller infrastruktur.

GEUS opfordrer alle, som har mærket jordskælvet til indberette deres oplevelse på vores spørgeskema.

Kontakt:
Seniorforsker Trine Dahl-Jensen (tdj@geus.dk - tlf.:91333919)
Seismolog Peter Voss (pv@geus.dk - tlf.:40216288)
Seniorforsker Tine B. Larsen (tbl@geus.dk - tlf.:91333932)7. juli 2014
Bulletin 31: Review of Survey activities 2013 (RoSa)
Cover of Bulletin No. 31
Cover of Bulletin No. 31
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31 is now available on www.geus.dk and the printed version is also available. The price for the 98 pages long printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.

Review of Survey activities 2013, edited by Ole Bennike, Adam A. Garde and W. Stuart Watt, presents a selection of 22 papers reflecting the wide spectrum of activities of the Geological Survey of Denmark and Greenland, from the microscopic to the plate-tectonic level.

The Survey’s activities in Denmark and surrounding areas are illustrated by 11 articles covering mapping of fractures in Precambrian rocks, shale gas investigations, chalk architecture, a new technique for CO2-flooding experiments of chalk, Cretaceous and Palaeogene biostratigraphy, groundwater geology, Quaternary geology, stormwater management and geothermal energy.

Activities in Greenland are covered by nine papers, four of which deal with mineral and petroleum exploration. One paper deals with seismology, three papers describe the Survey’s monitoring of the Greenland ice sheet and one paper deals with long-term changes of the Upernavik Isstrøm.

The Survey’s activities in the new Center for Minerals and Materials (MiMa) are the subject of one paper, and finally on the occasion of its 125th anniversary in 2013, the Survey’s history is briefly described.

Download the individual articles or the entire Bulletin from:

www.geus.dk/publications/bull/nr31/index-uk.htm

The printed version of Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin will be available from:
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +4538 14 20 50, e-mail: geus@geus.dk

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin: Scientific, internationally reviewed papers based on research results from Denmark, Greenland, the Faroe Islands and off-shore areas, as well as other countries where the Survey works. The Bulletin is currently published with three annual issues, including Review of Survey activities which contains a number of concise, 4-page contributions about selected research activities. All articles in the Bulletin series can be downloaded on: www.geus.dk/publications/bull/index-uk.htm

2. juli 2014
Årsberetning 2013 for GEUS
Cover Årsberetning 2013
GEUS' Årsberetning 2013 kan nu læses på nettet.
GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
GEUS kunne i 2013 fejre sit 125 års jubilæum, og 2013 blev også året, hvor GEUS åbnede et nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer og et kontor i Nuuk. Publikationen, som har titlen:125 års geologisk forskning for samfundet, beskriver udvalgte aktiviteter af GEUS' virksomhed og dækker områderne:
 • Databanker og formidling
 • Vandressourcer
 • Energiråstoffer
 • Mineralske råstoffer
 • Natur og klima
 • GEUS derude
 • Året i glimt
Læs publikationen: 125 års geologisk forskning for samfundet. Årsberetning 2013
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/13/Sider/default.aspx

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk
19. juni 2014
Mød GEUS' forskere om bord på forskningsskibene Dana og Oden
Dana
Dana. Mød GEUS på forskningsskibet Dana lørdag 21. og søndag 22. juni mellem 10 og 17

Den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden (Foto: Det Svenske Polarforskningssekretariat)
GEUS' maringeologer er om bord på Dana i weekenden 21. og 22. juni med en udstilling, der giver publikum et indblik i nogle af de marine forskningsområder, der arbejdes med på GEUS, bl.a. med Dana som platform. Og på Skandinaviens største isbryder Oden vil GEUS' forskere fortælle om kortlægningen af den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Det foregår på Åbent-Skibs-Dag tirsdag den 24. juni.
Den 21. til 26. juni foregår sommerens store videnskabsfestival Science in the City i København. I den forbindelse sætter en flåde af forskningsskibe i weekenden 21.-23. juni kursen mod hovedstaden, hvor de vil lægge til, og besætning og forskere vil give offentligheden en unik mulighed for at komme om bord og finde ud af mere om livet og det videnskabelige arbejde, der udføres til havs.

Skibene, der kommer fra både Danmark, Tyskland og Sverige, spænder over en bred vifte af både nye og gamle forskningsfartøjer. Skibene, som lægger til ved Amaliekajen nedenfor Amalienborg, er Danmarks største forskningsskib Dana fra Danmarks Tekniske Universitet Dana og det nybyggede Aurora fra Aarhus Universitet. Også det tyske Clupea og den svenske isbryder Oden vil være åben for publikum. Oden lægger dog til ved Orientkaj.

Dana finder du GEUS i mandskabsmessen lørdag 21. og søndag 22. juni mellem 10 og 17.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden Science in the City

www.scienceinthecity.dk/da/artikel/koebenhavn-invaderes-af-forskningsflaade

Oden ligger ved kaj ved Frihavnen i København (Pier 254, Orientkajen fra mandag den 23. til torsdag 26. juni 2014). Der er Åbent-Skibs-Dag, tirsdag 24. juni kl. 11-16.
Læs mere om arrangementet Åbent-Skibs-Dag på Skandinaviens største isbryder Oden

www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_arrangementer.pl?id=1402053921&cgifunction=form
17. juni 2014
Uran som energikilde - ny udgave af URAN-hæfte
Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.
I Grønland findes en række kendte forekomster af uranholdige mineraler, der potentielt kan være af betydelig økonomisk betydning, og som med ophævelsen af nultolerance-princippet kan blive mål for udenlandske selskabers efterforskning. Der pågår desuden undersøgelser af mulighederne for at producere uran som biprodukt fra Kvanefjeld i Sydgrønland.

Hæftet Information og fakta om udvinding af uran i Grønland, der udgives af GEUS i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), har til formål at formidle viden og fakta om uran, og besvarer blandet andet spørgsmål som
 • Hvad er radioaktive stoffer?
 • Hvad er uran, og hvad bruges det til?
 • Hvordan brydes uran?
 • Når minen lukker – hvad så?
Hæftet findes på dansk og grønlandsk og kan downloades:

URAN_GL_2014_web.pdf (på grønlandsk)
URAN_DK_2014_web.pdf (på dansk)

1 - 14 af 637 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Sidst opdateret: Onsdag den 24. Sept. 2014 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)