www.geus.dk > Projektfortegnelsen > - alle år
1:100 000 kortl. af Ussuit omr., Indre Nordre Strømfjord, Vestgrønland
Advisor to GhanaGSD, NDF 156
Agriculture and Groundwater in Latvia
Airborne ElectroMagnetics in Denmark 1999
Airborne Geophysical Surveys in Greenland
Ajourføring af digitale jordartskort 1:25.000 og 1:200.000
Aktisk vandressourcer (ARKVA)
Akustiske egenskaber af urene skrivekridt-sekvenser/Rock physics of impure chalk sequences
Alderbestemmelser forGrønland
Aldersbestemmelse af grundvand ved CFC-metoden, ITV.
Amager Overvågning
Amorphus Silica and hydrous alumi.silica., EU-PL 964086
Anvendelse af benchmarking som led i vurdering og forbedring af GEUS' produktion, tjenesteydelser og forretningsgange.
Appraisal of the Basin Development Plan, Mekong River Commission, Danida
Arealanvendelse og landskabsudvikling belyst ved scenariestudier.
Arkæisk og Palæoproterozoisk skorpeaktivitet i Aasiaat-regionen i det centrale Vestgrønland
Assessing and monitoring the environmental impact of mining activities in Europe using advanced Earth Observation Techniques
BALKAT
BAMBI, bacterial mobility
BIotilgængelighed af TErbuthylazin og GLyphosat i sandet jordprofil fra Drengsted
Bacterial Bioremediation of the Herbicide Atrazine, Development of a new strain capable of concentrating and degrading atrazine.
Basalters seismiske egenskaber
Baseline quality of European aquifers
Bassinstudie, Jura Central Grav og Det Danske Bassin.
Bassinstudier i Disko-Nuussuaq Regionen
Beech Forests
Bench-marking analyse på bistandsområdet
Bestemmelse af nitrat-reduktion ved hjælp af kvælstof-argon analyse af grundvand.
Bidrag til "Contaminants in Sediment" for HELCOM
Biologiske processer i forurenet jord og sediment
Biostratigrafi af Paleocæn-Selandien grænsen i Østdanmark og Skåne
Biostratigrafi og faciesvariation i den sydøstlige del af det Danske Bassin i seneste Maastrichtien og Danien
Bjergkædedannelse i det kaledonske foldebælte i central Østgrønland
Bæredygtig råstofudnyttelse
C-14 Karakterisering af organisk stof i Riga Bugtens sedimenter
Carbon Dioxide Sequestration in Geological Storage: Technology Development Awareness and Networking Programme.
Center for Ventilering af Jord og Grundvand
Centerledelse SMP 96 - forlængelse
Centerledelse for SMP98
Characterisation and multistep upscalling of fracture.
Chazkis Aitolias, Havneby og opland gennem 3000 år
Climate change and the Norse
Climate change and the Viking-age fjord
Clone, Environmental effects of clonal forestry
Coastal morphology 2000
Consultancy for the Design of a Mining Cadastre Development Strategy (MSD-TA/NDF-277-2)
Contaminant Transport, Monitoring Technique and Remediation Strategy in Cross European Fractured Chalk
Correlation and recorstruction North East Atlantic Morgia
DK model og ændret arealanvendelse
Danish Late Pleistocene & Holocene Whales
Dansk Vandressource Komite
Demonstration og afprøvning af koncept på sandjord
Densitetsanalyser af spild
Det agrare landskab fra Kristi fødsel til det 21. århundrede
Detail undersøgelser af geokemiske og mineralogiske forhold i moræneler på kalk. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Detaljeret Geohazard studie, offshore Vestgrønland 2001
Detaljeret tracerforsøg (KUPA)
Determine natural fluid flow in the Utsira Fm. Task 1.6
Development of a chironomid lake temperature training set for Greenland
Development of immunological assays for analysis of pesticides and determination of their prevalence and fate in groundwater and water supply systems.
Disko Bugt (DANA)
Drift af vedvarende græsningsarealer på ferske lavbundsjorde - Biodiversitet, miljø og produktion
EEA, Nationalt Referencecenter for Jord
EFP-2001: Genetic high-resolution stratigraphy of the Upper Maastrichtian - Danian chalk, Danish Central Graben: a multidisciplinary palaeoecological, isotopic, cyclostratigraphic approach.
EFP-98 Terrigene aflejringers kildebjergartspotentiale
ENRECA ansøgning vedr. Tanzania
Eclipse 100
Egekratfaktablad
Egnede gletchere til export af isvand
Ekskursion til Lillebælt og Vejle fjord
Ekspert bistand til opbygning af geologisk model m.v. for Ørestadsselskabet I/S
Eksponering, skæbne og effekt af sulfonylurea herbicider
Ekstern GIS-samarbejde og GIS-sekretariat
Er der en morænetærskel til Mariager Fjord
Etablering af database over Råstofdirektoratets borekernearkiv i Kangerlussuaq
Etablering af moniteringsudstyr på lerlokaliteter til senere afprøvning af koncept
Etablering af www-adgang til Jupiter
Eurogeosurveys Marine Sediment Information Network
European Diatom Database Initiative
European Ice Sheet Modelling
Europen Marine Seismic Metadata and Information Centre.
Evaluering af mineralske ressourcer i Vestgrønland - et paraplyprojekt
Evaluering af netværksmodeller til specielle kerneanalyser, ph.d. studie
Evaluering for råstoffer og grønlandskortlægning
Facies baserede nummeriske grundvandsmodeller på regional skala
Facies undersøgelser, KUPA. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Fagdatacenter koordination
Fagdatacenteropgaver.
Feltarbejde i forbindelse med aktiviteter i Vestgrønland, indsatsområde 4.2
Flora- og pollendiversitet
Flybåren hyperspektral kortlægning af kimberliter
Foraminifererkorte havbundskerner fra Sydvest Grønland
Forberede logs, prøvepumpnings- og kemidata til Jupiter og Gerda
Forest and People in Thailand, Soil and Water
Formulering af operationelt koncept
Forskellige opgaver udført for Faroese GEM Network
Forskningsophold og deltagelse i feltarbejde i New Zealand
Fortrængnings- og deformationsprocesser i sprækket reservoirkalk.
Forundersøgelsesprojekt i 2002 vedrørende område 1, nord for Grønland
Forvaltning af egekrat, Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift.
Fracares carbonate reservoirs at field scale
Fracflux
Fælles forskningsaktivitet i BIOPRO centret under SMP98
Færdiggørelse af artikel om mineralforekomster i Disko Bugt området, Vestgrønland
Følsomhedsanalyser af den Grønlandske Vestkyst fra 62 grader - 68 grader
GIS compilation of geoscience data from Greenland
GIS-kompilering af diamantrelevante data på CD-ROM
GIS-udvikling
GRASP og andre arktiske forskningsinitiativer
General Environmental Information Utilisation System
Geochemical Sea Bed Samples
Geodynamics and deposit evolution in Greenland
Geofysisk Database
Geofysisk database
Geofysiske undersøgelser af morænelers variabilitet. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Geokemisk atlas over Grønland
Geokemisk atlas over Vest- og Sydgrønland
Geologi og geokemi langs profillinie i lerområder. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)
Geologi og geokemi på landskabsniveauer på sand. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Geologi og geokemi på landskabsniveauer på sand. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Geologi og geokemi på sand (2). Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Geologi og geokemi på sand (2). Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA). Variationer i forskellig geologi og geokemi indenfor/mellem marker og sand.
Geological Storage of CO2
Geologisk Variabilitet (fase 3a), KUPA
Geologisk datainput til JUPITER well database Indlæsning af gamle geologiske prøve- beskrivelser (1967-1987) i Jupiter borings database
Geologisk kort - Birket Lolland
Geologisk model for Sydgrønland baseret på nye geokemiske og geofysiske informationer
Geologiske undersøgelser i det Ketilidiske orogen, Sydgrønland
Georadarundersøgelse på bakkeøer og langs profillinier på Karup hedeslette og yoldia fladen. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA). Variationer i forskellig geologi og geokemi inden
Geoscience Data Integration and Exchange
Geoscience Information Management for Mineral Exploration in Greenland
Geotermisk energi i fremtidens Danmark
Geotermisk potentiale i Hovedstadsområdet
Glacialtektoniske kort over Danmark 1:500.000
Glaciodynamiske processers inflydelse på dannelsen af subglaciale sprækker i diamikte sedimenter
Global forurening af den grønlandske indlandsis med miljøfremmede stoffer og tilstedeværelsen af levedygtige mikrobielle kim
Global forurening med miljøfremmede stoffer på den grønlandske Indlandsis
Greenland Documentation Index
Greenland Lithosphere Analysed Teleseismically on the Ice Sheet
Grenå Vindmøllepark
Groundwater Protection and Remediation in Noginsk Dis.
Groundwater Protection and remediation in DONBASS region, Ukraine
Grundvandsdannelse
Grundvandsmodel for Bedsted og Bolbro oplandet
Grundvandsovervågning (NOVA 2003)
High Resolution Sedimentary Pigment Records of Climate
Historiske makro-skala relationer ml. kulturpåvirkning
Holocene paleo-hydrographic changes in Greenland coastal waters and fjords, and possible implications for human settlement
Håndtering af KUPA-projektets reservefond samt midler til DJF
IAH- Monitering strategies for detecting groundwater prob.
ITV-opgaver for letgaslaboratoriet
Imersuaq, Vandkraft: Nye metoder og viden - nye vurderinger
Immunkemisk analyse for 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i grund- og drikkevand, ITV
In situ saturation monitoring in core samples by...
Indicators for monitoring and evaluation of forest bio
Industriel anvendt biostratigrafi
Integrated mineral exploration and environmental assessment
Interaktive kort på WWW
Interessentanalyse på vandområdet
Isua Multidisciplinary Research Project
Jordskælvsmonitering, VSEGINGEO, SEISMON
Jupiter database - udvikling og vedligeholdelse
Jura Bog
KOTE 0 / Indvinding under KOTE 0
Kalk regionalt
Kalkråstoffer
Kambro-Ordovisiske karbonatsedimenter i det centrale Østgrønland: nøgleområdet for rekonstruktion af den Laurentiske kontinenrale margin i Nordatlanten
Kane Basin projekt: 1:500 000 kortblad 6
Karakterisering af makroporer i moræneler. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Kartering af Randersbladet og udgivelse af 1315 III, Hadsten
Kimberlites and other alkaline igneous rocks
Kogebog og kursus i Grundvandsmodellering ifb. Zonering
Komponenter og processer i den subkontinentale kappe i det centrale Vestgrønland belyst ud fra indeslutninger i kimberlit
Konvertering af geologiske kort til digital format
Korrelering af kuldata
Kortfremstilling, geologiske kort over Grønland
Kortlægning af Nexø Sandsten
Kortlægning af dynd-tykkelsen i Københavns Havn
Kortlægning af pesticidforureningen i Små Vandforsyningsanlæg
Kortlægning af pesticidforureningen i små vandforsyningsanlæg
Kortlægning af radon og børnecancer
Kortlægning af saltgrænsen i Sjællandske kalkmagasiner
Kulbrintepotentialet i det Norsk-Danske Bassin
Kvalitetssikring af Rapportdatabasen
Kystmorfologi - opfølgning fra 1999
Københavns Vand, "Udvalgte pesticiders transportveje og omsætning i sprækket moræneler i Københavnsområdet"
Lamscan, Laminated sediments in N. Scandinavia
Late Holocene N-Atlantic circulation and climate change
Late Quaternary paleoceanography of the Denmark strait
Lermineraler og silica i kalkreservoirer
Lermineralomdannelser under bassinudvikling
Linking Land and Sea of the Faroe Islands: Mapping and understanding North Atlantic change.
Lithosphere studies in the Tertiary igneous province in East Greenland
Litostratigrafisk og biostratigrafisk zonering af den miocæne lagserie i Jylland
MEREA - Quaternary metadatabase project - sumproject under SNP
MIKE SHE Model for Svendborgområdet
MINEX Newsletter for Greenland
Mafic dykes as a key to the understanding two billion years of crustal evolution in central West Greenland
Makrofossilstudier ved Holsteinsborg, Grønland
Malmgeologisk undersøgelse af ædelmetalgangene nord for Amdrup Fjord, Sydøstgrønland
Management of Hydrological Regimes for Peat Swamp Forests hydrology in Malaysia
Mapping of Prinos Field
Mariager Fjords nyere miljøhistorie
Markedsføring af Grønlands mineralske ressourcer
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Mennesker/Landskab
Metodeudvikling til måling af bakteriel transport gennem umættet jord
Mikrobiologi og stofspecifikke parametre på ler
Miljø og klima ændringer, biostr. baseret på dinoflagellater
Miljø- og klimahistorie på Grønland under kvartærtiden
Miljøinformationssystem
Mineralisering og sorption i toposekvenser
Mineralisering og sorptions (KUPA)
Mining Cadastral and Mineral Titles Registry at the National Agency for Mineral Resources, Romania
Mining waste
Miocæn dinoflagellat-stratigrafi, Danmark
Miocæne tungmineraler
Monitering af hypersalint grundvand, PSG
Musholm Lax. Vurdering af analysedata fra Vestjællands amt.
National vandressource model
Natural Baseline quality in European aquifers
Naturlige methanudslip fra havbund
Naturovervågning
Naturovervågning, Løvenholm Skov
Navigations- og seismiske data i GEUS
Nedbrydning af pesticider under forskellige redoxforhold
Neogen dinoflagellat cyst biostratigrafi, miljø og klima tolkning i Nordatlanten.
Neogen tektonik i det nordatlantiske område
Nordatlantens Geologi
Nordsøens kvartære udvikling. Status for dataindsamling, datalagring og kortlægning.
NuussuaqSeis 2000
Nye betontyper ved iblanding af lagsilikater
ODP-rammebevilling 1999-2001
Ocean Drilling Program (ODP), ESCO og Nordbor
Olieaktiviteter, Disko-Nuussuaq-Svartenhuk
Olieefterforskningsaktiviteter i onshore og offshore Vestgrønland
Opbygning af kompetence vedr. opsprækkede reservoir.
Opfølgning Vietnam
Opfølgning på flybårne hyperspektrale målinger i Østgrønland
Opmåling af profiler på Skagens Odde (P.H.)
Oprettelse og vedligeholdelse af database til brug i KUPA
Opskalering fra mark til landskabsniveau. (KUPA)
Optimering af Cirkulere de Fluid Bed Forgasningsprocesser til Biomasse/Halm
Optimisation of coal blend preparation for improved combustion efficiency
Overfladekartering af Lolland
PC-Jupiter
Palaeoecological studies of brackish coastal lakes
Paleoclimate change and tropical cyclone activity
Paleogene alkali picrites in West Greenland
Palynologi og Mikropal. Kridt
Palæogen Sydvest Grønland
Palæogen stratigrafi øst for Centralgraven
Palæogen stratigrafi, Danmark
Palæomiljøanalyse af den kulførende Bagå Formation, Bornholm
Persistens og transport af Glyphosat / AMPA i to lerjordsprofiler.
Pesticider i grundvand, SMP 96, tema 1
Pesticiders forekomst og nedbrydning i grundvand
Petrogenetisk modellering af Skaergaardsintrusionen, Gardiner komplekset, syenitedannelse og primære pikritiske smelter fra Grønlands Teritær gennem geokemiske og eksperimentelle studier.
Petrologisk undersøgelse af Øvre Silur reservoir-bjergarter fra Kudir
Ph.D. projekt: Integreret tolkning af geofysiske og geologiske data til belysning af mineralforekomsters rumlige udvikling og placering mellem Nordre Strømfjord og Aasiaat, Vestgrønland
Pilotprojekt: Rekonstruktion af Labrado-Havet og Baffin Bugt i Palæosen tid
Pilotstudie for Norsk Hydro på Shetland Kalk
Population ecology of root colonizing bacteria
Pore-to-Core
Prediction of the erosion of cliffed terrains
Principper for beregning af nitratreduktion i jordlagene under rodzonen.
Prinos Infill Well Location(s) / E-Prospect
Priority Phase II
Priority Phase III
Profilbeskrivelse, Skagen Odde
Projektstyring og afrapportering af Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer
Prospektevaluering Vestgrønland, hjælp til Nunaoil
Præferentiel Strømning - KUPA
Påvirkning af jordmiljø ved dampoprensning
Rapid oceanographic changes in the Arctic: causes and effects
Rearrangerede hopaner
Recent Palæolimnology of Ugandan Lakes
Reduktion af gemte vandforsyningsprøver
Regeneration of Natural Forest
Regional geological model for Cenozoic deposits in the mid and northern Sea. Reservoir and caprock study in the SACS (Saline Aquifer CO2 Storage) project.
Regional geologisk kortlægning af Nordøstgrønland
Regional sammenstilling af potentialfeltsdata fra Grønland
Regionalgeologisk korrelation af Mesozoiske-Palæogene sekvenser i det canadisk-grønlandske sokkelområde
Regionalgeologisk kortlægning af Østgrønland
Registrering af tungsandsforekomster i Europa, Asien og Afrika
Remote sensing metodeudvikling og fortolkning vedrørende mineraler i Grønland
Ressourceevaluering af metaller og ædelmetaller i prækambriske områder mellem Sukkertoppen Iskappe og Nuussuaq, centrale Vestgrønland
Retningslinier for opstilling af Grundvandsmodeller
Review af forslag til multikriteriebaserede metoder til sårbarhedskortlægning for Vestegnen i Københavns Amt
Råstofgeologisk information og vejledning for SNS
Råstofvurdering af Bolsaksen
SAMBA Oracle-database - vedligeholdelse
SAMBA Oracle-database udvikling
Salg af data indenfor miljøområdet
Saline Aquifer CO2 Storage (Geokemi) Task 3.2
Saline Aquifer Storage (Geokemi)
Saline auqifer CO2 Storage(Cap Rock) Task 1.4
Samarbejde med Geologisk Museums kurator om kuratering og registrering af hjemtaget borekerne materiale fra Skaergaards intrusionen
Sammenfatning af den seismiske undersøgelse vest for Disko, Vestgrønland.
Sammenligning af dateringsmetoder
Sammenstilling af mineraliseringsdata fra efterforskningsaktiviteter i Grønland
Sammenstilling og tolkning af diamantrelevante data
Sedimentkortlægning af tobis-områder
Sedimentologi og stratigrafi af den øvre oligocæne - miocæne lagserie i Danmark
Sedimentologisk - biostratigrafisk studie af den paleogene og neogene lagserie på Savoia Halvø og Kap Dalton, SØ Grønland
Seismisk kortlægn. af S. Vestgrl. og revurdering af olieefterforsk. muligheder
Seismisk kortlægning af Nordsøen
Seismisk kortlægning af kalken i DK og tilstødende regioner
Sen palæozoisk palæoklima og palæogeografi i det nordatlantiske område.
Sindri: An innovative, integrated provenance study
Skagen Odde
Skagen Spit
Skovhydrologi
Skovrejsning som grundvandsbeskyttelse
Skovrejsning som grundvandsbeskyttelse
Skrivekridtets akustiske egenskaber
Slug Tests på Lerlokaliteter (KUPA)
Sprækker i moræneler "oprindelse og udbredelse"
Sprækker og bjergartsmekanik, fase 2
Stor skala modellering af pesticidtransport
Stratigraphical Development of the Glaciated European Margin
Streamflow generation prosses at varying scale
Struktur. unders. af molerforekomsten på Fur og Mors.
Strukturel undersøgelse af Rubjerg Knude compelx.
Strømning i opsprækket kalk
Subbasaltiske sedimentbassiner i Nordatlanten, bassinudvikling, stratigrafi og oliepotentiale.
Submarine Groundwater-fluxes & transport-processes met..
Systematisk geologisk kartering af delområder
Systematisk indsamling af eksplorationsdata og baggrundsinformation for mineraliseringer knyttet til tertiære intrusive komplekser i Østgrønland
Systematisk palæontologisk analyse af Nedre-Mellem Ordovisiske aflejringer fra typeområdet i det vestlige Rusland
TGS-Nopec, Ekskursion Nuussuaq
Teglværksler
Teoretisk udredning af tekniske krav vedr. et dansk slutdepot for radioaktivt affald
Termokronologisk udvikling af jordskorpen under proterozoisk bjergkædedannelse i det centrale Vestgrønland
The Tertiary flood basalts and their subtratum in and around Faroe Islands
The development of the young barrier coast at Sydstranden, Amager
The influence of climate change in past and present bio
Tilgroningsskov som instrument til skovrejsning
Tobias Øer, forberedelse af geofysik og evt. boringer.
Toward an Improved Risk Assessment of the Contaminant Spreading in Fractured Underground Reservoirs
Tracerforsøg, mindre detaljeret på Lerlokaliteter (KUPA)
Transport, nedbrydning og sorption af pesticider i et vådområde
Trefase fortrængningsmekanismers betydning for indvindingsgraden i forbindelse med planlægning
Tungmetalindhold i udvalgte geologiske materialer
Tunnel i Malmø
Udarbejdelse af kortbladsbeskrivelse vedr. det geologiske kortblad Lambert Land 1:500 000
Udbygning af ny indv. boring ved Vejen Vestre Vandværk
Udførelse af logs i forbindelse med Log-opgaver
Udpegning af lerlokaliteter (fase 1+2)
Udpegning af lerlokaliteter. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)
Udpegning af sandlokaliteter. Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA).
Udredningsarbejde angående anvendelse af geofysiske målemetoder
Udvikling af CCSEM-analyser til mineralske råstoffer
Udvikling af en immunkemisk analyse for MTBE i vand - Fase 1
Udvikling af kort-baseret søgning i Jupiter og Gerda på Internettet
Udvikling af kortbaseret søgning af drikkevandsdata via Internettet
Udvikling af miljøkemisk analysemetode til bestemmelse af xenobioter på sporstofniveau
Udvikling af program til import af PC Jupiter + datai Jupiter
Udvikling af programmel til indlæsning af Standat filer i Jupiter
Udvikling og forundersøgelser vedrørende bistandsprojekter på mineralområdet
Udvikling og vedligeholdelse af programmel til indlæsning af STANDAT filer i Jupiter
Undersøgelse af Mellem Jurassiske kuls kulbrintepotentiale i den norske del af Søgne Bassinet
Uorganisk nitratreduktion og lermineralogi
Vandressource register
Variation i halveringstider DT50 for pesticider i forbindelse med projektet koncept for udpegning af pesticfølsomme områder (KUPA)
Variation i stofspecifikke og mikrobiologiske parametre indenfor en mark i forbindelse med projektet koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)
Variation indenfor / mellem marklokaliteter, LER; Pumpetest (KUPA)
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Vedligeholdelse og udvikling af PC Jupiter
Vejledning af PhD studerende ved GEUS
Vestkystens geologiske og geomorfologiske Holocæne udviklingshistorie.
Vestkystens geologiske udvikling
Videnskablig evaluering af mineralske råstoffer og grønlandskortlægning
Videreudvikling af SHE-systemet
Volcanic development in the Nuussuaq Basin, Tertiary of West Greenland
Vurdere muligheden af at opdele pesticider i en eller flere klasser efter udvaskelighed i forbindelse med projektet koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)
Vurdering af betydende faktorer for pesticidudvaskning på LER (KUPA)
Vurdering af betydende faktorer på sand for pesticidudvaskning (KUPA)
WWW-formidling vedr. GIS-produkter på Internettet.
Washington Land
Web-adgang til metadata om Grønlands mineralske ressourcer
West Greenland Late quaternary ice sheet dynamics
Ø. Kridt-Tertiær Lithostratigrafi
Økonomisk-geologisk rekognoscering i Nordvestgrønland 77gr.10min. - 78gr.10min. N
Østgrønland
Øvre Perm Nordatlanten
386 projekter