www.geus.dk > Arkiv (archive)
index-logo-dk

Plakatkonkurrencen

Dansk Vandressource Komité (DVK) blev dannet i 1994 som en samarbejdsorganisation af en gruppe institutioner. Baggrunden for etablering af DVK var et opstået behov for et forum der kunne koordinere aktiviteter og strategier og være med til at formidle og sprede viden og information af generel interesse på vandressource området. DVK kan således ses som et forsøg på at "bygge bro" mellem international og national forskning og management på vandressource området.

DVK's opgaver kan groft inddeles i 4 hovedgrupper:
1)
Udveksling og spredning af information som har været en af DVK's vigtigste opgaver bl.a. ved deltagelse i almindelig mødeaktivitet, gennem nyhedsbrevet "Nyt om Vandressourcer", samt ved temamøder som henvender sig til en bredere kreds. I 2000 blev således afholdt to temamøder, dels et møde i foråret omhandlende minimumsvandføring og vandløbskvalitet, dels et møde i efteråret med focus på kvantificering af fordampning.
2) Obligatoriske opgaver, dvs. opgaver som løbende opstår i relation til DVK's kommissorium som følge af indkommende post og henvendelser. Disse aktiviteter er primært relateret til WMO, IHP og KOHYNO
3) Opgaver som er genereret af eksterne behov, i tilfælde hvor DVK's medlemmer/initiativtagende institutioner bag dannelsen af komiteen anmoder DVK og at spille en bestemt rolle, fx European Water Resources Association (EWRA) - konferencen om operationel vandressource forvaltning afholdt i København i september 1997 og temamøde om medianminimumsvandføring i 1999.
4) Opgaver hvor DVK har taget initiativ til igangsætning af specifik aktivitet. Blandt disse kan nævnes Vandressource Informations Systemet (VRI), Groundwater 2000 og et møde/workshop om vandhandlingsplaner og sektorprogrammer afholdt i samarbejde mellem DVK og Danida i september 1998

Stifterne af DVK er:
Miljøstyrelsen, GEUS, DMU, DANIDA, Grundvandscentret ved DTU, Geografisk Institut ved KU, Danmarks JordbrugsForskning (DJF) – Forskningscenter Foulum, DMI, Forskningsrådene, DHI og VKI. Desuden har komiteen udpeget en repræsentant fra amterne, Miljøteknisk Brancheforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Endelig er ASIAQ – Grønlands Forundersøgelser og Elselskabet – SEV (Færøerne) associerede medlemmer af DVK.

Sekretariat:
Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS
Thoravej 8
DK-2400 København NV
Att: Geolog Lisbeth Flindt Jørgensen
Telefon: 38 14 20 00
Telefon (direkte): 38 14 25 67
Fax 38 14 20 50
E-post: lfj@geus.dkTop
Tilbage Fremad

Sidst ændret: 1. aug 2004 - © GEUS
Webredaktør: th@geus.dk