Nyheder fra GEUS

Tilbage

2. marts 2018

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016

Pesticider og nedbrydningsprodukter


Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.

Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser ift. nitrat og pesticider, pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Billedet illustrerer pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet i aktive vandværksboringer (5897 indtag) i femårsperioden 2012-2016. Resultaterne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor rød viser at mindst et pesticid er påvist mindst én gang over kravværdien (>0,1 µg/l), blå viser at mindst ét pesticid er påvist mindst én gang under kravværdien (0,01-0,1 µg/l), eller grøn der viser at pesticider ikke er påvist. De højeste koncentrationer er afbildet øverst.

Læs sammenfatningen af rapporten (pdf)

Find rapporten samt bilag og andet her


Kontakt
Seniorrådgiver og geokemiker Lærke Thorling, GEUS
Tlf. 2055 5260
Email:lts@geus.dk

Kommunikations- og pressechef Mette Buck Jensen, GEUS
Mobil: 6166 6159
Email:meb@geus.dk

Startside