Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandkvalitet > Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg - Statusrapport

STATUSRAPPORT 2002

 
Formålet er at kortlægge forureningssituationen for private boringer og brønde samt for små vandværker. Omfanget af forureningen med bekæmpelsesmidler i små vandforsyninger er hidtil kun kendt fra få undersøgelser gennemført af enkelte amter, hvor der er er fundet pesticider i op til ca. 50-60 % af de undersøgte brønde og boringer. I de 568 drikkevandsboringer er der fundet pesticider i 300 og grænseværdien for drikkevand var overskredet i 182, svarende til henholdsvis 52,8% og 32%. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Projektpartnere:

GEUS
Viborg Amt
Sønderjyllands Amt
Storstrøms Amt
Københavns Amt
Miljøstyrelsen
Udarbejdet af
Walter Brüsch
wb@geus.dk
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Geokemisk Afdeling


SAMMENDRAG

Projektets formål er at kortlægge forureningssituationen for private boringer og brønde samt for små vandværker. Omfanget af forureningen med bekæmpelsesmidler i små vandforsyninger er hidtil kun kendt fra få undersøgelser gennemført af enkelte amter.
Der findes i Danmark ca. 90.000 private indvindingsboringer og vandforsyningsbrønde. Disse boringerne er ofte uheldigt placeret i forhold til mulige forurenende kilder, og boringerne kan være placeret i bunden af gamle gravede brønde som ofte er placeret på gårdspladser eller i nærheden af landejendomme. En del af de private boringer og brønde er sårbare overfor pesticidforurening, fordi de indvinder vand fra terrænnære grundvandsmagasiner.
Boringskontrollen omfatter normalt ikke vandværker som forsyner under 10 husstande, d.v.s. private gravede vandforsyningsbrønde, enkelthusstandsboringer og små vandværker til 2-9 husstande.

Status for projektet
Status for de 4 deltagende amters udtagning af vandprøver fra de udvalgte små private vandforsyningsanlæg og indsendelse af analysedata til GEUS:
 • Sønderjyllands Amt har indsendt datafiler med resultater til GEUS fra begge analyserunder og afsluttet interview med ejerne.
 • Københavns Amt har indsendt resultater fra første analyserunde og er i færd med at udtage prøver til næste analyserunde.
 • Storstrøms Amt har gennemført 1. analyserunde og indsendt et sammendrag med pesticid analyseresultater fra denne. I efteråret 2002 gennemføres 2. runde for udtagning af vandprøver. Amtet har afsluttet interview delen.
 • Viborg Amt har udtaget og analyseret vandprøver i 1. runde. Der er p.t. ved at blive udtaget vandprøver i 2. prøvetagningsrunde. Amtet har afsluttet interview delen. Amtet har indsendt et sammenstilling af analysedata til GEUS.

Det er p.t. ikke muligt at gennemføre en samlet vurdering af de undersøgte boringer med hensyn til hovedbestanddele, bakterielle forhold, pesticider og de indsamlede oplysninger fra interview med ejerne af de private forsyningsanlæg.

I Statusrapporten beskrives indholdet af parametre i vandprøver udtaget fra forskellige typer boringer. I statusrapporten er der anvendt den samlende betegnelse 'boringer', når andel af fundne stoffer beskrives. Vandprøverne er dog udtaget fra eksisterende taphaner i f.eks. køkken, udhus eller stald, hvor vandet stammer fra en enkelt boring eller fra en gravet brønd. Der er således tale om vandprøver som kan betegnes som drikkevandsprøver. Vandprøverne kan også være udtaget efter hydrofor og eventuel iltning af drikkevandet.

Status for analyserede boringer
Der er p.t. udtaget vandprøver fra 568 boringer. Da denne statusrapport blev udarbejdet forelå resultater fra 1. analyserunde for de andre tre amter, mens begge prøveudtagningsrunder er gennemført i Sønderjyllands Amt. Der er derfor være en vis usikkerhed i den samlede opgørelse af analyseresultaterne, da der kun foreligger en enkelt analyse for de undersøgte boringer i tre af de deltagende amter.

Pesticider
I de 568 drikkevandsboringer er der fundet pesticider i 300 og grænseværdien for drikkevand var overskredet i 182, svarende til henholdsvis 52,8% og 32%, tabel A.
Det er endnu for tidligt at konkludere, om de private drikkevandsboringers sårbarhed i relation til beliggenhed, geologi, boringernes tekniske stand og pesticidanvendelse på arealerne omkring boringerne. Det anses imidlertid for sikkert at mere end halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer indeholder pesticider, og at grænseværdien er overskredet i hver tredje boring.

Tabel A Pesticidundersøgelser fra de 4 amter.
pesticidundersøgelse af private drikkevandsboringer boringer analyseret boringer med fund boringer> = 0,1µg/l % fund = 0,1µg/l bemærkninger
Københavns amt 30 14 9 46,7 30 1. analyserunde gennemført
Sønderjyllands amt 196 103 65 52,6 33,2 begge analyserunder afsluttet
Storstrøms amt 198 112 68 56,6 34,3 1. analyserunde gennemført
Viborg amt 144 71 40 49,3 27,8 Delresultat, 199 boringer prøvetaget
I alt 568 300 182 52,8 32


Følgende generelle delkonklusioner kan drages:
 • BAM er det hyppigst fundne stof. BAM er fundet i de 4 amter, med en hyppighed der varierer mellem 34% og 38% af de undersøgte boringer.
 • Triaziner, og nedbrydningsprodukter fra triaziner, er den gruppe pesticider der er fundet hyppigst. Det er særligt deisopropylatrazin som findes hyppigt i 14 til 26% af de analyserede drikkevandsboringer, hvilket formodentlig skyldes at både atrazin og terbutylazin nedbrydes til deisopropylatrazin. Atrazin anvendes ikke længere i Danmark, mens terbutylazin er godkendt til anvendelse.
 • De 'gamle' pesticider som phenoxysyrerne dichlorprop, mechlorprop, 2,4-D og MCPA er kun fundet i få boringer. Disse stoffer er i dag enten forbudt eller med reguleret anvendelse. Miljøstyrelsens regulering afspejles måske direkte i forekomsten af disse stoffer i det øverste og yngste grundvand. Phenoxysyrerne er dog også kendt for hurtigt at nedbrydes i iltholdigt grundvand som netop dominerer de undersøgte boringstyper, og man ville desuden ikke forvente, at phenoxysyrerne ville blive anvendt ved sprøjtning af gårdspladser. Til gengæld viser den foreløbige opgørelse, at de stoffer, som anvendes i store mængder i dag, hyppigt findes i de boringer, der indvinder højtliggende grundvand.
 • Glyphosat og AMPA er fundet i drikkevand udtaget i alle 4 amter. Det er dog særligt i Storstrøms amt, hvor de to stoffer er fundet hyppigt i henholdsvis 12,1 og 18,7% af de undersøgte boringer. Det er særligt AMPA som er fundet i høje koncentrationer. Grænseværdien for drikkevand var overskredet i 6,1% af de undersøgte boringer i Storstrøms amt, maksimum koncentration 0,99 µg AMPA/l. (Glyphosat overskred grænseværdien i 1% af de undersøgte boringer)
 • Terbuthylazin og nedbrydningsproduktet deethylterbuthylazin er fundet hyppigt i de undersøgte boringer.
 • Der findes ofte mange pesticider og nedbrydningsprodukter i samme boring. I Storstrøms og Sønderjyllands amter er der fundet op til 12 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i enkelte boringer. I Sønderjylland var den højeste samlede sumkoncentration ca. 14,3 µg/l, mens den højeste sumkoncentration i Storstrøms amt var 8,5 µg/l drikkevand.
 • I de udvalgte boringer er der hyppigt detekteret følgende godkendte stoffer (eller nedbrydningsprodukter fra godkendte stoffer): Bentazon, diuron, simazin og terbuthylazin. Glyphosat er fundet hyppigt i Storstrøms amt. Alle de nævnte stoffer er også fundet over grænseværdien på 0,1 µg/l for drikkevand.
 • Nitrat er fundet i koncentrationer over grænseværdien på 50 mg/l i henholdsvis 3% 18% og 27% i Københavns Amt, Sønderjyllands Amt og Viborg Amt. Da projektet omfatter sårbare drikkevandsboringer, som fortrinsvis indvinder grundvand fra højtliggende grundvandsmagasiner, er andelen af boringer med nitrat overskridelser relativ lille. Dette skyldes formodentlig at de private drikkevandsboringer rutinemæssigt analyseres for nitrat og bakterielle parametre. Det må derfor anses som muligt, at boringer med væsentlige overskridelser af drikkevandskravet for nitrat allerede er taget ud af drift.
 • Den foreløbige opgørelse af kimtal og coliforme bakterier viser, at der er en ret stor andel boringer, op til ca. 40%, med overskridelser af bakterier. Dette viser en mulig direkte forureningskilde af boringerne ved nedsivning af vand fra gårdspladser eller ved at vand fra jordoverfladen eller f.eks. gårspladser kan påvirke boringer og brøde. Der er også målt overskridelser af kim tallet i fra 16 til 26 % af de undersøgte boringer i Sønderjyllands Amt og Viborg Amt.

Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format status_2002_pesticid_smaa_anlaeg.pdf (~600 kb)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med version 3.01 eller nyere.
Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg - Statusrapport