7. april 2014
Bestyrelsesformanden for GEUS Minik Rosing modtager Tøger Seidenfaden-prisen
Bestyrelsesformanden for GEUS professor Minik Rosing fra Geologisk Museum har modtaget Tøger Seidenfaden-prisen på 25.000 kr.
Professor Minik Rosing har modtaget Tøger Seidenfaden-prisen for at skabe debat om forholdet mellem Danmark og Grønland, skriver Politiken.

"Minik Rosing får først og fremmest Tøger Seidenfaden-prisen som anerkendelse for den svære, men vigtige debat om det dansk-grønlandske forhold, som han de senere år har været med til at rejse", siger priskomiteen i en udtalelse.

Den grønlandsk-danske geolog bliver den tredje modtager af prisen, som er givet hvert år, siden Politikens chefredaktør døde i 2011, til en person, der er i stand til at skabe debat om et vigtigt emne – gerne et, der vækker stærke følelser.

Læs Politiken artiklen: Veltalende geolog får Tøger-prisen.
politiken.dk/kultur/ECE2253328/veltalende-geolog-faar-toeger-prisen

Kontakt:
Administrerende direktør Johnny Fredericia, GEUS
Tlf.: 91 33 34 01
E-mail: jfr@geus.dk


3. april 2014
Vurdering af uran-potentialet i Grønland
GEUS har udgivet en rapport med en overordnet geologisk vurdering af uran potentialet i Grønland, som er baseret på eksisterende data og viden om de geologiske miljøer.
GEUS har udarbejdet en overordnet geologisk vurdering af Grønlands uranpotentiale. Rapporten peger på de områder, hvor GEUS vurderer, at der er størst sandsynlighed for at finde nye uranforekomster, og er målrettet mineralefterforskningsselskaber. Vurderingen er baseret på en systematisk gennemgang af de geologiske miljøer, som erfaringsmæssigt indeholder uran-mineraliseringer med økonomisk potentiale. Desuden indgår oplysninger om fund og eksisterende urandata i vurderingen. Rapportens vurderinger af uranpotentialer er relative og klassificeres som store/medium/små, da der ikke er viden nok til en yderligere klassificering. Den anvendte metode er i overensstemmelse med international praksis for evalueringer af områders mineralpotentialer. GEUS vurderer i rapporten, at der findes områder med højt uranpotentiale i Sydgrønland, flere steder i Vestgrønland, i Thule-bassinet i Nordvestgrønland og i det centrale Østgrønland.

Download rapporten:
An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland. MiMa-report 2014/1 (pdf-fil ~3mb)

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
MiMa er et rådgivningscenter ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa skaber viden om mineralske råstoffer og råstoffernes værdikæde fra efterforskning til genbrug.

Kontakt:
Per Kalvig, centerleder
Tlf.: 91333864
E-mail: pka@geus.dk

Karen Hanghøj, statsgeolog
Tlf.: 91333851
E-mail: kha@geus.dk
29. marts 2014
Danmarks Geologipris for studiet af magmabjergarter i det Nordatlantiske område.

Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2013 til professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet.
Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2013 til professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet.
Forstør foto
Christian Tegner fra Aarhus Universitet har fået Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
Christian Tegner fra Aarhus Universitet har fået Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
Forstør foto
Professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet har modtaget Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
Danmarks Geologipris 2013 blev lørdag den 29. marts tildelt professor Christian Tegner fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet hans enestående studier af magmabjergarter i det Nordatlantiske område og specielt for hans store bidrag til udforskningen af magmabjergarterne i den såkaldte Skærgaard Intrusion i Østgrønland.

Skærgaard Intrusionen er en 56 mio. år gammel magmaforekomst, hvor man har et ideelt snit gennem et tidligere magmakammer. Det er her muligt at studere de bjergarter og de processer, der ligger til grund for magmakammerets tilblivelse med dets helt specielle opbygning. Det er en såkaldt lagdelt intrusion, hvor magmaet er størknet gradvist over en længere periode, og hvor de forskellige bjergartstyper er blevet udskilt trinvis under indflydelse af deres forskellige størkningstemperaturer, cirkulerende strømme i magmaet og bundfældning af de tungere bestanddele.

Det har i mange år tiltrukket forskere fra hele verden og en af dem er Christian Tegner, som har bidraget til forståelsen af magmakammerets dannelse og de nu blottede magmabjergarter. Gennem kemiske studier af bjergarterne og studier af deres småskala strukturer har Christian Tegner blandt andet bidraget til diskussionen af temperaturforholdene under størkningen af magmaet, tilførslen af magma, afkølingshastigheden og cirkulationen af magmaet i kammeret.

I tillæg til studierne af Skærgaard Intrusionen har Christian Tegner arbejdet med magmatiske bjergarter i Island og har for nylig været involveret i studier af vulkanske bjergarter ved Kap Washington i Nordgrønland.

Prisen blev overrakt af administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: "Christian du har givet os en øget forståelse af nogle vigtige processer i gamle vulkankamre, der ikke blot er spændende - men også af betydning for at forstå forekomsten af værdifulde mineraler, deres mængde og udbredelsen i sådanne intrusioner."

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk eller hos foreningens formand Lars Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, tlf.: 35 32 24 54, e-mail: ln@ign.ku.dk

Prismodtageren kan kontaktes på:
Professor Christian Tegner
Tlf.: 87 15 63 92 / 51 92 82 01
E-mail: christian.tegner@geo.au.dk
26. marts 2014
Østgrønland fjelde er meget unge
Ny forskning viser, at fjeldene i Østgrønland blev dannet for 'kun' 10 millioner år siden. De lagde efterfølgende fundamentet for, at Indlandsisen kunne blive skabt.
For 10 millioner år siden begyndte Østgrønland at rejse sig. I to store snuptag gik kæmpe områder fra at være flade sletter i havniveau til at være op imod 3,7 kilometer høje fjelde.

Det er konklusionen i to nye studier, som en international gruppe forskere fra blandt andet GEUS for nyligt har offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Global and Planetary Change.

»Fjeldene har rejst sig voldsomt hurtigt. Det første ryk opad skete for 10 millioner år siden og så igen for fem millioner år siden. Det er på den måde meget unge bjerge, hvis alder vi ikke kendte til før nu. Opdagelsen kan være med til at forklare, hvornår og hvordan Indlandsisen blev skabt,« siger seniorforsker Peter Japsen fra GEUS til videnskab.dk.

Læs artiklen på videnskab.dk: Nyt krudt til videnskabelig strid: Østgrønlands fjelde er ekstremt unge
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nyt-krudt-til-videnskabelig-strid-ostgronlands-fjelde-er-ekstremt-unge

Kontakt:
Seniorforsker Peter Japsen, GEUS
Tlf.: 91 33 39 26
E-mail: pj@geus.dk
25. marts 2014
E-learningsprogram om jordskælv og pladetektonik
Når jorden skælver
Når jorden skælver
"Når jorden skælver" er et e-learningsprogram, som indeholder både generel teori og konkret viden om nogle af de største jordskælvskatastrofer i de senere år.Jordskælv kan have voldsomme konsekvenser for mennesker, som opholder sig i særligt udsatte områder. Men hvad er det egentlig jorden har gang i? Det kan man få svar på i E-learningsprogrammet "Når jorden skælver", som indeholder både generel teori om jordskælv og pladetektonik og konkret viden om nogle af de største jordskælvskatastrofer i de senere år.

I "Når jorden skælver" kan man få en masse at vide om jordskælv gennem billeder og fortælling:
 • hvad er et jordskælv?
 • hvorfor opstår jordskælv?
 • hvordan måler man jordskælv?
 • hvordan kan man beskytte sig?
 • Hvad skete der ved nogle af de større katastrofer?
 • ...og meget, meget mere
Indholdet henvender sig til elever i udskolingen (7.-10 klasse), samt til Naturvidenskabeligt Grundforløb i gymnasiet. "Når jorden skælver" er tænkt som inspiration og afveksling i undervisningen i naturfag, og materialet er også velegnet til selvstudium.

Besøg "Når jorden skælver"

Kontakt
Seismolog Tine Larsen, GEUS
Tlf.: 91 33 39 32
E-mail: tbl@geus.dk

20. marts 2014
Kongeriget vokser: Kontinentalsokkelkrav nord for Færøerne godkendt i New York.
Havbundsområdet
Havbundsområdet, som dækker 87.792 km2 uden for 200 sømilegrænsen nord for Færøerne
Forstør kort
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) har nu afsluttet behandlingen af den første af Rigsfællesskabets delsubmissioner med krav om rettigheder til kontinentalsokkel uden for 200 sømil (M). Dette skete ved udstedelse af en CLCS-rekommandation, der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M, som regeringen sammen med landsstyret havde foreslået i den submission, som blev indleveret til De Forenede Nationers generalsekretær den 29. april 2009.
En submission er en præsentation af dokumentation som krævet i henhold til FN's Havretskonventions artikel 76 til en stats fastlæggelse af ydergrænsen for sin kontinentalsokkel uden for 200 M fra kysten.

Efter at submissionen blev afleveret i 2009, indledte CLCS behandlingen i 2012 i en underkommission. I forbindelse med behandlingen har Rigsfællesskabets delegation været indbudt til fire møder med underkommissionen for nærmere at redegøre for en række spørgsmål. Underkommissionen indstillede på grundlag heraf, at CLCS anbefalede den foreslåede ydre grænse. CLCS har nu i sin helhed tiltrådt underkommissionens indstilling og anerkender derved adkomst til et havbundsområde, som dækker 87.792 kvadratkilometer uden for 200 sømilegrænsen nord for Færøerne. Se vedhæftede kortskitse.

Der er overlappende krav i området over for Norge og Island. De tre stater aftalte dog allerede i 2006 en delingsformel, som skal anvendes ved den endelige grænsedragning, når alle tre submissioner er færdigbehandlede af CLCS. Behandlingen af Norges submission afsluttedes i 2009, og Islands forventes færdigbehandlet i indeværende år.

Det vil hermed være muligt inden for en overskuelig tid endeligt at fastlægge kontinentalsoklens grænser i området.

Yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til ministerråd Jørgen Lilje-Jensen, Folkeretskontoret, tlf. 33 92 03 05

Læs mere om Kontinentalsokkelprojektet på a76.dk.
14. marts 2014
Hæderspris for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
Prismodtageren med formand og næstformand
Prismodtager Bjørn Kaare Jensen med formand for ATV Jord og Grundvands bestyrelse Ida Holm Olesen (tv) og næstformand Nina Tuxen (th).
Bjørn Kaare Jensen
Bjørn Kaare Jensen
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

ATV-Fonden for Jord og Grundvand uddelte den 11. marts 2014, ATV Jord og Grundvands hæderspris 2014 til vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev overrakt af fondens formand Ida Holm Olesen, på ATV Jord og Grundvands årlige vintermøde i Vingstedcenteret ved Vejle, hvor flere hundrede branchefolk var mødt frem for at diskutere jord- og grundvandsforurening.

Bjørn Kaare Jensen fik prisen for et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

"Som vicedirektør på GEUS har du et bredt fundament for arbejdet, og de senere år har du sammen med Miljøministeriet blandt andet ydet en stor indsats gennem besøg i udlandet eller som vært i Danmark for at vise omverdenen de stærke kompetencer, Danmark har opbygget igennem især den nationale grundvandskortlægning," sagde Ida Holm Olesen ved overrækkelsen og forsatte:
"Dine kompetencer indenfor forskning, rådgivning og teknologi på grundvandsområdet kommer i spil flere steder, eksempelvis i dit formandskab for Danish Water Forum, som samler de danske vandaktører bredt og sætter vand på dagsordenen nationalt som internationalt, og også i det aktuelle samarbejde China Europe Water Platform, hvor du er tovholder i forhold til grundvand."

Bjørn Kaare Jensen koordinerer arbejdsområderne Vandressourcer og Natur og Klima ved GEUS og er ansvarlig for den geologiske kortlægning i Danmark.

Læs mere om ATV Jord og Grundvands hæderspris
www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56

Kontakt:
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS
Tlf.: 91 33 34 03
E-mail: bkj@geus.dk
--> Opdateret 4. april - 12. marts 2014
Udbud af Sundhedsordning og svar på spørgsmål
GEUS' velfungerende Sundhedsordning sættes nu i udbud. Interesserede leverandører inden for området opfordres til at byde på opgaven.
Svar på spørgsmål i forbindelse med udbud af GEUS' SundhedsordningLokaler og faciliteter fremvises for interesserede tilbudsgivere tirsdag den 25. marts 2014 mellem 10.00 og 11.00, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig. Skriftlige spørgsmål kan stilles indtil mandag den. 31. marts 2014 kl. 12.00. Svar på spørgsmål fra hhv. fremvisningen og skriftlige spørgsmål offentliggøres på GEUS' hjemmeside senest fredag den. 4. april 2014 kl. 16.00. Sidste frist for modtagelse af tilbud tirsdag den. 22 april 2014 kl. 12.00. Drøftelser med inviterede tilbudsgivere sker fredag den. 29. april 2014.

Udbuddet kan ses på udbud.dk
www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=15669

Yderligere oplysninger
Uli Heyden
E-post: uh@geus.dk
Tlf: 9133 3453
Fax: 3814 2050

25. februar 2014
Tungsten potential in Greenland
Greenland has geological environments that are highly prospective for tungsten mineralizing processes.
Tungsten-associated mineralizing systems are evident in central East Greenland and South Greenland, and they are present in other regions of Greenland. This is one of the conclusions from a workshop on the assessment of undiscovered tungsten deposits held at GEUS in December 2013.

The highest ranked tracts, mineralization types and grade-tonnage estimates from the workshop are briefly summarized in the magazine Geology and Ore:

Read: Tungsten potential in Greenland. Geology and Ore no. 25, 2014

Contact:
Geologist Lars Lund Sørensen
Phone: 51 76 39 34
E-mail: lls@geus.dk
24. februar 2014
Reduktion af næringsstofbelastningen i Østersøen
Et nyt projekt Soils2Sea skal udvikle nye metoder til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra landbrugsjorde til Østersøen.
Både Baltic Sea Action Plan og EU´s vandrammedirektiv kræver, at man reducerer belastningen med næringsstofferne kvælstof og fosfor i Østersøen betydeligt i de kommende år, og det vil kun være muligt at nå disse mål ved at gennemføre fundamentale ændringer i landbrugspraksis og arealanvendelse.

For at nå målene er det nødvendigt at udvikle helt nye metoder, da alle lavt hængende frugter allerede er høstet. Den hidtidige regulering af brugen af næringsstoffer har været ens for alle områder uden skelen til, at de naturlige betingelser for tilbageholdelse af næringsstofferne varierer betydeligt afhængig af de hydrogeologiske forhold og vandstrømningen. Disse generelle reguleringer rammer derfor også områder hvor tilbageholdelsen af næringsstofferne er minimale, og resultaterne af reguleringen derfor er begrænset.

Soils2Sea skal udvikle en mere omkostnings-effektiv regulering, som tager hensyn til forskelle i tilbageholdelsen af næringsstofferne.

"Soils2Sea skal undersøge tilbageholdelse af kvælstof og fosfor i hele de hydrologiske kredsløb for at finde ud af, hvor det er mest effektivt at lave reguleringer," siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS, som er koordinator for projektet.

Projektet skal også komme med idéer til, hvordan man bedst styrer og administrerer en differentieret regulering, og man skal undersøge hvordan ændringer i arealanvendelse og klima kan påvirke næringsstofbelastningen til Østersøen.

I projektet deltager der forskningsinstitutioner fra Tyskland, Polen, Rusland og Sverige, og fra Danmark deltager Aarhus Universitet, firmaet Sorbisense og GEUS. Projektet finansieres af EU's 7. rammeprogram og de otte lande omkring Østersøen.

Soils2Sea er en del af BONUS forsknings programmerne - Science for a better future of the Baltic Sea Region.

Læs mere om Soils2Sea projektet i BONUS in Brief December Newsletter
www.bonusportal.org/publications/bonus_in_brief_newsletter

Kontakt:
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS
Tlf.: 30 70 98 30
E-mail: jcr@geus.dk
4. februar 2014
Bulletin No. 30: Stratigraphic landscape analysis, thermochronology and the episodic development of elevated, passive continental margins.
Cover of Bulletin No. 30
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 30 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the beginning of week 7 (11.02.14). The price for the 150 pages long printed version is DKK 250 excluding VAT and postage.
Stratigraphic landscape analysis, thermochronology and the episodic development of elevated, passive continental margins by Paul F. Green, Karna Lidmar-Bergström, Peter Japsen, Johan M. Bonow and James A. Chalmers

The uplift histories of passive continental margins constitute an important area of research, first of all because of their worldwide economic importance. Uplift and exhumation control the maturation processes of petroleum in marginal sedimentary basins.

The histories of subsidence and uplift of passive continental margins are challenging to study and not least to explain in satisfactory ways, and different approaches and schools of thought have developed among different research groups over time.

The present volume applies stringent landscape analysis and state-of-the-art thermochronology to several passive continental margins around the world. The great importance of relict sedimentary covers in elevated and tilted continental margins is demonstrated, and the strengths and limitations of apatite fission track thermochronology are laid out in detail.

The authors demonstrate with a pioneering study of the margin of West Greenland and several other case studies that elevated, passive continental margins are not the results of continuous denudation and slow uplift acting on permanent highs. Instead, many margins have experienced complex histories of repeated subsidence, deposition, uplift, tilting and erosion. The nature of these processes is not yet well understood, but the regional extent of the vertical movements documented here suggests a plate-scale control.

Download the Bulletin from:
www.geus.dk/publications/bull/nr30/index-dk.htm

The printed version of Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin will be available from:
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +4538 14 20 50, e-mail: geus@geus.dk

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin: Scientific, internationally reviewed papers based on research results from Denmark, Greenland, the Faroe Islands and off-shore areas, as well as other countries where the Survey works. The Bulletin is currently published with three annual issues, including Review of Survey activities which contains a number of concise, 4-page contributions about selected research activities. All articles in the Bulletin series can be downloaded on: www.geus.dk/publications/bull/index-dk.htm

3. februar 2014
Drejebog om Geotermi
Drejebog til alle der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt er nu tilgængelig
Drejebogen "Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning" giver den helt grundlæggende forståelse, der er nødvendig for alle, der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt.

Bogen berører de områder, som i større eller mindre grad vil indgå i ethvert dansk geotermiprojekt, herunder:
 • De tekniske aspekter (seismik, boringer, overfladeanlæg, drift m.m.)
 • Usikkerheder og risikohåndtering i praksis
 • Økonomi (anlægsbudgetter, finansiering og driftsøkonomi)
 • Kontraktstrategi
 • Lovgivning og myndighedskrav
 • Organisatoriske forhold (opgaver, ansvarsforhold, beslutningskompetence mv.)
 • Tidsplaner
Drejebogen er udarbejdet for Energistyrelsen af: Grøn Energi, GEUS, Ross Engineering og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab.
Læs Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning.
drejebog_for_geotermi_2014-01-21.pdf (pdf-fil ~6mb)

Kontakt:
Statsgeolog Lars Henrik Nielsen, GEUS
Tlf.: 91 33 37 01
E-mail: lhn@geus.dk
30. januar 2014
New results from North Greenland added to the Zinc data Package
Recent fieldwork in North East Greenland adds new data to already established data package on zinc.
In 2012 and 2013 reconnaissance work was carried out in the Eastern part of the Franklinian Basin of North Greenland - within the framework of the so called NordZink project. The areas of Kronprins Christian Land, Peary Land and Amundsen Land were covered and stream sediment samples were collected. The analytical results of this work complement those included in the zinc data package, originally released in 2011. The new data (locations + complete analytical results) on these additional stream sediment samples can be downloaded at ZincDataPackageUpdate.xls (Microsoft Excel file ~600kb). This new data can be used in new exploration initiatives.

Further information on the results of the carried out work, including the setting of recently identified mineral occurrences, can be found in the following published reports:

Rosa, D. & Kalvig, P., 2013: Reconnaissance for Mississippi Valley-type Zn-Pb deposits in the Franklinian Basin, Eastern North Greenland – Results of the 2012 Season. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2013/19, 33pp.

Rosa, D., Rasmussen, J.A., Sørensen, E.V. & Kalvig, P., 2014: Reconnaissance for Mississippi Valley-type and SEDEX Zn-Pb deposits in the Franklinian Basin, Eastern North Greenland – Results of the 2013 Season. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2014/6, 40pp.

The reports can be ordered from bogsalg@geus.dk

Contact:
Senior Research Scientist Diogo Rosa
Telephone: 9133 3859
E-mail: dro@geus.dk

28. januar 2014
Velbesøgt Kulturnat på GEUS i Nuuk
Majken D. Poulsen fra GEUS er i gang med at bestemme en sten, som en af kulturnat-gæsterne i Nuuk havde medbragt.
På Kulturnatten i Nuuk lagde ikke mindre end 924 videbegærlige borgere vejen forbi Naturinstituttet, hvor GEUS har sit kontor.
Lørdag den 25. januar blev der afholdt Kulturnat i Nuuk og andre byer på kysten. GEUS´ kontor i Nuuk deltog naturligvis i begivenheden. Kontoret ligger på Naturinstituttet, der traditionen tro også deltog i Kulturnatten. Naturinstituttet har alle år været meget besøgt, og 2014 var ikke en undtagelse. I løbet af de tre timer, fra 19-22, der var åbent, var der 934 besøgende eller ca. 300 mere end sidste år.

Geologerne fra GEUS havde travlt med at besvare spørgsmål om jordskælv og geologiske naturressourcer i Grønland. Hvordan afgør geologerne, om der er værdifulde råstoffer i et område? Hvordan udvindes forskellige former for råstoffer? Og hvilke mineraler er vores hverdagsting lavet af? Det var blot nogle af de spørgsmål, som gæsterne fik besvaret.

Gæsternes egen viden kom også i spil, da der blev quizzet om viden om glaciologi, indlandsis og gletsjere. Der blev udtrukket to vindere, én blandt alle deltagerne og én blandt de rigtige besvarelser. Præmierne bestod af henholdsvis bogen "Grønlands geologiske udvikling" og en bog om GEUS' lange historie "Vi, de jordbundne".

Læs mere og se billeder i: Kulturnatten hos GEUS i Nuuk i glimt kulturnat_nuuk_2014_internet.pdf (pdf ~2mb)

Se vinderne af quizzen samt spørgsmål og svar i: Test din viden i glaciologi kulturnat_nuuk_2014_quiz_dk_svar.pdf (pdf ~36kb)

Se vinderne af quizzen samt spørgsmål og svar i: Ilisimasatit misilippigit sermersuit pillugit? kulturnat_nuuk_2014_quiz_gl_svar.pdf (pdf ~48kb)

Kontakt:
Kontorleder Kisser Thorsøe, GEUS
Tlf.: +299 36 12 62
E-mail: kit@geus.dk

1 - 14 af 611 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sidst opdateret: Fredag den 11. April 2014 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)