www.geus.dk > Arkiv (archive)
Forside
Baggrund
Medlemmer
Nyheder
VRI-system
Nordisk Program
Andre organisationer
Groundwater 2000
Konferencekalender
Links
logo-banner-dk
VRI-SYSTEM

BAGGRUND

VRI- INSTITUTIONS HJEMMESIDER:

 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI):
 
(Nedbør, lufttemperatur og potentiel fordampning)

DMI VRI-side

Danmarks JordbrugsForskning (DJF):
 
(Klima- og fordampningsdata, jord- og landskabsdata)

DJF VRI-side

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS):
 (Hydrogeologiske data, vandkvalitet grundvand)

GEUS VRI-side

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU):
(Vandløbsafstrømning, vandkvalitet overfladevand)

DMU VRI-side
(
Under udarbejdelse)


VRI – DATATYPER:

     

Tidsserier:

Geologiske databaser:

GIS data:

Aggregeret (pdf):

Klimadata

Borearkiv

Topografi

Link til pdf-filer

Afstrømning

Miljø-geofysiske data

Vandløbssystemer og dræning

 

Grundvandets trykniveau

Modeldatabase

Jordtypekort

 

Vandkvalitet i overfladevand

 

Jordartskort

 

Vandkvalitet i grundvand

 

Aktuel arealanvendelse

 

Vandindvinding, tilladelser

     

Klimadata
Beskrivelse:
Grundlaget for traditionelle klimadata (som lufttemperatur, lufttryk, vindhastighed og –retning, luftfugtighed, skydække, antal solskinstimer, stråling, nedbørsmængde, nedbørsintensitet etc.) er meteorologiske observationer foretaget på udvalgte steder (stationer) i landet. DMI råder over systematiske observationer foretaget gennem de seneste 125 år, men i takt med ændringer i teknik og behov, har stationsnet og metoder ændret sig en del over årene, hvorfor art, omfang og tilgængelighed af data afhænger af hvilken lokalitet, tidsopløsning og tidsrum man søger.
DJF har observerede fordampningsdata fra HL315 målere og klimadata fra DJF's forsøgsstationer.
Institutioner:
DMI:
VRI-siden ; Observationer: http://www.dmi.dk/vejr/index.html
DJF:
VRI-siden; Planteinfo: http://www.planteinfo.dk
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Afstrømning (Input DMU - under udarbejdelse )
Beskrivelse:
(5-10 linier)
Institutioner:
DMU : <link DMU/VRI institutionsprofil>
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

  • Input DMU (under udarbejdelse)

Data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

  • Input DMU (under udarbejdelse)

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

  • DMU: input DMU (under udarbejdelse)

top-lille 

Grundvandets trykniveau
Beskrivelse:
Målinger af grundvandets trykniveau, grundvandspejlinger, indsamles løbende fra en lang række grundvandsboringer landet over og lagres i GEUS's Jupiter-database. GEUS har siden 1950'erne drevet et pejlestationsnet bestående af over 100 boringer. I forbindelse med Vandmiljøplanens grundvandsovervågningsprogram (GRUMO og LOOP-områderne) er der siden 1989 foretaget regelmæssige grundvandspejlinger. Også pejletidsserier fra flere amter og større vandforsyninger, som driver et eget pejlestationsnet, findes i Jupiter. I forbindelse med udførslen af vandforsyningsboringer, geotekniske boringer, undersøgelsesboringer m.v. foretages normalt en måling af grundvandsstanden. Dvs. for en stor del af de boringer der er registreret i Jupiter, eksisterer der mindst en grundvandspejling. Endelig findes der i Jupiter kortere eller længere grundvandspejleserier fra større hydrogeologiske projekter som f.eks. Karup-, Suså- og Nordvand-undersøgelser.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden  
Data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Vandkvalitet i overfladevand  (Input DMU -  under udarbejdelse )
Beskrivelse:
(5-10 linier)
Institutioner:
DMU : <link DMU/VRI institutionsprofil>
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

  • Input DMU (under udarbejdelse)

Data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

  • Input DMU (under udarbejdelse)

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

  • DMU: Input DMU (under udarbejdelse)

top-lille 

Vandkvalitet i grundvand
Beskrivelse:
Den grundvandskemiske database ved GEUS rummer kemiske analyser af grundvand tilbage fra ca. 1900. Det drejer sig om prøver analyseret ved det daværende DGU, samt analyser, som er indberettet ved etablering af vandforsyningsboringer, analyser fra den løbende kontrol heraf, analyser fra større forskningsprojekter (fx NPO) og analyser, som er tilvejebragt inden for Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Databasen rummer for nuværende knapt 91.000 prøver med tilsammen godt 1,6 millioner enkeltanalyser. Tilvæksten er i størrelsesordenen 12.000 til 15.000 prøver og 180.000 til 200.000 enkeltanalyser om året. Indlæsningen foregår udelukkende via Miljøstyrelsens STANDAT-format.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden
Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Vandindvinding, tilladelser
Beskrivelse:
GEUS's Vandressourceregister rummer principielt data fra alle vandindvindingsanlæg i Danmark, altså såvel vandværker som enkeltanlæg (markvanding, industri osv.). Oplysninger baseres på årlige indberetninger fra amtskommunerne. Foruden den årlige indvinding i m3 kan bl.a. følgende oplysninger findes: Anlæggets navn, type, koordinater, indvindingstilladelse og tilknyttede boringer. Desuden kan der for vandværkerne være oplysninger om forsyningens fordeling på kategorier. Der findes data fra ca. 1985 og frem. Datadækningen er svingende - både tidsmæssigt og amtsmæssigt. Man kan derfor ikke regne med at få et fuldstændigt billede af den danske vandindvinding baseret på dette registers data. Nærmere oplysninger og levering af data hos Frants von Platen,
fph@geus.dk
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden
Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Borearkiv (JUPITER)
Beskrivelse:
Jupiter-systemet er GEUS database-system for i princippet alle data indenfor miljøområdet. Systemet blev sat i drift i 1998 som erstatning for det daværende Zeus-system for boringsdata (administrative, tekniske og geologiske data). Sidenhen er det blevet udvidet til også at kunne håndtere grundvandskemiske data og pejledata. Det er planen i 1999 at videreudvikle systemet med databaser for drikkevandskemi og vandressourcer (tilladelser og indvundne mængder). På længere sigt vil der derudover blive udviklet håndtering af marin shallow-seismik, geokemiske og andre analyser, m.v..Spørgsmål ang. Jupiter kan rettes til:
jtu@geus.dk.
GEUS har ikke for tiden åbnet for direkte offentlig adgang til Jupiter-systemet. Men data derfra kan leveres på det såkaldte PC-Zeus format. Er man interesseret i dette kan henvendelse ske til GEUS' konsulenttjeneste på tlf. 38142910 eller email til:
nk@geus.dk.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden

Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

top-lille 

Miljø-geofysiske data (GERDA)
Beskrivelse:
Gerda-systemet er GEUS'nye databasesystem for lagring af "miljø-geofysiske" data. Databasen er udviklet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Århus Amt, Århus Universitet, Dansk Geofysik A/S, WaterTech A/S og Geografik A/S. Databasen kan håndtere de almindelige former for geoelektriske målinger (Wenner, Schlumberger, MEP, Slæbegeoel og TEM) samt borehulslogs.
Det er planen, at systemet skal videreudvikles i den kommende tid til bl.a. også at kunne lagre tolkninger af geoelektriske målinger. Systemet er lagt an på, at brugerne selv kan udtrække data via internettet, eller alternativt abonnere på jævnlige dataudtræk. Der opkræves betaling for begge former. Gerda-systemet har sine egne hjemmesider på internettet her:
gerda.geus.dk.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden

Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

top-lille 

Modeldatabase (Numeriske grundvandsmodeller)
Beskrivelse:
Den landsdækkende modeldatabase er en metadatabase som indeholder oplysninger om integrerede hydrologiske model opstillinger / numeriske grundvandsmodeller, såvel regionale modeller opstillet i forbindelse med den Nationale Vandressource Model som lokale modeller typisk opstillet af rådgivende firmaer for amtskommuner. Modeldatabasen indeholder dels de oprindelige modelsetup filer som er nødvendige for at foretage modelsimuleringer og dels et kvalitetsdokument tilhørende hver enkelt grundvandsmodel, som i kortfattet form dokumenterer formål, antagelser, datagrundlag, kalibrering og verifikation af modellen. I kvalitetsdokumentet findes desuden en fil-liste som gør rede for ophavsretslige forhold.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Topografi og administrative grænser
Beskrivelse:
Dette dækker både over højdeinformation (kurver og grid) og objekter på overfladen (huse, veje m.v.) samt matrikelgrænser.
Institutioner:
Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS):
http://www.kms.dk
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Vandløbssystemer og dræning
Beskrivelse:
 I forbindelse med Vandmiljøhandlingsplanen (VMP) anvendes digitale kort over vandløb (ca. 17.000 – heraf en del rørlagte), søer, farvande og VMP-målestationer. Alle farvande og målestationer har oplande tilknyttet. Dette gælder også 90% af vandløbene. Korttemaerne stammer bl.a. fra amterne og Hedeselskabet og svarer i målestok ca. til 1:50.000. GEUS har ophavsretten.
Institutioner:
DMU : <link DMU/VRI institutionsprofil>
GEUS:
VRI-siden
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

DMU: Et nyt vandløb- og søtema udviklet i samarbejde mellem DMU og GEUS vil være klar i år 2000.

top-lille 

Jordartskort
Beskrivelse:
Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000 er fremstillet på baggrund af 110 års kartering i felten. Godt 80 % af landet er p.t. dækket, svarende til ca. 360 KMS 4-cm kortblade. Kortene indeholder ca. 175.000 polygoner med angivelse af de fundne jordarter indtil 1 meters dybde. Til kortværket hører en metadatabase, en kortteknisk og en geologisk beskrivelse samt en legende med de af GEUS anvendte farver. Kortværket opdateres årligt med nye områder.
Institutioner:
GEUS :
VRI-siden
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

top-lille 

Jordtypekort
Beskrivelse:
Indholdet i DJF's databaser er indsamlet gennem de aktiviteter, som blev påbegyndt i 1975 af Sekretariatet for Jordklassificering, senere Arealdatakontoret (ADK). De første data bestod primært af resultater fra jordbundsklassificeringen, som blev gennemført i sidste halvdel af 1970'erne. Arealdatakontorets centrale rolle i forbindelse med udviklingen af GIS for data vedrørende jord, skov og vand var baggrunden for, at man i 1980'erne udpegede afdelingen til at bestride fagdata-centerfunktionen for jord- og skovressourcedata. En del af datasamlingerne er produceret ved afdelingen på grundlag af informationer, som er indsamlet af andre institutioner, hvorfor der til visse datatyper er knyttet forhold af ophavsretslig karakter.
Institutioner:
DJF:
VRI-siden
Meta data på www pr. 1.1.2000 uden brugerbetaling:

Link til oversigt over publikationer, rapportering af data mv.:

  • Er under opbygning

top-lille 

Aktuel arealanvendelse, planer og restriktioner i arealanvendelsen
Beskrivelse:
GEUS har CORINE-kortet, som viser arealanvendelsen (ca. 10 år gammelt) i EU. Målestok 1:100.000.
I år 2000 vil AIS (DMU) kunne tilbyde en række nye og mere præcise korttemaer. Forskellige korttemaer hos hhv. Landsplanafdelingen, SNS og amterne vil indgå i AIS.
I forbindelse med Regionplan 97 har amterne udpeget 3 kategorier af områder: 1) Områder med særlige drikkevandsinteresser, 2) Områder med drikkevandsinteresser og 3) Områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I regionplanerne findes der retningslinier for, hvordan udviklingen mht. erhverv, beboelser og andre anvendelser i de udpegede områder skal ske. Amternes retningslinier er forskellige, men fælles for alle er, at aktiviteter, som kan medføre risiko for grundvandet, så vidt muligt skal placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at der næppe vil komme nye industriområder eller lossepladser i områder med særlige drikkevandsinteresser. Hver gang der er ønske om at ændre arealanvendelsen i et område, skal amtet vurdere, om det er acceptabelt i forhold til grundvandet. Flere amter vil desuden arbejde for at få flyttet erhverv, der kan true grundvandet væk fra områder med særlige drikkevandsinteresser. Læs mere om baggrund og formål med udpegningen i Miljøstyrelsens Faktuelt nr. 10:
http://www.mem.dk/faktuelt/fak10.htm
Institutioner:
Miljøstyrelsen:
www.mst.dk
DMU : <link DMU/VRI institutionsprofil>
GEUS:
VRI-siden
Data på www pr. 1.1.2000  uden brugerbetaling:

Publikationer:

 

top-lille 

Aggregerede datasæt (pdf-filer i A3 format):

  • Richard Thomsen: Future droughts, water shortages in parts of western Europe. The Second International Conference on Climate and Water, Espoo, Finland, 17-20 august 1998. Download pdf-fil: thomsen1.pdf (174kb)

 

BAGGRUND

DVK gennemførte i 1996 en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et VRI-system, idet DVK har stillet forslag om en forbedret udnyttelse af eksisterende viden og data i forvaltningen af vandressourcen. Kernen i forslaget var etablering af et Vandressource Informationssystem (VRI-system). Det langsigtede mål med et VRI-system var at sikre, at vandressourcedata er tilgængelige i en god kvalitet for en bred kreds af brugere til en rimelig pris.
 

Rapporten fra denne undersøgelse kan hjemtages her:
(PDF-fil: vri-rap.pdf, 60k)

 


Tilbage Hjemmeside for Dansk Vandressource Komitè Top Fremad

Sidst ændret: 1. aug 2004 - © GEUS
Webredaktør: th@geus.dk