www.geus.dk > Afdelinger > Maringeologi og Glaciologi > Siden her

 

DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT

Tilbage til hjemmesiden, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
 
1:25.000 - version 1.0
 
 
 
Illustration - cover.gif Jordartskortene, som er rentegnede karteringskort, findes nu i digital form. Dette betyder, at GEUS er i stand til at formidle et kortgrundlag, som ikke blot er meget tæt på originalkortlægningen, men som også er kvalitetsikret således at karteringsenhederne er harmoniseret og alle polygoner hænger sammen over kortgrænserne. Der er dermed skabt et samlet kortværk, som lever op til kravene om tilgængelighed via de digitale medier og giver mulighed for at integrere de geologiske jordartsdata med øvrige digitale informationer.
Danmarks digitale Jordartskort i version 1.0 er sammensat af i alt 360 kortblade - opdelt efter Kort- og Matrikelstyrelsens 4cm kort. En del af disse er dog kun delvist karteret. Når Danmark er færdigkarteret, vil det komplette digitale kortværk bestå af 411 kortblade. I version 1.0 af kortværket er omkring 80% af Danmarks landareal repræsenteret med jordartskarteringer.

 
Grundlaget for Danmarks digitale Jordartskort er de analoge Foreløbige Geologiske Jordartskort, som er rentegnede feltkort, der foreligger i målestoksforholdet 1:25.000. Kortbladene 1115 I, II, III og IV samt 1116 III foreligger dog i målestoksforholdet 1:50.000.
Karteringen af jordarterne er gennem tiden foregået på kort af varierende målestoksforhold fra 1:20.000 ? 1:50.000. Indtil 1978 blev målebordsblade i 1:20.000 anvendt som feltkort. De er efterfølgende nedfotograferet til 1:25.000 og udtegnet efter Kort og Matrikelstyrelsens kortrammer i dette målestoksforhold. Efter 1978 er der anvendt 4cm kort (1:25.000) som feltkort under karteringerne af jordartsforholdene.
Den faktiske præcision af de digitale data vil i nogen grad være præget af den oprindelige målestok og den efterfølgende omskalering af kortene. Præcisionen vil også variere som følge af, at grænsen mellem to jordarter kan være svær at fastlægge som en entydig linie, da der ofte optræder glidende overgange mellem forskellige jordartstyper i naturen. Af hensyn til præcisionen i originalkarteringen må det anbefales, at det digitale kortværk udtegninges i målestoksforholdet 1:25.000.
  Foto - roende.jpg

Danmarks digitale Jordartskort indeholder oplysninger om jordarternes type og udbredelse i en dybde af ca. 1 m. I denne dybde er jordarterne kun i begrænset grad omdannet af jordbundsdannende processer, og man opnår således en beskrivelse af de oprindelige jordarter under pløje- og kulturlaget. Til bestemmelse af jordarterne anvendes under karteringen et 1 m langt håndbor, et såkaldt karteringsbor, der presses ned til 1 m's dybde. I spidsen af karteringsboret er der en rille, hvori en prøve af jordarten opsamles. Jordarten bestemmes på stedet og indtegnes på feltkortet. Der foretages en bestemmelse af jordarter for hver 100 til 200 m, men hvis geologien er meget varieret, med hyppige skift i jordarter, opsamles oplysninger med kortere intervaller. Afgrænsningen mellem forskellige jordarter foretages i felten. Ud over oplysninger indsamlet med karteringsbor, indsamles data fra grusgrave, kystklinter og andre blotninger, som sammenstilles med overfladekarteringen.
De kvartære aflejringer er aflejret dels til forskellig tid og i forskellige miljøer, hvilket er grundlaget for den overordnede opdeling af jordartstyperne. Jordartsbestemmelsen er baseret på en litologisk beskrivelse af jordarten, d.v.s. materialets sammensætning.
Jordarterne der er dannet ved aflejring af faste partikler (mineralkorn og organiske partikler), og opdeles hovedsageligt efter kornstørrelsen i sten, grus, sand, silt og ler. En jordart, der eksempelvis betegnes som sand, indeholder overvejende kornstørrelser mellem 0,06mm og 2 mm, hvilket gælder for alle typer sand uanset aflejringsmiljø og alder. Når jordarten angives med en kornstørrelse, kan der i samme jordart forekomme andre kornstørrelser i underordnede mængder.Læs mere om Danmarks digitale Jordartskort

Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort.
basis.pdf   (125k)

Beskrivelser (korttekniske og geologiske) af Danmarks digitale Jordartskort.
beskrivelse.pdf   (614k)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted.
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med nyeste version (3.01).Yderligere oplysninger og salg:

Kortværket kan leveres landsdækkende eller i form af kundetilpassede udklip. Det er således muligt blot at få data for et amt, en kommune, et vandopløbsopland eller en bufferzone omkring f.eks. en vej.
Prisen beregnes udfra kortudsnittets størrelse.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS),
Bjørn Hermansen
Kvartær- og Maringeologisk afdeling
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 38 14 20 00, fax: 38 14 20 50, e-post: geus@geus.dk
Bjørn Hermansen direkte: telefon: 38 14 29 18, e-post: bjh@geus.dk
[Til top]   Sidst ændret: 20. marts 2000 © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS - Øster Voldgade 10, 1350 København K - Tlf.: 38142000 - Fax: 38142050 - E-post: geus@geus.dk